Nr 1(13)

Themis Polska Nova (13)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1
PDF: tpn/Themis2018_13.pdf

Spis treści

 • Witold Wołodkiewicz Studenckie poradnictwo prawne – sięganie do antycznych wzorów nauczania prawa (strona 5)
 • Elżbieta Zębek Legal protection of waters in the context of human rights (strona 14)
 • Marek Porzeżyński Twórczość i autorstwo w dobie sztucznej inteligencji. Wyzwania stojące przed prawem własności intelektualnej (strona 25)
 • Maria Gołda-Sobczak Ochrona korespondencji w systemie prawa polskiego – perspektywa ustrojowa (strona 45)
 • Agnieszka Fiutak Przestępstwo udaremnienia egzekucji (art. 300 § 2 k.k.) a odpowiedzialność karna lekarza – studium przypadku (strona 69)
 • Maria Zrałek, Maciej Borski Wspomaganie niezależnego życia i włączanie w społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami w praktyce – kilka uwag na tle wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (strona 81)
 • Witold Sobczak Bezpieczeństwo środowiska w perspektywie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (strona 107)
 • Paweł Janicki Czym jest film – definicja w prawie polskim i szwedzkim (strona 148)
 • Bartosz Kowalski Faktura VAT w świetle ustawy o VAT a regulacje prawnokarne (strona 157)
 • Szymon Stach System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, a cyberataki. Zagrożenia i możliwe skutki (strona 172)
 • Rafał Chmiel Wybrane zagadnienia prawne związane z umowami ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) (strona 186)
 • Justyna Poliszak Lex Aquilia źródłem współczesnej odpowiedzialności za czyny niedozwolone (strona 197)
 • Piotr F. Piesiewicz Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 105/17 dotycząca wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych za korzystanie z utworów audiowizualnych (strona 229)
 • Anna Machałek Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r. (III KK 127/16) (strona 249)

Studenckie poradnictwo prawne – sięganie do antycznych wzorów nauczania prawa

Author: Witold Wołodkiewicz
Institution: Wydział Prawa SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 5-13
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.01
PDF: tpn/13/TPN2018101.pdf

In the Roman Republic, providing legal advice was treated as the most worthy civil duty. Furthermore, giving legal advice was an indispensable preliminary stage for a later political career. In the period of the Late Roman Empire, the legal profession developed in the form of a corporation of people serving legal advice and pleading before courts. The legal education differed in the period of the Roman Republic and of the Roman Empire. In the former one, education of a young lawyer primarily consisted of practicing under the care and supervision of a master, who was a jurist. As an example of such method of education may serve the career of Marcus Tullius Cicero. Moreover, in the period of Principate, the most significant development of law took place by means of interpretation conducted by jurists. What is more, in the same period, the first law schools were established. At the same time, the need arose to create a textbook introducing students to the legal principles. An example is the Gaius’ Institutiones manual, which presents the Roman law system according to the genera and species divisions. The article concerns various concepts and reforms of legal education in Poland. Furthermore, the article discusses the role that can be played by the student legal clinics, which refers to the ancient models of legal education.

Student legal clinics Legal education in Rome and in the modern times

Legal protection of waters in the context of human rights

Author: Elżbieta Zębek
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 14-24
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.02
PDF: tpn/13/TPN2018102.pdf

This article shows the general prinicples of water protection in the international, European Union and Polish levels in the contex of human rights. Because deficit of drinking waters is very important issue not only in Africa and Asia countries but also in some state in UE e.g. in Poland with scarce water resources. The legal aspect of water protection against pollutants stemming from anthropogenic activity is complex and hence, is regulated in many conventions, directives and national laws. The very important for water protection is to limit iflows of sewage into water bodies or limit pollution at source, and effective remediation and restoration of the water damage. All contribute to improved quality of waters and ensuring their proper quality which is the basic human right to life.

międzynarodowe i krajowe przepisy prawne zasoby wodne international and national legal regulations prawa człowieka water resources human rights

Twórczość i autorstwo w dobie sztucznej inteligencji. Wyzwania stojące przed prawem własności intelektualnej

Author: Marek Porzeżyński
Institution: Instytut Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii – Future Insitute
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 25-44
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.03
PDF: tpn/13/TPN2018103.pdf

Artificial intelligence, besides blockchain, is the main topic discussed by representatives of nearly every branch of economy. Some entities are trying to search for their place in the world of artificial intelligence driven technology and others are looking carefully at the developments in the AI. Undoubtedly, software making use of the artificial intelligence can be viewed as something that can change the world we live in. The titles of press releases or other information sources are stimulating ones imagination in the range of possible application of artificial intelligence. At the same time, there is a group of people from the technology sector, that are concerned by the rapid and limitless development in this regard. The future of artificial intelligence and its application is still unknown but there are as many positive expectations as negative predictions. There are still many questions that have to be answered before the time that deep or strong AI will be prepared for everyday use. One of such questions is whether copyright is only dedicated for human beings? If the answer is affirmative than the next question that have to be asked is what form or type of protection can be used for works of art made not by humans? This are not the only problems that may arise (or has already arisen) from the use of AI.

robotics artificial intelligence copyright software author robotyka sztuczna inteligencja prawo autorskie oprogramowanie autor

Ochrona korespondencji w systemie prawa polskiego – perspektywa ustrojowa

Author: Maria Gołda-Sobczak
Institution: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 45-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.04
PDF: tpn/13/TPN2018104.pdf

The secret of correspondence is a very important rights and freedoms. It is guaranteed in acts of international law and by the provisions of the Polish Constitution. In the system of Polish law, constitutional norms specify the provisions of civil law, concerning personal rights, copyright and criminal law. The term correspondence should be understood broadly in the present relations and not limited only to traditional paper letters.

correspondence communication criminal law personal rights international law the secret of correspondence korespondencja komunikowanie prawo karne dobra osobiste prawo międzynarodowe tajemnica korespondencji

Przestępstwo udaremnienia egzekucji (art. 300 § 2 k.k.) a odpowiedzialność karna lekarza – studium przypadku

Author: Agnieszka Fiutak
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 69-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.05
PDF: tpn/13/TPN2018105.pdf

The crime of concealing property incases related to claims for medical errors is particularly important. It concerns a patient who has suffered damage to his health by means of a doctor’s action and despite the fact that the compensation was awarded by the court he may not undertake remedial treatment or rehabilitation because the doctor prevents such treatment with his unlawful and reprehensible behaviour. Unfortunately, the current rules in Poland do not sufficiently protect the enforceability of the court judgment. For the patient, the amounts awarded are important and often decisive for the further process of treatment. Consideration should be given to prospective introduction of legal provisions, e.g. in the Act on Patients’ Rights and the Patient Ombudsman, to protect the patient as a special creditor in the event that the court awards a claim for medical error.

execution criminal responsibility a doctor Crime frustration of creditors concealment of property egzekucja komornicza odpowiedzialności karna lekarz przestępstwo ukrywanie majątku

Wspomaganie niezależnego życia i włączanie w społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami w praktyce – kilka uwag na tle wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Author: Maria Zrałek
Institution: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Author: Maciej Borski
Institution: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 82-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.06
PDF: tpn/13/TPN2018106.pdf

Among the many rights guaranteed by the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, what deserves special attention is the right of persons with disabilities to independent living and inclusion in society, as recorded in Article 19. This law applies to everyone regardless of age, ability, type of disability or mental health problems. In practice, this implies the need for the State to take effective measures to facilitate the full integration and participation of people with disabilities in the society. In the paper, the authors attempted to answer the question whether the Polish state has taken effective measures aimed at making it easier for people with disabilities to fully integrate and participate in social life. In this connection, they pointed out the need for deinstitutionalisation of social assistance, pointing to two important tools to enable it to be implemented in practice.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities social exclusion deinstitutionalisation sheltered and assisted housing Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wykluczenie społeczne deinstytucjonalizacja środowiskowe domy samopomocy mieszkania chronione i wspomagane

Bezpieczeństwo środowiska w perspektywie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska

Author: Witold Sobczak
Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 107-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.07
PDF: tpn/13/TPN2018107.pdf

The European Union’s policy in the field of environmental protection aims to achieve a high level of protection of natural enivironment. This text concerns the problems of the European Union’s environmental policy. The author analyzes the tasks of the European Union in the field of environmental protection such as promotion methods that reduce the burden on the global base of natural resources, promotion sustainable resource management at international level and to implementation the program on sustainable consumption and production. Particular attention was given to priority objectives with precise presentation of means and methods to achieve these goals, indicated in the Decision of the European Parliament and of the Council on the 7th EU Environment Action Program.

environmental protection natural environmental safety EU law climate gas emission potable water ochrona środowiska bezpieczeństwo środowiska naturalnego prawo UE klimat emisja gazów woda pitna

Czym jest film – definicja w prawie polskim i szwedzkim

Author: Paweł Janicki
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 148-156
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.08
PDF: tpn/13/TPN2018108.pdf

The definition of what is a film in Polish and Swedish law has been evolving over the years since the emergence of the phenomenon of moving pictures that give the illusion of vivid images. The development of copyright and its international codification in the form of conventions gave the definition of film an international character. In their legislation, Poland and Sweden have introduced protection for the film work, drawing inspiration from the definitions contained in the conventions. The current law protecting a film work redefines the film taking into account the rapid development of works containing moving pictures.

definition of film in law protecting a film work copyright in film Polish and Swedish copyrights in films prawna definicja filmu ochrona pracy filmowej prawa autorskie w filmie polskie i szwedzkie prawa autorskie w filmie

Faktura VAT w świetle ustawy o VAT a regulacje prawnokarne

Author: Bartosz Kowalski
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 157-171
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.09
PDF: tpn/13/TPN2018109.pdf

Penal law regulation concerning the problem of falsifying VAT invoices in Poland evolved over the years, yet latest changes that were introduced sharpened regulations that were in effect. In the beginning, author discusses rules concerning issuing and using VAT invoices and pays attention to law that is used against crimes concerning invoices. Next part is focused on mechanisms used by criminals and changes, that were implemented in march of 2017. At the end are shown situations, where in similar cases, courts have different opinions and sentences.

invoice VAT tax carousel tax fraud faktura karuzela podatkowa oszustwo podatkowe

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, a cyberataki. Zagrożenia i możliwe skutki

Author: Szymon Stach
Institution: aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, doktorant na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 172-185
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.10
PDF: tpn/13/TPN2018110.pdf

This article discusses the issue of the significance of property rights in the Polish legal order in the context of the digitization of the main state registers and possible consequences of attacks on them. Technological progress makes it possible to transfer registers from a traditional paper form to a digital form. This process has also been performed in the area of Land and Mortgage Registers. Due to the above, every Internet user, who knows the number of the Land and Mortgage Register, is able to verify its legal status. There are real material values related to the data in the Electronic Land and Mortgage Registers. The above may cause that, like banking systems, also the system of the Electronic Land and Mortgage Registers, may become subject to attacks by cybercriminals. This article considers the possible effects of such actions and possibilities of protecting against them.

protection of property rights Electronic Land and Mortgage Registers digitalization digital systems cyberattacks Hacker attacks Electronic attacks ochrona prawa własności Elektroniczne Księgi Wieczyste cyfryzacja Systemy cyfrowe cyberataki Ataki hakerskie Ataki elektroniczne

Wybrane zagadnienia prawne związane z umowami ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty)

Author: Rafał Chmiel
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 186-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.11
PDF: tpn/13/TPN2018111.pdf

The author comments on selected legal issues related to a “life insurance policy/ deposit” contract, in particular its legal nature, the abusive character of liquidation fees, the effects of finding as unlawful the provisions of a contract or of general terms, and the length of the statute of limitations regarding claims for return of participation titles recorded in the investment account. The author also discusses matters related to a so-called extended binding force of the decree of the consumer court and of the President of the Office for Protection of Competition and Consumers (UOKiK), as well as addresses the question of whether the initiation of the proceedings aimed at finding as unlawful the provisions of a contract, or of general terms, interrupts the running of the statute of limitations regarding claims resulting from the legal relationship of a “life insurance policy/deposit”.

“life insurance policy/deposit” statute of limitations abusive clauses liquidation fees register of unlawful clauses umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym polisolokaty przedawnienie polisolokat klauzule abuzywne umowy nienazwane opłaty likwidacyjne rejestr klauzul niedozwolonych

Lex Aquilia źródłem współczesnej odpowiedzialności za czyny niedozwolone

Author: Justyna Poliszak
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 197-228
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.12
PDF: tpn/13/TPN2018112.pdf

The purpose of this article is to indicate that all the fundamental private law institutions regarding liability for delicts, negligence, detriments etc. have its roots in Roman law. Lex Aquilia and its creative interpretation made by classical Roman lawyers can be one of the most valuable examples of this historical process. The following essay emphasizes that the classical Roman jurists have developed such an important legal instruments as: the concept of fault, negligence, due diligence, causation etc. Moreover the article contains source texts with case studies and its explanations based on classical interpretation made by Roman lawyers. In addition, the last part of the lecture indicates the main similarities and differences between ancient and modern private law instruments. The article may be useful for law students and legal practitioners to understand the origin and main idea of modern legal principals and therefore improve their skills.

Roman law lex Aquilia due diligence the concept of fault causation negligence civil liability private Law private Roman law civil law detriment delict prawo rzymskie należyta staranność teoria winy związek przyczynowy niedbalstwo odpowiedzialność cywilna prawo prywatne prawo rzymskie prywatne prawo cywilne szkoda delikt

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpn/13/TPN20181toc.pdf

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart