Author: Joanna Uliasz
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8967-0064
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 401-413
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.26
PDF: ppk/62/ppk6226.pdf

Professional Secrecy of Lawyers as a Way to Protect the Private Sphere of an Individual

The private sphere of an individual is legally protected by the Constitution of the Republic of Poland of 1997 as well as civil, criminal and administrative law. The paper discusses the duty of confidentionality of lawyers and the role of that duty to protect the private sphere of an individual. The positive aspect of professional secrecy and the so-called internal aspect of the protection of professional secrecy of lawyers prompted the consideration of the horizontal effect of onstitutional norms. Likewise, the negative aspect of professional secrecy and its external perspective prompted the examination of the vertical effect of onstitutional norms that protect the private sphere of an individual.

Sfera prywatna jednostki podlega ochronie prawnej na gruncie przepisów Konstytucji RP z 1997 r. oraz rozwijających jej postanowienia ustaw zwykłych. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało jednostkowemu problemowi badawczemu – analizie roli tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy obrończej w kontekście ich znaczenia dla ochrony sfery prywatnej jednostki. Aspekt pozytywny tajemnicy zawodowej i tzw. wewnętrzny aspekt ochrony tajemnicy adwokackiej dał asumpt do rozważań nad horyzontalnym skutkiem norm konstytucyjnych dedykowanych ochronie prywatności jednostki. Aspekt negatywny tajemnicy zawodowej i jej perspektywa zewnętrzna dały impuls do badania wertykalnego skutku norm konstytucyjnych chroniących sferę prywatną podmiotów konstytucyjnych praw.

REFERENCES:

 • Giezek J., Tajemnica adwokacka - wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnica adwokacką, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.
 • Giezek J., Gutowski M., Kardas P., Tajemnica adwokacka w świetle wyzwań współczesności - uwagi wprowadzające, „Palestra” 2019, z. 7-8.
 • Harlecka-Fordey K., Ujawnienie tajemnicy adwokackiej a odpowiedzialność adwokata za naruszenie dobra osobistego klienta w formie prawa do prywatności, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2012, t. X.
 • Jarosz-Żukowska S., Problem horyzontalnego stosowana norm konstytucyjnych dotyczących wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji RP, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostko w RP, t. 1, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010.
 • Kardas P., O sposobach rozwiązywania kolizji norm i konfliktu dóbr w związku z tajemnicą adwokacką - tajemnica adwokacka w kontekście kolizji norm oraz konfliktu wartości, „Palestra”2019, nr 7-8.
 • Kardas P., Tajemnica zawodowa a procesowe zakazy dowodowe, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.
 • Kardas P., Zasady ochrony tajemnicy adwokackiej w polskim systemie prawa. (Kilka uwag o praktyce sądów w zakresie zwalniania adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym), [w:] Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, red. M. Mrowicki, Warszawa 2019.
 • Kociubiński W., O dysponowaniu tajemnicą obrońcy oraz jej granicach - perspektywa sądowa, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.
 • Kożuch M., Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a interes klienta w jej ujawnieniu, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.
 • Skwara B., Poziome obowiązywanie praw człowieka w świetle Konstytucji RP, „Homines Homnibus” 2009, nr 1.
 • Uliasz J., Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych, Rzeszów 2018.
 • Wiliński P., Konstytucyjne podstawy tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart