Modernisation in local communities: social and educational struggles (the perspective from Poland)

Author: Ewa Bielska
Institution: University of Silesia, Katowice
Author: Andrzej Radziewicz-Winnicki
Institution: University of Silesia, Katowice
Year of publication: 2003
Source: Show
Pages: 21-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.03.1.1.02
PDF: tner/200301/tner102.pdf

The process of system transformation starting in the 90s and continuing its consequences since more than a decade directs to the functioning in the mentioned context of social actors with the specific scope of demands, related to their adaptation to the liberal and democratic reality. The demands are directed to the individuals as well as to the different institutions, among others to the educational ones. The process of adaptation to new social conditions and reaching more actual qualities, in the criteria of the highly advanced in specific aspects societies or communities, can take on the form of modernisation. In the paper there are analysed the characteristics of the actual social realities of pluralistic, liberal, democratic every-day conditions, their consequences for the spheres of the individuals' functioning and directions of the possibilities of utilizing the resolves implicated by the theory of modernisation in creating the educational and extra-educational reality.

REFERENCES:

 • Bauman Z., 1964: "Bieguny analizy kulturowej" [Opposites of the Cultural Analysis]. Studia Socjologiczne, no. 3.
 • Ben dix R., 1967: "Modernisation and Inequality". Comparative Studies in Society and History.
 • Bertrand A.L., Wierzbicki Z.T., 1970: Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Stan i tendencje rozwojowe [Rural Sociology in the USA. Present and Development Tendencies]. Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum.
 • Bielska E., 2001: "The Process of Social Change and the New Imperatives Directed to Education in Poland". In: Educational Strategies in Post-Communist Poland. Curriculum Research and Curriculum Politics {Chosen Conceptions), ed.A.Radziewicz-Winnicki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Buchner-Jeziorska A., 1993: "Ludzie w gospodarce. Próba rekonstrukcji koncepcji nowego ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce" [People in Economy. The Attempt of Reconstruction of the Conception of New Socio-economic Deal in Poland]. Studia Socjologiczne, no. 3-4.
 • Chodak Sz., Kleer J., 1967: Socjalizm a modernizacja "Czarnej Afryki" [Socialism and Modernisation of "Negro Africa"]. Waszawa: Książka i Wiedza.
 • Cohen D.K., Lazerson M.,1977: "The Politics of Education". In: Power and Ideology in Education, ed. J. Karbel, A.H. Halsey. New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Friedland N.H., 1969: "A Sociological Approach to Modernisation". In: Modernisation by Design. Social Change in the Twentieth Century. Ithaca and London.
 • Giddens A., 1990: The Consequences of Modernity. Cambridge: Stanford University Press.
 • Groskovitz B.,Bohle D., 2001: "Development Paths on Europe's Periphery: Hungary's and Poland's Return to Europe Compared". Polish Sociological Review, Vol. 1.
 • Johnson B., Holmes K., Kirkpatric M., 1999: Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal.
 • Kempny M., 1996: "How Tradition Encounters Change? - on the Place of Tradition in the Sociological Discourse on Social Change". Polish Sociological Review, no. 1.
 • Levy M.J. (Jr), 1966: Modernisation and the Structure of Societies. Vol. 1 and 2. Princeton.
 • Lewowicki T, 1994: "O związkach między ideologiami i teoriami reform oświatowych" [About Connections between Ideologies and Theories of Educational Reforms]. In: Socjologia wychowania, ed. Z. Kwieciński, vol. XII. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Mach B.W., 1997: "Międzynarodowy przekaz wartości w ramach zmiany systemowej" [Handing Down Values in the Circumstances of the System Change]. Kultura i Społeczeństwo, no. 4.
 • Mańka A., Roter A., 1997: "Monocentryczno-pluralistyczne oblicza nowej edukacji" [Mono-centricpluralist Faces of the New Education]. Chowanna, Vol. 1(8).
 • Marody M., 2002: "Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych" [Three Polands - Institutional Context of the Adaptative Strategies]. In: Wymiary życia społecznego, ed. M. Marody. Warszawa: Scholar.
 • Puślecki W., ed., 1993: "Modernizacja kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" [Modernisation in Pre-School Teacher's Training]. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. XV.
 • Radziewicz-Winnicki A., 1995: Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji [Modernisation of Lost Areas of Native Education]. Katowice: "Śląsk".
 • Radziewicz-Winnicki A., Roter A., 2001: "Kultura edukacyjna w społeczeństwie ponowoczesnym. Wybrane konteksty i perspektywy rozwoju" [Educational Culture in Post-Modern Society. Chosen Contexts and Developmental Perspectives]. In: Edukacja jutra. VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, ed. K. Denek, T.M. Zimny. Częstochowa: Menos.
 • Radziewicz-Winnicki A., Roter A., 2001: "Religious Behaviour on a Social Change in PostCommunist Poland". In: Educational Strategies in Post-Communist Poland. Curriculum Research and Curriculum Politics (Chosen Conceptions), ed. A. Radziewicz-Winnicki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Radziewicz-Winnicki A., Syrek E., 2001: "Inheritance of the Past, Unequal Education and Social Reproduction of Political Thinking in New Conditions". In: Educational Strategies in Post-Communist Poland. Curriculum Research and Curriculum Politics {Chosen Conceptions), ed. A. Radziewicz-Winnicki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ratajczak Z., 1980: Człowiek w sytuacji innowacji [Man in the Situation of Innovation]. Warszawa: PWN.
 • Seebauer R., ed., 2002: Current Trends in Education in Europe. Wien - Brno: PAIDO.
 • Szatkowska J., 1985: "Idea modernizacji w interpretacji procesu rozwoju społecznego" [The Idea of Modernisation in the Interpretation of the Process of Social Development]. Kultura i Społeczeństwo, no. 4.
 • Szczepanski M.S., 1993: Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe [Temptations of Modernity. Polish Evolutionary Dilemmas]. Katowice: amp.
 • Szczepański M.S., Rosół A., eds., 1993: Pokusy nowoczesności. Elity polityczne, system kształcenia [Temptations of Modernity. Political Elites, Educational System]. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Szczepański M.S., 1999: "Modernizacja" [Modernisation]. In: Encyklopedia socjologii. Vol. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Taubman P., 1995: "Family Status and Economic Status". In: International Encyclopedia of Economics of Education, ed. M. Carnoy. Stanford.
 • Wang Ch., 2002: "Meritocratic Allocation of Persons to Jobs". In: Social Structure: Changes and Linkages. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, ed. K.M. Słomczyński. Warszawa: IFiS Publishers.
 • Wróbel S., 1995: "Teorie modernizacji i nowoczesności. Wybrane problemy" [Theories of Modernisation and Modernity. Chosen Problems]. In: Nowoczesna szkoła. Nowoczesność w szkole. Szkice i studia, eds. M.S. Szczepański, A. Rosół. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Wróbel S., 1995a: "Modernizacja w ujęciu funkcjonalizmu" [Modernisation from the Functionalism Point of View]. In: Społeczeństwo polskie w procesie demokratycznych przeobrażeń, ed. J. Sztumski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zagórski K., 1985: "Struktura i ruchliwość w społeczeństwie postindustrialnym" [Structure and Mobility in the Post-industrial Society]. Kultura i Społeczeństwo, no. 4.

modernisation postindustrialism system transformation adaptation local community Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart