ageizm

Stereotypizacja starości - wybrane przejawy ageizmu

Author: Beata Tomaszewska-Hołub
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5829-5986
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 137-148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201910
PDF: cip/17/cip1710.pdf

Wzrastająca reprezentacja osób starych w polskim społeczeństwie nie poprawia społecznego odbioru tej kategorii wieku, lecz powoduje upowszechnianie negatywnych stereotypów starości, a także intensyfikację zachowań ageistycznych. Konkretne metody przeciwdziałania czy też sposoby eliminowania muszą być wielotorowe i nie powiodą się bez zakrojonej na szeroką skalę edukacji społecznej w zakresie nieuchronności starzenia się i starości; bez wprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych, bez włączenia problematyki stereotypizacji starości i ageizmu do systemu kształcenia osób zajmujących się zawodowo osobami starymi.

Bezrobotni 50+ na rynku pracy – trudności zatrudnieniowe oraz wybrane działania wspomagające

Author: Lidia Domańska
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 213-233
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.12
PDF: kie/97/kie9712.pdf

The Unemployed Over the Age of 50 on the Labour Market – Employment Difficulties and Chosen Supportive Actions

The author deals in her article with situation of the unemployed over 50 years of age on labour market. She presents structure of this population and its place in the unemployment as a whole. The article describes occurrence of ageism, i.e. unequal treatment of this group on labour market. Employment rate of this group in Poland is one of the lowest amongst the European Union countries. The author pays attention to progressive demographic changes and the need of opening labour market to people at the age of 50 and more. This is a special group of the unemployed, which should be included in labour force. Stereotypical thinking of employers about fewer abilities of older people compared with group of 24-year-olds, is the lingering myth of Polish society. Long-term labour market policy should eliminate discriminatory actions, encourage employing people in this age group and emphasize the significance of work experience.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart