Author: Nataliia Kryzyna
Institution: National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2074-961X
Author: Liudmyla Radchenko
Institution: National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6196-6456
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 29-40
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020202
PDF: rop/12/rop1202.pdf

Ukraine, as a modern state governed by the rule of law, has chosen one of its priority areas of development - focus on the European Union (EU) by harmonizing modern Ukrainian legislation with European standards, adapting regulations, including solid waste (MSW).

REFERENCES:

  • Bakumenko V. D., Usachenko L. M., Chervjakova O. V. (2013). Teoretychni zasady derzhavnogho upravlinnja [Theoretical principles of public administration] Kyiv: Interservis. [in Ukrainian].
  • Ekopasport Kyivskoi oblasti (2019) [Eco-passport of Kyiv region (2019)]. Departament ekologii ta pryrodnych resursiv KODA [Department of Ecology and Natural Resources KODA] Downloaded from: http://ecology-kievoblast.com.ua/Home/StateOfEnvironment/48
  • Kontseptsiya vprovadzhennya suchasnoyi systemy povodzhennya z pobutovymy vidkhodamy v Kyyivskiy oblasti (2019) [Concept introduction of a modern system of household waste management in the Kiev region] Departament ekologii ta pryrodnych resursiv KODA [Department of Ecology and Natural Resources KODA]. Downloaded from: http://koda.gov.ua/normdoc/pro-skhvalennya-proektu-programisocia-5/
  • Pro osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku [On the basic principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030] Zakon Ukrayiny vid 28.02.2019, No. 2697-VIII [Law of Ukraine from 28.02.2019, No. 2697-VIII] Ofits. veb-sayt Verkhov. Rady Ukrayiny [Officer. website Verkhov. Council of Ukraine]. Downloaded from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.
  • Regional waste management plan of Kyiv region (2018) [Regional waste management plan of Kyiv region (2018)] Departament ekologii ta pryrodnych resursiv KODA [Department of Ecology and Natural Resources KODA]. Downloaded from: http://ecologykievoblast.com.ua/Home/StateOfEnvironment/50
  • Rezoljucija “Peretvorennja nashogho svitu: Porjadok dennyj u sferi stalogho rozvytku do 2030 roku” [Resolution “Transformation of our world: Order of the day in the sphere of sustainable development until 2030”] Gheneraljna Asambleja OON (2015) [UN General Assembl]. Downloaded from: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart