2013

Themis Polska Nova (5)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 329
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2
PDF: tpn/Themis2013_5.pdf

Spis treści

 • Jacek Sobczak Przestępstwa prasowe czy przestępstwa popełniane przez dziennikarzy (strona 7)
 • Jarosław Mikołajewicz Przedmiot „prawa intertemporalnego” (strona 31)
 • Wiesław Kozielewicz Wpływ instytucji prawa karnego materialnego i procesowego na wykładnię i stosowanie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych (strona 41)
 • Michał Laskowski Powaga sądu (strona 58)
 • Dariusz Kala, Maja Klubińska Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych – uwagi materialnoprawne i procesowe (strona 74)
 • Joanna Taczkowska-Olszewska Ewolucja pozycji ustrojowej KRRiT w systemie organów państwa – od podporządkowania do autonomii (strona 94)
 • Dariusz Jagiełło Czynności dowodowe zmierzające do ustalenia znamion przestępstwa dzieciobójstwa (art. 149 k.k.) (strona 118)
 • Maria Gołda-Sobczak Prawa ludzi w podeszłym wieku w systemie prawa Rady Europy i Unii Europejskiej (strona 128)
 • Grzegorz Tylec Muzyka w kościele a prawo autorskie (strona 152)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Status prawny agencji reklamowej w ustawodawstwie polskim (strona 168)
 • Piotr Jóźwiak Korupcja w sporcie jako przewinienie dyscyplinarne (wybrane zagadnienia) (strona 188)
 • Aldona Praoemantaite Powstanie styczniowe w pamiętnikach żmudzkiego bpa Macieja Wołonczewskiego (strona 204)
 • Rafał Paprzycki Kazus „Nergala”. Kilka uwag na temat przestępstwa obrazy uczuć religijnych w związku z procesem oskarżonego muzyka Adama Darskiego (strona 221)
 • Raisa Shamsheddinovna Zhumagazieva, Zhankeldi Konyratovich Tleugabylov Scientific Research Center for the objectives of criminal punishment (strona 234)
 • Robert Rynkun-Werner Quo Vadis Adwokaturo Polska? (strona 242)
 • Галымбек Смагулов Исторические предпосылки развития исполнительного производства (strona 269)
 • Krzysztof Jachimczak Naruszenie dobrego imienia spółki medialnej poprzez wypowiedź polityczną (strona 279)
 • Lech Jaworski „Prasa i inne środki społecznego przekazu” – analiza pojęciowa oraz jej konsekwencje na gruncie art. 14 Konstytucji R.P. (strona 298)
 • Andrzej Chodubski Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 564 (strona 314)
 • Witold Sobczak Marcin Menkes, Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, ss. 224 (strona 319)
 • Witold Sobczak Elżbieta Kuzborska, Ochrona prawna mniejszości narodowych na Litwie, „Artprint”, Wilno 2011, ss. 239 (strona 324)

Themis Polska Nova (4)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1
PDF: tpn/Themis2013_4.pdf

Spis treści

 • Marek Piechowiak Platońskie widziadło sprawiedliwości (strona 5)
 • Jacek Sobczak Prawo do pseudonimu (strona 19)
 • Joanna Haberko Prawna dopuszczalność obecności innych osób w tym studentów medycyny przy udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych (strona 34)
 • Vytautas Dumbliauskas Wpływ polityków na służbę cywilną: przypadek litewski (strona 49)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Prawne aspekty reklamy kultury – wybrane zagadnienia (strona 64)
 • Michał Laskowski Czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem odpowiedzialności karnej? (strona 85)
 • Robert Rynkun Werner Tajemnica danych telekomunikacyjnych a prawo do obrony (strona 98)
 • Katarzyna Golusińska Zatrzymanie dziecka (strona 120)
 • Maurycy Zajęcki Zandvoorta model interdyscyplinarnego rozwoju programów naukowych: próba aplikacji do integracji polskich koncepcji prawa (strona 135)
 • Anna Stasiak-Apelska Cytat muzyczny w prawie polskim i zagranicznym – wybrane zagadnienia (strona 151)
 • Magdalena Stefańska Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy humanitarnej – zagadnienia podstawowe (strona 172)
 • Agnieszka Szpak Eksterminacja w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych (strona 194)
 • Andrii Parkheta Decision of constitutional control authorities as a source of formation of a law case in the continental Europe countries: rather-legal analysis (strona 214)
 • Mateusz Szabliński Kolizja swobody działalności artystycznej z wybranymi dobrami prawnymi chronionymi przez prawo karne (strona 234)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpn/4/TPN20131toc.pdf

Platońskie widziadło sprawiedliwości

Author: Marek Piechowiak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 5-18
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1.01
PDF: tpn/4/TPN2013101.pdf

Continue reading

Prawo do pseudonimu

Author: Jacek Sobczak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 19-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1.02
PDF: tpn/4/TPN2013102.pdf

Continue reading

Zatrzymanie dziecka

Author: Katarzyna Golusińska
Institution: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 120-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1.08
PDF: tpn/4/TPN2013108.pdf

Continue reading

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 3-5
DOI Address: -
PDF: tpn/5/TPN20132toc.pdf

Powaga sądu

Author: Michał Laskowski
Institution: Sędzia Sądu Najwyższego
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 58-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2.04
PDF: tpn/5/TPN2013204.pdf

Continue reading

Scientific Research Center for the objectives of criminal punishment

Author: Raisa Shamsheddinovna Zhumagazieva
Institution: Kazakh-Russian International University in Aktobe, Kazakhstan
Author: Zhankeldi Konyratovich Tleugabylov
Institution: Kazakh-Russian International University in Aktobe, Kazakhstan
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 234-241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2.14
PDF: tpn/5/TPN2013214.pdf

Continue reading

Quo Vadis Adwokaturo Polska?

Author: Robert Rynkun-Werner
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 242-268
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2.15
PDF: tpn/5/TPN2013215.pdf

Continue reading

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart