Application of swot-analysis for evaluating the public administration of the healthcare system in Ukraine

Author: Nataliia Kryzyna
Institution: National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2074-961X
Author: Olha Kovalenko
Institution: Kyiv Medical University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8415-9654
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 11-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020201
PDF: rop/12/rop1201.pdf

The health care system is an important vector of effective management in the current conditions of the Ukrainian health care system. The article deals with the analysis of the main factors influencing which is the development of effective interaction between public administration and the health care system of Ukraine. In the article we analyzed activity by a qualitative method of SWOT-analysis.

REFERENCES:

 • Akymova Y., Maksymchuk M. (2017). Medytsynskaia reforma: shah k uspekhu yly razocharovanyiu. Ezhenedelnyk Apteka. [Medical reform: a step towards success or disappointment]. Kyiv. [Ukraine].
 • Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia (2011). [Encyclopedia of Public Administration]. Kyiv. NADU. [Ukraine].
 • Hlobalnaia observatoryia zdravookhranenyia (2017). (HOZ).
 • Hudkov A. Kh., Poliakov S. V., Kamenskyi V. A., Chyhrynets O. V. (2012). Otsenka deiatelnosty medytsynskoi orhanyzatsyy posredstvom SWOT-analyza. [Evaluation of the activities of a medical organization through SWOT analysis]. [Ukraine].
 • Iarosh N. P. (2016). Normatyvno-pravove rehuliuvannia rozvytku standartyzatsii u sferi okhorony zdorovia naselennia Ukrainy [Regulatory and legal regulation of the development of standardization in the field of public health in Ukraine]. Kyiv. [Ukraine].
 • Khudoba O. (2014). Otsinka diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy v konteksti dosiahnennia tsilei rozvytku tysiacholittia. [Assessment of the health care system of Ukraine in the context of achieving the Millennium Development Goals]. Kyiv. [Ukraine].
 • Lekhan V. M. (2018). Analiz reform okhorony zdorovia v Ukraini: vid zdobuttia nezalezhnosti do suchasnosti [Analysis of health care reforms in Ukraine: from independence to the present]. Kyiv. [Ukraine].
 • Lekhan V. M., Slabkyi H. O., Shevchenko M. V. (2015). Analiz rezultativ reformuvannia systemy okhorony zdorovia v pilotnykh rehionakh: pozytyvni naslidky, problemy ta mozhlyvi shliakhy yikh vyrishennia. [Analysis of the results of health care reform in the pilot regions: positive consequences, problems and possible solutions]. Kyiv. [Ukraine].
 • Melnyk, O. Yu. Obolenskyi, A. Yu. Vasina ; za red. A. F. Melnyk. (2009). Derzhavne upravlinnia [Public administration]. Kyiv. Znannia. [Ukraine].
 • Mosiichuk I.V. (2016). Derzhavne upravlinnia systemoiu okhorony zdorovia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. [Public administration of the health care system: current status and prospects for development]. [Ukraine].
 • Mozhaieva H.O. (2011). SWOT-analiz natsionalnoi ta mizhnarodnoi. [SWOT-analysis of national and international]. Kyiv. [Ukraine].
 • Nakaz MOZ vid 28.10.2002 № 385 «Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia» (v redaktsii vid 10.03.2017). Kyiv. [Ukraine].
 • Shevtsov V.H. (2007). Stratehiia derzhavnoho upravlinnia systemoiu okhorony zdorovia v Ukraini. [Strategy of public administration of the health care system in Ukraine]. Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”. [Ukraine].
 • Slabkyi H. O., Hoida N. H., Moiseienko R. O., Tereshchenko A. V., Dudina O.O. (2016). Zastosuvannia SWOT-analizu pry otsintsi vprovadzhennia rehionalizatsii perynatalnoi dopomohy v Ukraini. [Application of SWOT analysis in assessing the implementation of regionalization of perinatal care in Ukraine]. Kyiv. [Ukraine].
 • Statystychnyi biuleten (2019). “Tablytsi narodzhuvanosti, smertnosti ta serednoi ochikuvanoi tryvalosti zhyttia”. [Statistical bulletin “Tables of births, deaths and average life expectancy”]. Kyiv. [Ukraine].
 • Strategor. Politique generale de lenterprise. Dunod. Paris, 1997. - 551 p.
 • Thompson A.A., Stricklandd A.Dzh. (1998). Stratehycheskyi menedzhment. Yskusstvo razrabotky y realyzatsyy stratehyy. [Strategic management. The art of strategy development and implementation]. Moscow, [Russia].
 • Thomson S., Foubister T., Mossialos E. (2010). Fynansyrovanye zdravookhranenyia v Evropeiskom Soiuze. Problemы y stratehycheskye reshenyia [Health financing in the European Union. Challenges and strategic solutions] VOZ, ot ymeny Evropeiskoi observatoryy po systemam y polytyke zdravookhranenyia
 • Tokareva Yu. M. (2010). Prymenenye SWOT-analyza dlia otsenky medytsynskoi pomoshchy [Application of SWOT-analysis to assess health care]. Volhohrad. [Russia].
 • World Health Statistics (2013). World Health Organization. VOZ

performance appraisal SWOT analysis health care system strengths weaknesses medicine public administration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart