Zakres konstytucyjnej pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego

Author: Joanna Smarż
Institution: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2450-8162
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 93-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.05.07
PDF: ppk/69/ppk6907.pdf

The Scope of Constitutional Custody over the Performance of Professions of Public Trust

Exercising custody over the proper performance of professions of public trust is the essence of professional self-government established pursuant to Art. 17 sec. 1 of the Polish Constitution. The scope of this custody is very wide and varied, due to the need to adapt it to the specificity of specific professions of public trust. It covers most of the tasks in the field of public administration, including, inter alia, deciding on the possibility of practicing a profession, registration of persons authorized to practice a profession, as well as controlling the way in which it is performed by disciplinary jurisdiction. Constitutional custody over the proper performance of professions of public trust should be exercised within the limits of the public interest and for its protection, that is, in the interest of the general public and all citizens.

Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego jest istotą samorządu zawodowego utworzonego na mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Zakres tej pieczy jest bardzo szeroki i zróżnicowany, z uwagi na konieczność dostosowania jej do specyfiki konkretnych zawodów zaufania publicznego. Obejmuje ona większość zadań z zakresu administracji publicznej, w tym między innymi decydowanie o możliwości wykonywania zawodu, rejestracja osób uprawnionych do wykonywania zawodu, a także kontrolowanie sposobu jego wykonywania, poprzez wykonywanie sądownictwa dyscyplinarnego. Konstytucyjna piecza nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego powinna być sprawowana w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, czyli w interesie ogółu społeczeństwa, wszystkich obywateli.

REFERENCES:

 • Bujko W., Zawód radcy prawnego i samorząd zawodowy radców prawnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2013.
 • Dąbrowski K., Zawody zaufania publicznego na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2022.
 • Dobkowski, J. Struktura interesu publicznego a zasada rozdzielania odpowiedzialności publicznoprawnej w administracji, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004.
 • Drabik L., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, t. II, Warszawa 2007.
 • Hausner J., Długosz D., Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
 • Izdebski H., Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, red. S. Legat, M. Lipińska, Warszawa 2002.
 • Jackowski M., Ewolucja konstytucyjnego pojęcia pieczy w orzecznictwie trybunału konstytucyjnego, „Palestra” 2013, nr 11–12.
 • Karlik P., Pojęcie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu notariusza w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Poznań 2015.
 • Konstytucja RP, t. 1. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Łuniewska K., Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i aplikantów radcowskich w obliczu zasad rzetelnego procesu, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 1.
 • Mazur Ł., Żuk R., Zawody zaufania publicznego, „Fiskus” 2007, nr 8, https://www.e-podatnik.pl.
 • Niedziński T., Nadzór sądów i ministra sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec radców prawnych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, t. CXXIII, nr 3996.
 • Oleszko A., Konstytucyjna piecza samorządu notarialnego podstawą ochrony wartości deontologii i profesjonalizmu zawodowego (dwugłos w dyskusji), „Krakowski Przegląd Notarialny” 2020, nr 2.
 • Radziwiłł K., Reprezentowanie osób wykonujących zawody zaufania publicznego i sprawowanie pieczy nad ich wykonywaniem wyrazem społecznej odpowiedzialności korporacji, [w:] Rola samorządów zawodowych – zawodów zaufania publicznego – w tworzeniu demokratycznego państwa prawa, red. M. Żbikowska, Warszawa 2004.
 • Rączka P., Nadzór nad samorządem zawodowym, Toruń 1999.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Sarnecki P., Opinia o projekcie ustawy o sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych – ze szczególnym uwzględnieniem jego konstytucyjności, Krajowa Rada Notarialna 2003.
 • Sarnecki P., Opinia w sprawie wykładni art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2.
 • Skrzydło J., Zawody zaufania publicznego – demokracja – praworządność, wykład otwierający ogólnopolską konferencję przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, Łódź, 29.09.2007.
 • Smarż J., Kisilowska H., Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa. Komentarz, Warszawa 2021.
 • Smarż J., O możliwości wprowadzania ograniczeń w dostępie do wykonywania zawodu zaufania publicznego, „Inżynieria i Budownictwo” 2019, nr 5.
 • Smarż J., Ograniczenia prawa wykonywania zawodu inżyniera. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r., K 39/15, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 6.
 • Smarż J., Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, cz. I, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4(56).
 • Smarż J., Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, cz. II, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 1(59).
 • Smarż J., Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego, Lublin 2013.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 1 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Stawicka E., Konferencja – Rola samorządów zawodowych w zliberalizowanej Europie, Bruksela 28–29 listopada 2002 r., „Palestra” 2003, nr 1–2.
 • Szydło M., Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 3.
 • Tabernacka M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis” nr 2663, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, nr 62.
 • Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2008.
 • Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • Zięba-Załucka H., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 10.

zawód zaufania publicznego Konstytucja RP piecza samorząd zawodu zaufania publicznego profession of public trust custody The Constitution of Republic of Poland self-government of the profession of public trust

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart