How Has the Coronavirus Affected Polish Criminal Law?

Author: Weronika Stawińska
Institution: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1495-6615
Published online: 20 June 2022
Final submission: 3 December 2021
Printed issue: June 2022
Source: Show
Page no: 16
Pages: 107-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202223
PDF: ppsy/51/ppsy202223_7.pdf

This paper aims to indicate the changes in Polish criminal law introduced in the COVID-19 acts. The text identifies the new regulations of most importance to society. For this reason, the initial focus is on the issue of suspension of procedural time limits and some substantive law time limits from the Criminal Code. It must be stated that, from the perspective of the legal certainty principle, precisely these provisions are of the most significant importance for the defendant. Next, the changes in the Electronic tagging concerning the possibility of interrupting the execution of an imprisonment sentence and serving an imprisonment sentence were discussed. From a criminal policy point of view, higher penalties for the offences of exposure to infection and stalking should also have been mentioned. A new offence of particularly aggravated theft has appeared in the Penal Code and a new offence of obstructing a Police or Border Guard officer in performing official duties. For a more effective fight, it is also vital to provide for the possibility of imposing a new preventive measure and confiscating objects important to public health. The indicated legal developments are presented in the context of human rights protection and in light of recent literature and judicial decisions.

REFERENCES:

 • Baran, K., Burek, W., & Gibek, M. (2020). Wpływ Covid-19 na społeczeństwo i prawo, Wybrane aspekty polskich i europejskich regulacji prawnych. Rocznik administracji publicznej, 6, 282–299.
 • Dąbrowska-Kłosińska, P. (2018). Wyzwania dla państwa prawa wobec etyki kwarantanny. Analiza działań organów USA w celu ochrony zdrowia – studium przypadku. Państwo i Prawo, 9, 22–40.
 • Giezek, J. (2020). Kolizja obowiązków spoczywających na pracownikach opieki medycznej w dobie pandemii COVID-19. Palestra, 6, 29–48.
 • Grzesiak, P. (2020). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w czasie pandemii COVID-19 – uwagi dogmatycznoprawne i socjologiczno prawne. Palestra, 49. https://palestra.pl/pl/e-palestra/49/2020/wykonywanie-kary-pozbawienia-wolnosci-w-czasie-pandemii-covid-19-uwagi-dogmatycznoprawne-i-socjologicznoprawne
 • Hermeliński, W., & Nita-Światłowska, B. (2019). Prohibition of retroactive application of criminal law - comments in the context of the amendment to the Penal Code extending the presumption of the criminal origin of property. Palestra, 3, 5–19.
 • Janicka, D. (2015). Makarewicz and Liszt. An attempt at a comparative analysis. Legal and historical journal, LXVII(1), 107–128.
 • Kardas, P. (2020). Konstytucyjne podstawy rozstrzygania kolizji obowiązków i konfliktów dóbr w czasie epidemii. Palestra, 6, 5–21.
 • Klepczyński, A. (2021). Prawa osób pozbawionych wolności. In P. Kubaszewski & K. Wiśniewska (Eds.), Prawa człowieka w dobie pandemii. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Kotowski, A. (2016). An operative interpretation of law in the conditions of multicentrism. Acta Universitatis Wratislaviensis, Review Law and Administration, CIV(3718), 197–218.
 • Kotowski, W., & Kurzępa, B. (2009). Dozór elektroniczny – komentarz praktyczny.
 • Kowalski, P. (2021). Kalendarium wydarzeń związanych z pandemią COVID-19. In Gardocka & D. Jagiełło (Eds.), Pandemia COVID-19 a prawa i wolności obywatelskie. C.H. Beck.
 • Kubiak, R. (2019). Przymus przeciwepidemiczny. In M. Boratyńska & P. Konieczniak (Eds.), System prawa medycznego, t. 2, Regulacja prawna czynności medycznych cz. 1. Wolters Kluwer.
 • Kubiak, R. (2020). Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Palestra, 6, 113–133.
 • Lachowski, J. (2008). The material condition for the conditional early release under the Criminal Code. Prosecutor's Office and Law, 11, 36–55.
 • Lipiński, K. (2020). Modyfikacje terminów przedawnienia karalności przestępstw, przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz wykroczeń w związku z epidemią COVID-19. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1, 37–47.
 • Marszałek-Kawa, J., & Plecka, D. (Eds.) (2019). The Dictionary of Political Knowledge. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Niewiadomska, I. (2007). Personality determinants of the effectiveness of imprisonment.
 • Postulski, K. (2007). Permission to serve a sentence of imprisonment in the electronic supervision system. Prosecutor's Office and Law, 1, 48–69.
 • Sroka, T. (2020). Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego. Palestra, 6, 75–94.
 • Szczepańska-Szczepaniak, A. (2014). Long-term imprisonment - purpose, functions, threats and expectations. Probation, 2, 153–172.
 • Tuleja, P. (2020). Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajnej. Palestra 9, 5–19.
 • Wróbel, W., & Zoll, A. (2012). General part of Polish criminal law. Znak.
 • Zabłocka, M. (2021). Karanie kradzieży (nihil novi sub sole). Palestra, 11, 118–121.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2020 r. sygn akt V Cz 60/20.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, U. 2020 poz. 433.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 491.
 • Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020 poz. 875.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020 poz. 695.
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 1086.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego, U. 1969 nr 13 poz. 96.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114.
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, U. 2020 poz. 568.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2021 r. o sygn. akt I KK 40/21.
 • Wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie z dnia 7 września 2020 r. sygn. akt X Ka 267/20.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r. I SA/Łd 319/20, LEX nr 3045972.

epidemic status state of epidemic risk particularly aggravated theft suspension of criminal law terms changes in criminal law

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart