Author: Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Author: Teresa Wilk
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 213-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.42.4.18
PDF: tner/201504/tner20150418.pdf

The presented study addresses the issue of the concept of lifelong learning based on Polish experience, on the basis of the latest research: the international programme: Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Study on an international scale, realised for the first time in Poland on a sample of more than 9 thousand people) and Polish reports: Report on the State of Education 2013-Teachers Matter, and Social Diagnosis 2013-the Labour Market and Social Exclusion in the Context of the Perception of Poles. The presented study and the authors’ considerations revolve around the concepts of: learning, schooling, undertaking educational activity by adults, which, as clearly indicated by the research results, constitutes an insignificant part of Polish society. This situation puts our country on one of the last places in the ranking of highly developed countries.

REFERENCES:

 • Bauman Z., 2012. O edukacji, Rozmowy z Riccardo Mazzeo/On education, Conversations with Riccardo Mazzeo/. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Diagnoza społeczna 2013-Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków/Social Diagnosis 2013-The Labor Market and Social Exclusion in the Context of the Perception of Polish People/, 2014. Ed. I. E. Kotkowska, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Giddens A., Sutton P.W., 2014. Socjologia. Słowa kluczowe/Sociology. Keywords/, Warszawa: Wyd. PWN.
 • Giza A., Sikorska M., Ed., 2012. Współczesne społeczeństwo polskie/Contemporary Polish society/, Warszawa: Wyd. PWN.
 • Inkeles A., Smith D. H., 1974. Becoming Modern, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • K. Ferenz, S. Walasek Ed., 2009. Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej/The roles of the modern teacher in the changing social reality/, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Raport o stanie edukacji 2013-Liczą się nauczyciele/Report on the State of Education 2013-Teachers Matter/, 2014. Warszawa-Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, under the chairmanship of Jacques Delors, 1998. Learning the Treasure Within, Warszawa.
 • Rzymełka-Frąckiewicz A., 2012. Znaczenie wykształcenia w wymiarze indywidualnego i globalnego rozwoju społecznego. Polska a Współczynnik Rozwoju Społecznego-Human Development Index (HDI)/The importance of education in the dimension of individual and global social development. Poland and the Human Development Index (HDI)/, “Chowanna”,vol. 1 (38).
 • Rzymełka-Frąckiewicz A., Wilk T., 2014. Logic of some selected concepts in contemporary education (between education and perception of committed art/theatre), Toruń: Wyd. Edukacyjne Akapit.
 • Szczepański M.S., 1999. Modernizacja, W: Encyklopedia Socjologii/Modernisation, In: Encyclopedia of Sociology/, T.2, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szempruch J., 2012. Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej/The teacher in the conditions of social change and education/, Kraków: Wyd. Impuls.
 • Sztompka P., 1997. Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność/Cultural imponderables of rapid social changes. Trust, loyalty, solidarity/, ”Studia socjologiczne”, no 4.
 • Sztompka P., 1999. Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, W: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi czasu transformacji/Cultural imponderables of rapid social changes. Trust, loyalty, solidarity, In: Imponderables of great change. Mentality, values and ties at the time of transformation/, Ed. P. Sztompka, Warszawa-Kraków: PWN.
 • Sztompka P., 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa/Sociology. Analysis of society/, Kraków: Wyd.Znak.
 • Umiejętności Polaków-wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)/Skills of Polish People-the results of the Programme for the International Assessment for Adult Competencies (PIAAC)/, 2013. Warszawa: Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych.

Web pages:

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart