Cultural Identity of Youth and Multicultural Education – Empirical Study

Author: Alina Szczurek-Boruta
Institution: University of Silesia
Year of publication: 2007
Source: Show
Pages: 37-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.07.11.1.03
PDF: tner/200701/tner1103.pdf

The main aim of the analysis presented here is to recognise the fact that issues of cultural identity can be solved by reference to a specific model of the cultural identity characteristic for the contemporary young generation. Drawing on research evidence the author highlights the role of multicultural identity. While providing conditions for acquiring cultural, social and personal identity, multicultural identity does not antagonise the processes of individualism and collectivism.

REFERENCES:

 • Bokszański, Z. (1989): Tożsamość, Integracja, Grupa [Identity, Integration, Group]. Łódź.
 • Gajda, J. (2003): Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego jednoczącej się Europy [Europeanness and Polishness as a Category of Common Values of Cultural Inheritance Transmission in the Integrating Europe]. In: Nikitorowicz, J., Halicki, J., Muszyńska, J. (eds.): Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalism [Intergenerational Transmission of Cultural Inheritance, Globalism versus Regionalism]. Białystok.
 • Giddens, A. (1984): The Constitution of Society Outline of the Theory of Strukturation. Cambridge
 • Giddens, A. (2002): Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności [Modernity and Self –Identity. Self and Society in the Late Modern age]. Przełożyła A. Szulżycka. Warszawa.
 • Hall, E.T. (2001): Poza kulturą [Beyond Culture]. Przełożyła: E. Goździak. Warszawa.
 • Hofstede, G. (2000): Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu [Cultures and Organisations, Software of the Mind]. Warszawa.
 • Huntington, S.P. (2003): Zderzenie cywilizacji. O nowy kształt ładu światowego [The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order]. Przełożyła H. Jankowska, Warszawa.
 • Kłoskowska, A. (1996): Kultury narodowe u korzeni [National Cultures at the Roots]. Warszawa.
 • Lewowicki, T., Szczurek-Boruta, A., Ogrodzka-Mazur, E. (eds.) (2006): Teorie i modele badań międzykulturowych [Theories and Models of Multicultural Studies]. Cieszyn–Warszawa.
 • Lewowicki, T. (ed.) (1992): Hierarchia wartości i plany życiowe dzieci z Zaolzia [Hierarchy of Values and Life Plans of Children from Zaolzie]. Cieszyn.
 • Lewowicki, T. (1994): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – stałość – zmienność [Young People’s Sense of National Identity – stability – changeability]. In: Lewowicki, T. (ed.): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży [Young People’s Sense of National Identity]. Cieszyn.
 • Lewowicki, T., Jasiński, Z. (1998): Potencjał społeczno-kulturowy regionu jako czynnik determinujący poczucie tożsamości i plany życiowe [Social-Cultural Potential of a Region as a Determining Factor in Identity and Life Plans]. In: Jasiński Z., Lewowicki, T. Nikitorowicz, J. (eds.): Potencjał społeczno-kulturowy polskich pograniczy [Social-Cultural Potential of Polish Borderland]. Opole.
 • Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E. (eds.) (2006): Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej [Theory and Practice of Multicultural Education]. Cieszyn– Warszawa.
 • Lipski, J.J. (1994): Czy Polska leży w Europie [Is Poland in Europe]. Społeczeństwo Otwarte. No. 7–8.
 • Mathews, G. (2005): Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki [Global Culture/Individual Identity Searching for Home in the Cultural Supermarket]. Warszawa.
 • Melchior, M. (1990): Społeczna tożsamość jednostki [Social Identity of an Individual]. Warszawa.
 • Nikitorowicz, J. (1995): Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [Borderland, Identity, Multicultural Education]. Białystok.
 • Nikitorowicz, J. (2005): Kreowanie tożsamości dziecka [Crating Child’s Identity]. Białystok.
 • Nikitorowicz, J. (1997): Wartości rdzenne w procesie nabywania tożsamości kulturowej [Indigenous Values in the Process of the Identity Acquisition]. In: Że­browski J. (ed.): Edukacja kulturalna w społeczeństwie obywatelskim [Cultural Education in Citizen Society]. Gdańsk.
 • Obuchowski, K. (1983): Psychologia dążeń ludzkich [Psychology of Human Aspirations]. Warszawa.
 • Piskozub, A. (1995): Polska w cywilizacji zachodniej [Poland in Western Civilisation]. Gdańsk.
 • Sztompka, P. (1997): Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność [Cultural Imponderabilities of Rapid Social Changes. Trust, Loyalty, Solidarity]. Studia Socjologiczne. No. 4.
 • Sztompka, P. (1999): Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą [Formation of Society: Between Structure and Change]. In: Kurczewska J. (ed.): Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie [Social Change. Polish Theories and Experiences]. Warszawa.
 • Taylor, Ch. (1992): Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Harvard.
 • Tazbir, J. (1986): Myśl polska w nowożytnej kulturze europejskiej [Polish Thought in Modern European Culture]. Warszawa.

borderland and multicultural education Cultural Identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart