The Right of the Deaf to Polish Sign Language

Author: Dorota Lis-Staranowicz
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2118-3761
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 395-405
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.31
PDF: ppk/64/ppk6431.pdf

The article aims to draw attention to the linguistic rights of the Deaf in Poland and their legal source. Deaf people’s right to Polish sign language stems from their disability. This approach is incorrect. The title entitlement is the natural right of the deaf, derived from his dignity. In turn, the principle of human dignity is the gate leading to its “positivization”. On the other hand, recognizing the constitutional nature of the right to Polish sign language strengthens the legal basis of the deaf ’s claims against the state and justifies the legal protection of this language. The recognition of the right to Polish sign language allows the deaf to the full and equal exercise of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution of April 2, 1997.

Prawo głuchych do polskiego języka migowego

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na prawa językowe Głuchych w Polsce i ich źródło. Prawo Głuchych do polskiego języka migowego wywodzi się z ich niepełnosprawności. Takie podejście jest nieprawidłowe. Tytułowe uprawnienie jest, w moim przekonaniu, prawem naturalnym Głuchego, wywodzącym się z jego godności. Z kolei zasada godności człowieka jest bramą, prowadzącą do jego „pozytywizacji”. Uznanie natomiast konstytucyjnego charakteru prawa do polskiego języka migowego wzmacnia podstawę prawną roszczeń Głuchych wobec państwa, a także uzasadnia prawną ochronę tego języka. Przyznanie głuchym prawa do polskiego języka migowego pozwala na pełne i równe korzystanie z praw i wolności gwarantowanych Konstytucją z 2 kwietnia 1997 r.

REFERENCES:

 • Ball A., Equal Accessibility for Sign Language Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Equal Accessibility, “Case Western Reserved Journal of International Law” 2011, vol. 43.
 • Bartosiewicz M., Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2017.
 • Boyes Braem P, Rathmann Ch, Transmission of Sign Languages in Northern Europe, [in:] Sign Languages, ed. Brentari D., Cambridge University Press 2010.
 • Chomsky N., Three Factors in Language Design, “Linguistic Inquiry” 2005, vol. 36, No. 1.
 • Everett L.D., Język narzędzie kultury, Kraków 2018.
 • Everett L.D., Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości (How Language Began. The Story of Humanity’s Greatest Invention), Warsaw 2019.
 • Keller S., Skutnabb-Fabric T., Linguistic Human Rights, the UN’s Human Rights System, and the Universal Esperanto Association’s Work on Language Rights, [in:] Language, Communication, Information, eds. I. Corners, P. Nowak, Poznan 2013.
 • Meulder M., The Legal Recognition of Sign Languages, “Sign Language Studies” 2015, No. 4.
 • Paz M., The Tower of Babel: Human Rights and the Paradox of Language, “The European Journal of International Law” 2014, No. 2.
 • Sapir E., Język: wprowadzenie do badań nad mową, Kraków 1982.
 • Skóra M., Right to Work for People with Disabilities, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, No. 6.
 • Teper-Solarz Z., Głusi - na marginesie “Świata Słyszących”, “Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2016, No. 1.
 • Tomaszewski P., Lingwistyczny opis struktury języka migowego, [in:] Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, eds. I. Kuczma, H. Okuniewska, Academica 2011.
 • Tomaszewski P., Rosik P., Czy polski język migowy jest językiem naturalnym, [in:] Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność - Komunikacja - Terapia, eds. G. Jastrzębowska, Z. Tarkowski, Lublin 2002.
 • Trovato S., Reason for the Right to Sign Languages, “Sign Language Studies” 2013, vol. 13.
 • Trzciński J., Wiącek M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Tupi E., Sign Language Rights in The Framework of the Council of Europe and its Member States, Publication of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 2019.
 • Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość (Language, Thought, And Reality), Warsaw 1982.
 • Wiltos A., Znaczenie art. 27 Konstytucji RP dla ochrony praw i wolności jednostki, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, No. 4.
 • Żywiczyński P., Wacewicz S., Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych, Toruń 2015.

prawo do polskiego języka migowego godność człowieka polski język migowy niepełnosprawność the right to Polish sign language Polish sign language disability human dignity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart