Moralność jako kluczowa operacja systemowa w teorii Niklasa Luhmanna

Author: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 133-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201508
PDF: siip/14/siip1408.pdf

Morality as crucial systemic operation in the theory of Niklas Luhmann

Morality in the systems theory of Niklas Luhmann has a special place as a formula that enables communication, in other words functioning of the mechanism of the self-processing. Over the centuries this role in the system has evolved and today morality faces utterly new challenges. Will she still fulfill her commitments in the face of crisis of current values? Do we need new standards of behaviour in an era of progressive complexity?

Moralność w teorii systemów Niklasa Luhmanna zajmuje miejsce szczególne, jako formuła umożliwiająca komunikację, a więc funkcjonowanie mechanizmu samoprzetwarzania. Na przestrzeni wieków jej rola w systemie ewoluowała, a współcześnie stają przed nią zupełnie nowe wyzwania. Czy nadal będzie spełniała swoje zadania w obliczu kryzysu dotychczasowych wartości? I czy w dobie postępującej złożoności potrzebne nam są nowe normy postępowania?

BIBLIOGRAFIA:

 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964.
 • Dłubacz W., O obiektywne pojmowanie moralności, „Człowiek w kulturze” 1998, nr 10.
 • Gdula M., Koncepcja komunikacji w teorii socjologicznej Niklasa Luhmanna na przykładzie semantyki miłości, „Rubikon” 2004, nr 1 – 4.
 • Kostro C., Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna, Kraków 2001.
 • Lazari-Pawłowska I., O pojęciu moralności, „Etyka” 1996, nr 1.
 • Luhmann N., Systemy społeczne, Kraków 2007.
 • Luhmann N., Wyróżnicowanie się religii, „Stan rzeczy” 2011, nr 1.
 • Łabieniec P., Ustaborowicz M., Wojtczak S., Wysoczyńska M., Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, Łódź 2011.
 • Machiavelli N., Książę, Warszawa 1993.
 • Mikołajewski K., Pragmatyczne i moralne granice sterowania politycznego. Ujęcie systemowo-cybernetyczne, Warszawa 2010.
 • Modzelewski E., Etyka a polityka, Warszawa 2006.
 • Nowak A., Podmiot, system, nowoczesność, Poznań 2011.
 • Płuchowska D., Koncepcja społeczeństwa światowego w ujęciu socjologicznej teorii systemów, „Kultura–Historia–Globalizacja” 2013, nr 14.
 • Skrzypulec B., System czeka na wartości, „Pressje” 2010, nr 20.
 • Szostek A., Dobro wspólne: kluczowa kategoria polityczna. Przyczynek do zagadnienia: moralność a polityka, „Etyka” 1998, nr 3.
 • Św. Tomasz, Dzieła wybrane, Poznań 1984.
 • Theorietechnik und Moral, red. N. Luhmann, S. Pfürtner, Frankfurt 1978.

self-processing autopoiesis samoprzetwarzanie moralność morality komunikacja system communication

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart