Author: Klaudia Jastrzębska-Wójcicka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5203-872X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 335-345
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.26
PDF: ppk/63/ppk6326.pdf

Human dignity as a constitutionally protected value

The Article discusses the issue of granting human dignity the status of the highest value in the Polish Constitution. What is more, it explains the grounds of the regulation of art. 30 of the Constitution of the Republic of Poland. Additionally, it presents dignity as a foundation of the legal order. Therefore, de facto, every legal norm that functions in our legal system should comply with this regulation. The article calls attention to a danger of potential abuses pointing out some of the practices that can violate the human dignity in the future.

Artykuł porusza kwestię nadania godności ludzkiej statusu najwyższej wartości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, wyjaśnia podstawy regulacji art. 30 Konstytucji RP. Dodatkowo wskazuje na godność jako podstawę porządku prawnego. Zatem de facto każda norma prawna, która funkcjonuje w naszym systemie prawnym powinna być w zgodzie z tą regulacją. W artykule zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo potencjalnych nadużyć, wskazując na niektóre praktyki, które mogą w przyszłości naruszać godność człowieka.

REFERENCES:

 • Complak K., Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.
 • Czarny P., Konstytucyjne pojęcie godności człowieka a rozumienie godności w polskim języku prawnym, [w:] Godność człowieka jako kategoria prawa, red. K. Complak, Wrocław 2001.
 • Fleszer D., Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015, z. 1.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, cz. I, Warszawa 1997.
 • Granat M., Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna, „Państwo i Prawo” 2014, nr 8.
 • Krukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
 • Patyra S., Mojski W., The threat of terrorism as a constitutional ground for the limitation of individual rights and freedoms in Poland (in view of the judgment of the Polish Constitutional Tribunal in the case K 44/07- RENEGADE), „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” 2015, vol. LV.
 • Piechowiak M., W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka?, [w:] Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, red. S.L. Stadniczeńko, Opole 2011.
 • Piluś H., Godność człowieka jako osoby, Warszawa 1998.
 • Potrzeszcz J., Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, nr 1.
 • Sadowski M., Godność człowieka - aksjologiczna podstawa państwa i prawa, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2007, z. 1.
 • Schauer F., Mówiąc o godności, [w:] Godność człowieka jako źródło wolności i praw jednostki. Zbiór materiałów do dyskusji, Wrocław 1999.
 • Ściślicki P., Prawo do życia człowieka w okresie prenatalnym. Analiza w perspektywie prawno-kulturowej- ze szczególnym uwzględnieniem doktryny personalizmu chrześcijańskiego, Warszawa 2013.
 • Wojtyczek K., Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] Godność człowieka jako kategoria prawna, red. K. Complak, Wrocław 2001.
 • Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne zarys problematyki, Warszawa 1993.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart