Nr 1(10)

Themis Polska Nova (10)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 283
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1
PDF: tpn/Themis2016_10.pdf

Spis treści

 • Jacek Sobczak Biblioteki w polskim systemie prawnym (strona 5)
 • Marek Kulik Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. II. (strona 24)
 • Bogdan Grzeloński Ambasador Stalina w Londynie 1932–1942 i jego dziennik (strona 49)
 • Monika Kwiecień-Miland Formy konsolidacji uczelni niepublicznych w Prawie o szkolnictwie wyższym (strona 90)
 • Dorota Michalska-Sieniawska Zasady postępowania w praktyce lekarskiej (strona 105)
 • Bronisław Sitek Damnum futurum (damnum infectum) – future damage. Comparative law study (strona 116)
 • Magdalena Sitek Prawne ramy ochrony zdrowia i dobrobytu mieszkańców Unii Europejskiej (strona 131)
 • Carmen Lazaro Guillamón Sobre la revelancia del Deprecho Romano Y Del Metodo de sus Jurisprudentes prawa la formacion integral de los juristas en el siglo XXI (strona 146)
 • Joanna Misztal-Konecka Ecological and Non-ecological Advertising (Modern and Historical Legal Aspects) (strona 152)
 • Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Elżbieta Zębek Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations (strona 173)
 • Robert Kaczmarczyk Realizacja przez gminy zadań w zakresie ochrony zdrowia – tworzenie programów polityki zdrowotnej (strona 183)
 • Jędrzej Skrzypczak Ochrona tytułu prasowego (strona 197)
 • Paweł Trojanek Wyłudzenia VAT w Unii Europejskiej (strona 211)
 • Witold Sobczak, Alena Brinko Zakaz dyskryminacji. Aspekty prawne i społeczne w Federacji Rosyjskiej (strona 222)
 • Tomasz Olszówka Organizacje Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w Polsce ....... 254)
 • Jeremi Mazany Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, Łukasz Goździaszek, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2015 (strona 278)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpn/10/TPN20161toc.pdf

Biblioteki w polskim systemie prawnym

Author: Jacek Sobczak
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 5-23
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.01
PDF: tpn/10/TPN2016101.pdf

The legal status of libraries in Poland was defined by the decree on libraries and the care of collections dated 17 September 1946. This decree was repealed by the Act on libraries, dated April 9, 1968, which was repealed by Article. 31 of Act on libraries, dated 27 June, 1997. The legislature didn’t define the concept of a library, but only pointed out the basic tasks of the library. Not every entity that uses its name in code “library” is a library within the meaning of the Act. Public libraries can’t be combined with other institutions, school libraries or pedagogical libraries. The Act regulates the notion of library materials, the National Resource Library, the competence of the Council for this resource, the tasks and functions of the National Library Council. The problem is in the library policy, which hasn’t been defined in the an appropriate manner. In addition to public libraries, there are scientific, school and pedagogical libraries. The law doesn’t regulate the status of library staff. The important role of libraries show numerous provisions of the Constitution

public libraries libraries scientific libraries school libraries pedagogical libraries collection and storage of library materials National Library Council National Resource Library biblioteki biblioteki publiczne biblioteki naukowe biblioteki szkolne biblioteki pedagogiczne gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych Krajowa Rada Biblioteczna Narodowy Zasób Biblioteczny polityka biblioteczna

Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. II.

Author: Marek Kulik
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 24-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.02
PDF: tpn/10/TPN2016102.pdf

The article is to discuss models of accountability for crimes against freedom in selected European countries in the continental system of criminal law. In turn discussed the system of offenses against freedom and then crimes of illegal deprivation of freedom, human trafficking, threat, stalking and impersonation, coercion, taking the image of a naked person, medical treatment without consent and violation of domestic peace in different countries. The whole discussion is an attempt to extract the model solutions.

crimes against freedom illegal deprivation of freedom human trafficking threat stalking and impersonation coercion taking the image of a naked person medical treatment without consent and violation of domestic peace przestępstwa przeciwko wolności pozbawienie wolności handel ludźmi groźba stalking i podszywanie się zmuszanie utrwalanie wizerunku nagiej osoby zabieg leczniczy bez zgody i naruszenie miru domowego

Ambasador Stalina w Londynie 1932–1942 i jego dziennik

Author: Bogdan Grzeloński
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 49-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.03
PDF: tpn/10/tpn2016103.pdf

Diaries of the Soviet ambasador to Great Britain published by emeritus Quondam Fellow of All Souls College, Oxford, and emeritus professor of history at Tel Aviv University Gabriel Gorodetsky are analyzed from the point of view of a historian and diplomat by Bogdan Grzeloński. The author is interested in Maiskis personality and also in a manner he presents himself. At the same time he evaluates his work as a representative of Stalin in London. The author notes that, outside of politics and diplomacy, Maiski did not have other intrests like art or music. Having the ambition to play on active role in the Soviet policy formulation Maiski was not sucessful on Downing street. Churchill was immune to his pressures. Stalin however needed him in London as a propagandist of his policies. B. Grzeloński provides a critical assessment of the diaries and their author.

formułowanie sowieckiej polityki zagranicznej nowy typ dyplomaty–propagandzisty Dzienniki Majskiego 1932–1943 sowiecki ambasador przy dworze św. Jakuba formulation of Soviet policy a new type of diplomat–propagandist Maiski Diaries 1932–1943 Soviet ambassador to the Court of St James

Formy konsolidacji uczelni niepublicznych w Prawie o szkolnictwie wyższym

Author: Monika Kwiecień-Miland
Institution: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 90-104
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.04
PDF: tpn/10/tpn2016104.pdf

This article presents different forms of consolidation of non-public higher education institutions, according to the provisions of law on higher education, i.e.: fusion of non-public higher education institutions, transfer of the permission to establish non-public higher education institution and association of non-public higher education. The legal basis and the process of those three forms have been presented together with conditions and consequences. Examples of problems have been also indicated, both legal and practical that can be faced on.

non-public higher education institution legal entity transfer of the permission to establish non-public higher education institution association of non-public higher education institutions registry of non-public higher education institutions uczelnia niepubliczna osoba prawna przeniesienie pozwolenia połączenie uczelni niepublicznych związek uczelni rejestr uczelni niepublicznych

Zasady postępowania w praktyce lekarskiej

Author: Dorota Michalska-Sieniawska
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 105-115
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.05
PDF: tpn/10/tpn2016105.pdf

The incrising demand for regulating social relations which are becoming more complicated is an efect of developing civilization, including in it the level of protection of human rights in XXI century. Standarization is a synonym of the nowadys developing world economy. Apart of the legal rules there are other regulation systems like moral standards, ethical standards, deontological norms or customs. These regulation systems are the complementary systems to the law regulations. Their origin is the natural law. Deontological principles mostly are legally binding like planty of ethical standards in medicine. The reason of the legal power of ethics in medicine is libility for human life. Code of Medical Ethics is also the source of legal norms in medical law. The most important legal norm for medical practice is the doctor’s obligation to treat patients acording to the current medical knowledge. Besides doctors should conduct their practice in a socially acceptable way as working in a profession of public trust.

Code of Medical Ethics medical practise medical profession doctor patient ethics deotology morality profession of public trust independent profession medical services medicine professional self-government professional liability current medical knowledge advertisement patient rights Kodeks Etyki Lekarskiej praktyka lekarska zawód medyczny doktor pacjent etyka deontologia moralność zawód zaufania publicznego zawód niezależny usługi medyczne medycyna samorządność zawodowa odpowiedzialność zawodowa aktualna wiedza medyczna reklama prawa pacjenta

Damnum futurum (damnum infectum) – future damage. Comparative law study

Author: Bronisław Sitek
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 116-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.06
PDF: tpn/10/tpn2016106.pdf

W tekstach prawa rzymskiego na oznaczenie szkody przyszłej stosowane są dwa bliskoznaczne pojęcia damnum infectum i damnum futurum. W literaturze romanistycznej dawnej i współczesnej nie znajduje się szersze opracowanie, które udzieliłoby ostatecznej odpowiedzi na przyczynę stosowania dwóch określeń co do szkody przyszłej. Analiza źródeł w przedmiotowym opracowaniu pokazała, że oba pojęcia są bliskoznaczne. Szkoda przyszła została wprowadzona do art. 151 § 2 polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 przy okazji uregulowania szkody zagrażającej z wadliwego budynku posadowionego na sąsiednim gruncie. W kodeksie cywilnym z 1964 r. został wprowadzony przepis art. 361 § 2, który pozwalałby rozwinąć konstrukcję szkody przyszłej, jednak judykatura jednoznacznie uznaje istnienie jedynie szkody już powstałej. W § 907 ust. 1 BGB istnieje konstrukcja dogmatyczna damnum infectum, jednak zagrożenie pochodzące z gruntu sąsiedniego jest traktowane jako naruszenie spokojnego posiadania. Stąd przyjęto konstrukcję taką, że właściciel gruntu zagrożonego może w przypadku szkody przyszłej wystąpić z actio negatoria. W doktrynie ekonomicznej analizy prawa szkoda przyszła została zaliczona do prawa deliktowego (Tort Law). Obie strony stosunków sąsiedzkich zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i efektywności swojego działania (zasada racjonalnego wyboru).

damnum infectum damnum futurum the Civil Code the Code of Obligations the damage anticipated but not yet sustained (future damage) the BGB Kodeks cywilny kodeks zobowiązań szkoda przyszła BGB

Prawne ramy ochrony zdrowia i dobrobytu mieszkańców Unii Europejskiej

Author: Magdalena Sitek
Institution: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 131-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.07
PDF: tpn/10/tpn2016107.pdf

Health care is one of the determinants of the entire policy of the European Union. In this regard, the EU has a well-developed legislation and institutions designed to protect the environment. One of the areas of protection of human health is the natural environment. Also in this range, the EU has a fairly well developed system of laws and institutions. The aim of the study is to show the influence of EU policy on health and the environment on the health status of EU’s citizens.

European Union environment human rights European health’s policy Unia Europejska środowisko naturalne europejska polityka ochrony środowiska europejska polityka dobrobytu

Sobre la revelancia del Deprecho Romano Y Del Metodo de sus Jurisprudentes prawa la formacion integral de los juristas en el siglo XXI

Author: Carmen Lazaro Guillamón
Institution: Universitat Jaume I – Castellón España
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 146-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.08
PDF: tpn/10/tpn2016108.pdf

The aim of this paper is to highlight the pertinency and importancy of maintaining Roman Law as a fundamental subject in the studies leading to obtain a Law Degree. Roman Law is a propaedeutic subject that allows students to learn, understand and apprehend the basics of Law and to use a proper technique to think juridically. Roman law is not only the ground of Continental and Latin American legal systems, but their case method also permeates the Anglo-Saxon legal system. Essentially, it is a subject that provides the capabilities to be able to call “jurists” and not shysters those who obtain a Law Degree.

myślenie i kultura prawnicza fundament prawa propaedeutic subject Law Degree asignatura propedéutica Grado en Derecho Derecho Romano prawo rzymskie Roman law

Continue reading

Ecological and Non-ecological Advertising (Modern and Historical Legal Aspects)

Author: Joanna Misztal-Konecka
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 159-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.09
PDF: tpn/10/tpn2016109.pdf

The European Union law and related regulations implement the conceptual framework of the sustainable development, that manifests itself as a compromise between the environmental protection and public space development, addressing the social and civilisational development. Amongst the regulations governing that issue, the ban on the advertising that encourages to act in the manner causing environmental protection hazards, is particularly interesting. The Polish law and related regulations ban to promote goods or services including the content that publicises the consumption model that is in contravention with the environmental protection policy and sustainable development policy, including but not limited to the advertising with the use of the wilderness for the purpose of promoting goods and service that have adverse impact upon the natural environment. Ecological organisations are entitled to lodge the petition to ban that kind of promotion within the framework of the civil law court procedure.

environmental protection non-ecological advertising sustainable development broadcast ban (advert ban) wilderness consumption model ochrona środowiska reklama nieekologiczna zrównoważony rozwój zakaz emisji (reklamy) dzika przyroda model konsumpcji

Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations

Author: Małgorzata Szwejkowska
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Author: Wojciech Truszkowski
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Author: Elżbieta Zębek
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 173-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.10
PDF: tpn/10/tpn2016110.pdf

Gałąź gospodarki, jaką stanowi produkcja i obrót żywnością przynosi istotny zysk ekonomiczny, ta branża wydaje się generować najwyższe przychody i być bardzo dochodowa. Z drugiej strony – oprócz zysków – przemysł żywnościowy może być źródłem zagrożenia dla ludzi, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa powszechnego na niebywałą skalę. Stąd niezwykle ważne jest dochowywanie wysokich standardów bezpieczeństwa przez producentów i podmioty wprowadzające żywność do obrotu. Celem artykułu jest analiza rozwiązań prawnych dotyczących sankcjonowania przestępnych zachowań związanych z obrotem żywnością.

like e.g. botulism cholera campylobacter salmonella listeriosis abdominal typhus and a lot of others żywność bezpieczeństwo żywności produkcja i obrót żywnością przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żywności

Realizacja przez gminy zadań w zakresie ochrony zdrowia – tworzenie programów polityki zdrowotnej

Author: Robert Kaczmarczyk
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 183-193
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.11
PDF: tpn/10/tpn2016111.pdf

The consequence of the constitutional right to health care is government’s and local self-government’s duty to take actions, that ains at realisation of this right. One of the municipality’s actions in the area of health care is establishment and realisation of health policy programs. The legal definition presents it as planed and intended actions that focus on standard of health care and its effectiveness, safety andreasoning.

municipality health care health policy program gmina ochrona zdrowia Program Polityki Zdrowotnej

Ochrona tytułu prasowego

Author: Jędrzej Skrzypczak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 197-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.12
PDF: tpn/10/tpn2016112.pdf

Problematyka tytułu prasowego, a zwłaszcza jego ochrony budzi spore wątpliwości natury teoretycznej, ale także praktycznej. Po pierwsze już chociażby z tego tytułu, że pojęcie tytułu prasowego nie zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe54, ani w żadnym innym akcie normatywnym. Po wtóre, problematyka ochrony prawnej tytułu prawnego może być rozpatrywana z różnych perspektyw. Może to rodzić wątpliwości co do różnych źródeł udzielanej ochrony prawnej, a tym samym konieczności spełnienia innych przesłanek takiej ochrony przewidzianych przez odrębne regulacje. Należy jednak podkreślić, iż z samego faktu rejestracji dziennika lub czasopisma nie przysługuje żadne prawo podmiotowe. Jest to jedynie uprawnienie o charakterze formalnym. Nie oznacza to jednak, że tytuł prasowy nie może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. W praktyce tytuł najczęściej będzie przysługiwał wydawcy, ale nie jest to regułą. Tytuł prasowy może być chroniony skutecznie na innych podstawach np. jako utwór w oparciu o przepisy prawa autorskiego, bądź na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego zapewniających ochronę dóbr osobistych, ewentualnie jako znak towarowy, wreszcie przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

press title press law registration protection press title tytuł prasowy prawo prasowe rejestracja tytułu prasowego ochrona tytułu prasowego prawa autorskie copyright

Wyłudzenia VAT w Unii Europejskiej

Author: Paweł Trojanek
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 211-221
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.13
PDF: tpn/10/tpn2016113.pdf

Neutrality of VAT was the key factor for the establishment of an internal market, characterized by free movements of goods and services without distortions of competition caused by differences i.e. in tax rates, tax exemptions, time of repayment. The common system of value added tax since the First VAT Directive, after 49 years – is still far from the definitive system. Henceforth transitional Intra-EU trade arrangements based on neutrality principle are effectively by VAT fraudsters, when applying Missing trader (MTIC or MTEC) or carousel fraud mechanism, reaching the scale of 100bnEUR yearly in the light of Europol estimations. Description of the mechanisms of the theft highlights its economic, legal and administrative aspects, just mentioning dangers for further integration of the EU. Proposals for the amendments of the current intra-EU VAT system within last 30 years, as well as current trends of so-called “split payment” and blocked chain technologies were presented. The risk for innocent parties (buffers) seems to increase in the light of the new approach of the Polish Tax Administration, even though the criminal aspect or fiscal penal aspects are still far from the clarity. The article examines the lack of definitive VAT system and fraudulent use of neutrality principle in particular transitional VAT arrangements.

neutrality principle VAT fraud Missing Trader Carousel Fraud Fiscal Penal Code zasada neutralności VAT wyłudzenia VAT przestępstwo karuzelowe kodeks karny skarbowy

Zakaz dyskryminacji. Aspekty prawne i społeczne w Federacji Rosyjskiej

Author: Witold Sobczak
Institution: Uniwersytet Łódzki
Author: Alena Brinko
Institution: Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 222-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.14
PDF: tpn/10/tpn2016114.pdf

Consiclering legal aspects of non-disrimination clause in the Russian Federation, the Authors starts their assessment from an international law perspective (based on adopted acts). Despite the United Nations’ recomendation the Russian Federation has no act that regulates non-discrimination and anti-discrimination policy

the Russian Federation non-discrimination clause legal aspect social aspects Federacja Rosyjska zakaz dyskryminacji aspekt prawny aspekt społeczny

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce

Author: Tomasz Olszówka
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 254-277
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.15
PDF: tpn/10/tpn2016115.pdf

This article discusses the organisations for collective management of copyrights in the polish legal system. The most important aspects of International and European regulations are described in the context of their influence on Polish copyright law. The legal and functional fundamentals of organisations for collective management of copyrights are mentioned with their practically consequences. All polish organisations for collective management of copyrights and fields of their leading activities are listed and shortly presented.

copyright organisations for collective management of copyrights licence permission royalties copyright commission prawa autorskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi licencja zgoda na reprezentowanie honorarium autorskie

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart