Participation of the Special Self-Government in the Performance of Public Administration

Author: Emilia Gulińska
Institution: University of Technology and Humanities Casimir Pulaski in Radom
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1106-5067
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 389-399
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.29
PDF: ppk/67/ppk6729.pdf

Udział samorządu specjalnego w wykonywaniu administracji publicznej

Celem niniejszego artykułu jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania samorządu specjalnego oraz jego rola w wykonywaniu administracji publicznej poprzez analizę samorządu zawodowego oraz gospodarczego. Warto podkreślić, że samorząd zawodowy jest wyrazem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Reprezentuje osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, których rola sprowadza się do realizacji zgodnie z zasadą pomocniczości zadań publicznych zleconych im przez państwo. Zauważyć należy także, że wprowadzenie do polskiej ustawy zasadniczej samorządów zaufania publicznego jest wyrazem kreowania zaufania obywateli do określonego zawodu. Natomiast istotę samorządu gospodarczego dostrzega się w korporacji tworzonej z mocy prawa, wyposażonej we władztwo administracyjne, celem wykonywania zdecentralizowanej administracji publicznej i tworzonej dla upodmiotowienia przedsiębiorców, powiększając w ten sposób zakres zarządzania partycypacyjnego.

The aim of this article is to analyse the bases in the Polish legal system for the functioning of the special self-government and its role in the exercise of public administration through the analysis of professional and business self-governments. The professional self-government is the expression of building the civil society. Introduction to the Polish basic law of the self-government of public trust is the expression of creation of citizens’ trust to the specific profession. On the other hand the essence of the economic self-government is seen in the corporation created by law, equipped with administrative authority to perform the decentralized public administration and created for the empowerment of entrepreneurs, thus expanding the scope of participatory management.

REFERENCES:

 • Bandarzewski K., Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne, Kraków 2014.
 • Błachucki M., Przemiany ustrojowe samorządu specjalnego w polskim prawie administracyjnym, [in:] Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu procedury administracyjnej, t. III, eds. K. Wąsowski, K. Zalasińska, Kraków 2014.
 • Dąbrowski K., Izby przemysłowo – handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje samorządu przemysłowo – handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne, “Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2007, no. 10.
 • Draniewicz B., Pojęcie organizacji ekologicznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 11 sierpnia 2010 r., IV SA/Wa 857/10, “Prawo i Środowisko” 2010, no. 4.
 • Karcz-Kaczmarek M., Maciejewski M., Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle doktryny oraz orzecznictwa,,,Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCV.
 • Kmieciak R., System gospodarczy a system decentralizacji administracji publicznej w Polsce, “Polityka i Społeczeństwo” 2016, no. 3 (14).
 • Kmieciak R., Wielowymiarowość pojęcia samorządu – od związków terytorialnych do specjalnych, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, vol. 4.
 • Lemiszowska A., Społeczna misja samorządu zawodowego,,,Rocznik Lubuski” 2003, t. XXIX, part I.
 • Michalska-Budziak R., Udział samorządu lekarskiego w wykonywaniu zadań administracji publicznej, [in:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, eds. B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, R. Budzisz, Warsaw -Łódź 2019.
 • Pawłowski S., Decentralizacja przez samorządy zawodowe – ewolucja regulacji prawnej po zmianach ustrojowych, [in:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, eds. B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak- -Szałowska, R. Budzisz, Warsaw -Łódź 2019.
 • Razowski P., Publicznoprawny status izb adwokackich – zarys problematyki, “Palestra” 2013, no. 11–12.
 • Smarż J., Relacja pojęć,”wolny zawód” i,”zawód zaufania publicznego” o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucja RP, Part I, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, no. 4.
 • Smarż J., Relacja pojęć,”wolny zawód” i”zawód zaufania publicznego” o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucja RP. Part II, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, no. 1.
 • Smarż J., Samorząd zawodowy jako wyraz decentralizacji administracji publicznej, “Samorząd Terytorialny” 2021, no. 1–2.
 • Snażyk Z., A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warsaw 2018.
 • Stahl M., Prawo administracyjne: Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warsaw 2014.
 • Tor K., Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia, “Państwo i Społeczeństwo” 2008, no. 3.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warsaw 2018.

special self-government profession of public trust decentralization chamber of commerce zawód zaufania publicznego decentralizacja samorząd specjalny izba gospodarcza

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart