Węgierski parlament. Tradycje, dylematy i współczesne zmiany

Author: Ivan Halász
Institution: Instytut Państwa i Prawa Akademii Nauk Republiki Czeskiej
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5248-4217
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 299-314
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.06.22
PDF: ppk/70/ppk7022.pdf

The Hungarian Parliament. Traditions, Dilemmas and Current Changes

The article deals with the origin, history and present of the Hungarian Parliament. Its roots go back to the Middle Ages, but the main focus is on the last two centuries. The foundations of modern parliamentarism were laid in the revolutionary year of 1848. Since then, the parliamentary system has undergone many metamorphoses. Particular attention is paid to the developments and changes after the adoption of the new Fundamental Law of Hungary in 2011. Since then, the Parliament has been operating in a regime where the dominant force has a qualified majority, which has naturally been reflected in its concrete activities and work.

Artykuł dotyczy genezy, historii i teraźniejszości węgierskiego parlamentu. Jego korzenie sięgają średniowiecza, ale główny nacisk położony jest na ostatnie dwa stulecia. Fundamenty nowoczesnego parlamentaryzmu zostały położone w rewolucyjnym 1848 r. Od tego czasu system parlamentarny przeszedł wiele zmian. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój i zmiany po przyjęciu nowej ustawy zasadniczej Węgier w 2011 r. Od tego czasu Parlament funkcjonuje w reżimie, w którym dominująca siła ma większość kwalifikowaną, co w naturalny sposób przekłada się na jego konkretne działania i pracę.

REFERENCES:

  • Egyed I., A mi alkotmányunk, Budapest 1943, reprint 2016.
  • Föglein G., Gizella B., Mezey T.T., Révész, Az Országgyűlés, [w:] Magyar alkotmány története, red. B. Mezey, Budapest 2003.
  • Gratz G., A forradalmak kora. Történelem, helytörténet/Magyar történelem 1868–1918, Budapest 1935.
  • Jakab A., Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei, Budapest 2011.
  • Képes G., The name of the game – the historical names of the Hungarian parliament, „Central European Papers” 2019, nr 2.
  • Szabó Z., A parlamenti jog változásai, „MTA Law Working Papers” 2014, nr 25, http://jog.tk.mta.hu/mtalwp.
  • Szente Z., Parlamenti jogunk nyomorúsága, „Fundamentum” 2000, nr 4.
  • Ustawa Zasadnicza Węgier z 25 kwietnia 2011 r. tłum. J. Snopek, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html.

konstytucja dylematy Węgry parlament, tradycje Constitution Hungary parliament traditions

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart