child

Upbringing and Socialization in the Contemporary Family

Author: Blahoslav Kraus
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 40-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.46.4.03
PDF: tner/201604/tner20160403.pdf

This article looks into the process of socialization and upbringing in contemporary families. First, it describes the contemporary family, which has gone through a major transformation, just like the whole society. The contemporary family is characterized by destabilization, democratization, and disintegration, and all these problems affect the upbringing of children and the process of socialization.

Assessment of chosen musical competences of kindergarten teachers as an employment criterion

Author: Kamil Wilk
Author: Tomasz Huk
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 222-232
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.19
PDF: tner/201502/tner20150219.pdf

The importance of music in the general development of kindergarten children implies that teachers providing education, including music education, should be equipped with elaborate musical skills that, as might be assumed, should become a vital element taken into consideration during preschool teacher interviews. Research conducted in the Silesian region over the years 2014-2015 shows that the surveyed directors of kindergartens view musical skills, in most cases, as an essential supplement to other competences of teachers, among which the ability to play a melodic instrument and vocal skills are, in their opinion, the most important musical competences. The majority of directors only review documents confirming such competences, whereas almost a quarter of the surveyed participants admit to not verifying musical competences of future kindergarten teachers; the surveyed individuals claim, most frequently, that kindergarten teachers are sufficiently prepared to play a role of musical educators for small children, and that kindergarten teachers, instead of specialist musicians, should implement the content stipulated in the core curriculum. What is more, no statistically significant differences between respondents from urban and rural environments were identified.

Uwrażliwianie kulturowe dzieci w praktyce edukacyjnej

Author: Anna Twardzik
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 199-216
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.11
PDF: em/5/em511.pdf

W artykule wskazuję na potrzebę uwrażliwiania kulturowego dzieci, jako ważnego aspektu socjalizacji i wychowania oraz ukazuję rolę nauczyciela w tym procesie. W odwołaniu do J. Nikitorowicza koncepcji uwrażliwiania kulturowego oraz A. Bandury teorii społecznego uczenia się przedstawiam wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W opracowaniu podejmuję także próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto uwrażliwiać dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym na różnice kulturowe występujące pomiędzy ludźmi oraz sygnalizuję korzyści, jakie wynikają z takich działań edukacyjnych.

„Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno- -edukacyjne dla dzieci

Author: Anna Józefowicz
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 303-313
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.18
PDF: em/4/em418.pdf

Przedstawiam zrealizowany projekt „Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jako atrakcyjną propozycję zajęć edukacyjnych. Głównym celem spotkań było przybliżenie dzieciom wielokulturowego bogactwa regionu i jego tradycji poprzez czytanie legend Podlasia.

Współczesna proza z „kocimi” bohaterami w kontekście uwrażliwiania dziecka na drugiego człowieka

Author: Anna Józefowicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 158-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.10
PDF: kie/123/kie12310.pdf

Celem artykułu jest propozycja wykorzystania w edukacji dziecka książek dysponujących potencjałem uwrażliwiania na drugiego człowieka (często „Innego”), budowania z nim więzi, poszukiwania emocjonalnej wspólnoty doświadczeń. W interesującej mnie wybranej najnowszej polskiej prozie dla dzieci (mam tu na myśli literaturę dla dzieci ostatnich dwóch dekad, a więc po 2000 roku), którą poddałam analizie, zauważyłam kociego bohatera występującego zdecydowanie często w kontekście problematyki odmienności społeczno-kulturowej. Postać kota w analizowanych testach została wykorzystana do praktycznych celów, stała się poetyckim chwytem budzącym pozytywne skojarzenia, sprzyjającym kształtowaniu u dzieci wartości i uczuć wyższych. W książkach zauważam odniesienia do założeń edukacji międzykulturowej, stąd uważam, że mogą one stanowić pomoc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w przygotowaniu dziecka do spotkania z Innym, do koegzystowania, współpracy z nim, koleżeństwa czy przyjaźni. Książki ukazują różne oblicza dzieciństwa, dziecię ce dramaty przeż ywane przez rówieś ników w róż nych czę ś ciach ś wiata, groź ne aspekty wojny, problemy imigracji i migrantów.

Wpływ rozwodu rodziców na psychikę dziecka

Author: Zofia Kuźniewska
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 109-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201908
PDF: cip/17/cip1708.pdf

Rozwód jest jednym z tragicznych wydarzeń w życiu rodziny. W obecnych czasach jest coraz większe przyzwolenie na rozwody i łatwiej jest się rozstać niż podjąć próbę wspólnego ratowania związku. Rozwód poważnie zaburza funkcjonowanie rodziny i w dużym stopniu oddziałuje na osobowość dziecka. Konflikt między rodzicami przeżywany jest przez dziecko bardzo silnie, głównie jako zagrożenie własnego bezpieczeństwa. Kryzys małżeństwa odsłania dramat dzieci, którym rodzice podejmując decyzję o rozstaniu, pozbawiają bezpiecznego domu. Rozwód powoduje negatywne skutki w psychice dziecka, wpływa poważnie na jego teraźniejszość i przyszłość.

Dziecko ma swoje prawa

Author: Angelika Lenart
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4106-1518
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 196-206
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20202013
PDF: ksm/26/ksm2613.pdf

One of the most important rights for every child is the right to family upbringing and physical and mental integrity. The basis for proper functioning in adult life are proper growth conditions enabling the youngest children to undergo intellectual and emotional development. The educational environment influences the later quality of life of a young person, which shapes the potential serving the whole society. The most important and most important legal act in Poland is the Constitution of the Republic of Poland 2nd of April 1997 together with ratified international agreements, laws and regulations, ensures the protection of children’s rights.

Experiencing Migration: A Child in a New Socio-Cultural Environment

Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Institution: University of Białystok, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-0098
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 138-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.09
PDF: kie/130/kie13009.pdf

The paper is devoted to chosen aspects of the situation of a child with migration experience in a new socio-cultural reality. The analyses undertaken in the article show the dilemmas and difficulties which accompany an individual functioning in the conditions of cultural differences. The text consists of two complementary parts. The first one presents specificity of enculturation and acculturation processes (learning of own and new culture). The second part describes the threads related to experiencing cultural differences and their psychological and social consequences. The consideration included in the paper enrich the narratives of people who experienced/are experiencing migration (mainly in the childhood) which are the results of empirical research (Polish context). The article may be useful to everyone who is interested in the issues of socio-cultural adaptation of children with migration experience.

Instytucja wysłuchania dziecka w świetle Konstytucji RP (wybrane zagadnienia)

Author: Aneta Arkuszewska
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1323-4490
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 279-295
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.17
PDF: ppk/60/ppk6017.pdf

The institution of the child’s hearing in the light of the Polish Constitution (selected issues)

The subject of this article is the analysis of the institution of the child hearing provided for in Art. 72 (3) of the Polish Constitution. The right of a child to be heard is one of the fundamental rights of a child and is part of child’s right to protection in legal proceedings concerning it. The publication presents the concept of a child itself, which is defined in various ways due to the lack of one universal, system-wide definition of a child, and also presents an example catalog of matters falling under the constitutional premise – “establishing children’s rights”. The group of entities obliged to hear a child, such as generally accepted public authorities and persons responsible for the child, were also introduced. The introduction of the above-mentioned concepts made it possible to assume that the institution of hearing the child is necessary to ensure the fundamental rights of the child and as an element of its right to protection in legal proceedings concerning it.

Edukacyjny potencjał książek obrazkowych na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej

Author: Anna Józefowicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874.
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 50-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.03
PDF: kie/131/kie13103.pdf

The aim of the text is to present the educational potential of selected books by Iwona Chmielewska - a Polish artist, illustrator, graphic artist. The attention was paid to the content of selected works by the author, which can be treated as tools conducive to work on the development of readers’ imagination and empathy. By analyzing the entire architecture of selected picture books by Chmielewska, they can be seen as an unlimited field that can be used to design „educational opportunities”. The text is an idea of going out to children with an art book, an encouragement to look for others with a similar wealth of metaphors and symbols, so that this type of literature becomes the subject of various forms of school and extracurricular education. The text is structured as follows: explain the meaning of the term picture book; emphasizing the importance of picturebooks in contemporary culture; an attempt to define the characteristic style of Iwona Chmielewska’s books; consider the importance of empathy and imagination for the cultural sensitization of the reader; presenting proposals for educational activities inspired by the books by Iwona Chmielewska. The content analysis method used in the methodology of qualitative research was used.

Kultura szkoły w narracji dziecka. Pomiędzy szansą a zagrożeniem dla rozwoju dziecka-ucznia

Author: Kinga Konieczny-Pizoń
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6203-8651
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 169-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.10
PDF: kie/131/kie13110.pdf

In the article, I focus on the elements of school’s culture, which is present in the narrative of the child’s student, embedding my reflections in the psychocultural approach to education (J.S. Bruner) and the Goffman’s model of total institutions. The collision of the child’s world, created by the culture of the family environment with the culture of the school, brings with it many tensions and imperatives for the constant reconstruction of meanings so far (un) present in his biographical experience. The analysis and interpretation of the child’s narrative interview in a constructivist approach has allowed to gather knowledge about patterns of behavior, prohibitions, precepts, expectations and values that the school culture overtly or covertly imposes on the child, socializing him/her into the role of a student. The cultural aspects taken up in the child’s narrative show what elements of the school’s cultural world represent opportunities and threats for the development of his or her identity and personality towards a sense of causality and values.

Praca lekarzy i personelu medycznego nad trajektorią rzadkiej choroby dziecka i jego rodziny. Analiza biografii

Author: Urszula Klajmon-Lech
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4195-2094
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 204-218
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.12
PDF: kie/131/kie13112.pdf

In this article, I present the topic of work on the feelings undertaken by doctors and medical staff towards a child with a rare disease and its immediate family. I refer to the sociological concept of the trajectory of the disease. I used the method of the narrative interview in terms of Frütz Schitze. In the last part of the article, I present the results of research carried out with the mother of the sick person. The respondent presents cooperation with specialists in a negative light. Both doctors and nurses do not undertake interactional work of the patient and his relatives, nor do they trustt work in them and biographical work. Such work is of great importance in the treatment of the child and in the process of supporting his relatives. Actions taken by specialists affect the life of the patient and his family not only in terms of physical health. They are also about the well-being of the family, its emotional resources. The result of evident mistakes in these actions is the fact that the mother of the sick child does not work through a difficult biographical experience.

Parents Nominating Gifted Children in Their Early Years - The Case of Slovenia

Author: Gorela Keli
Institution: University of Primorska
Author: Kukanja Gabrijelčič Mojca
Institution: University of Primorska
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 170-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.66.4.14
PDF: tner/202104/tner6614.pdf

The article deals with the field of gifted children, who are considerably neglected from the point of view of programmatic and legislative approaches in the field of education in the Republic of Slovenia. The substantive research focus is therefore mainly on understanding and detailing the role of parents in discovering characteristics of potential giftedness and the role that parents have in promoting the child’s potential in one of the areas of giftedness. In the empirical part of the paper, we examined the extent to which parents perceive potential giftedness in their preschool children and whether they encourage them in developing their potential in different areas of giftedness. We used a descriptive, noncausal, and nonexperimental method. The survey sample included 201 parents of preschool children in the developmental period of early childhood from 4 to 6 years. Data were obtained using a questionnaire developed based on Giftedness Rating Scale to identify gifted children in elementary school and adapted to survey participants. Based on the established hypotheses, we reviewed the differences in the perception and promotion of different areas of potential giftedness in relation to the child’s gender and age, the parents’ educational level, and the outstanding strong area subjectively assessed by the parents. We also examined the relationship between the variables of perception and promotion of potential giftedness. The results of the study are relevant to the field of potentially gifted preschool children and the further recognition and promotion of their potential in kindergarten and in the family.

Rozwijanie inteligencji wielorakich i kompetencji kluczowych dzieci w kontekście edukacji nieformalnej. Studium przypadku konkursu „Słoneczniki”

Author: Renata Pater
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9450-3690
Author: Joanna Olszewska-Gniadek
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-6615
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 186-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.12
PDF: em/16/em1612.pdf

The developing of children’s multiple intelligences and key competences in the context of non-formal education. A case study of the competition “Słoneczniki [Sunflowers]”

Educational activities organized by cultural institutions are nowadays developed around the world in spaces other than schools. In particular, some new forms of education for children emerged, which are situated in museums, theatres, and cultural and entertainment centres. Global educational challenges are undertaken in local cultural environments. Their shared value is the focus on developing children’s abilities and the potential for multiple intelligences from an early age. The multiplicity and diversity of cultural offers is undoubtedly an advantage, but also a problem. Hence, the question arises which of these cultural proposals are particularly valuable, compared to others, and stand out in terms of quality. The article presents a case study of the “Sunflowers” competition, held in Krakow, in the context of research into children’s cultural and intercultural education. The materials made available by the organizer of the competition were analyzed in the article. Non-formal education has been discussed as an important area of educational influence and the formation of cultural competence.

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ПРИПИС ЯК СПРАВА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Author: Liudmyla Andriievska
Institution: Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1016-1778
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 99-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20220206
PDF: ksm/34/ksm3406.pdf

Restricting Instruction as a Case of Separate Proceedings in the Civil Procedure of Ukraine

The article is devoted to a study on the new institute of civil justice in Ukraine - a restrictive regulation, which is defined as a form of protection of any person from domestic violence. The research analyzes statistics on appeals to law enforcement agencies with allegations of domestic violence, the number of open criminal proceedings on these facts and reports of suspicion, the number of cases of administrative offenses, the trend of increasing applications, because in 2019 the National Police In Ukraine, 141 814 allegations and reports of offenses and other events related to domestic violence were registered, and in 2020 this figure increased by a third to 208 784. The case law on the procedure for consideration by courts of applications for issuance and extension of a restrictive order, on the amount of evidence submitted in a particular case has been studied separately; requirements for the application for the issuance or extension of a restrictive order, the terms of consideration of such applications, the procedure for their appeal. The paper identifies the legal features and shortcomings of the restrictive order, the period for which such an order is issued, the measures in accordance with which (which) the person of the offender may be assigned certain responsibilities. The aim of the article is to discuss current issues in the field of law enforcement response to cases of domestic violence and the use of restrictive regulations as a measure to combat this phenomenon in civil proceedings. The concept of responsibility for domestic violence and abuse of family members has been studied. The Law of Ukraine “On Preventing and Combating Domestic Violence”, the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence was opened for signature in Istanbul (Turkey) on May 11, 2011 and an explanatory report. Based on the analysis of theoretical views of scientists and current legislation of Ukraine, a description of special measures to prevent domestic violence. The author suggested the possibility of issuing a restraining order at the stage when the offender has not yet been prosecuted (criminal or administrative) for domestic violence, simplified the list and requirements for evidence to be submitted to the court together with the application for continuation of the restrictive prescription. General scientific research methods were used in the work, namely empirical - description, and theoretical - analysis, generalization.

Granting of Consent by a Child for the Processing of Their Personal Data Within the Framework of Information Society Services

Author: Justyna Węgrzyn
Institution: University of Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7996-9441
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 363-372
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.27
PDF: ppk/67/ppk6727.pdf

Wyrażenie zgody przez dziecko na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach usług społeczeństwa informacyjnego

Od dłuższego czasu można zauważyć, że dostępne w świecie wirtualnym usługi, takie jak np. portale społecznościowe, platformy z grami, platformy z utworami muzycznymi, zyskały zainteresowanie internautów różnej kategorii wiekowej. Wśród nich są i dzieci, które wymagają szczególnej ochrony w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Na kwestie te zwrócił uwagę prawodawca unijny w art. 8 RODO. Celem niniejszego opracowania jest analiza rozwiązań przyjętych w art. 8 RODO oraz ocena ich stosowania w praktyce.

Rola ojca w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Author: Łucja Reczek-Zymróz
Institution: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2487-7707
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 176-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.01.09
PDF: kie/135/kie13509.pdf

The role of father in early education

The present text deals with the role of contemporary father evolves in connection with cultural changes, globalisation, medialization and technological progress. Such a role involves participation and acceptance of the new model of activity. The family life is more threatened with family members lack of integration, conflict spouses, freedom in marriage and weakening emotional bond between family members. The article deals with an analysis of father s roles in early primary scool education. It elaborates consists of two parts-theoretical one and research results. An importatnt element of of the analysis is cooperation between fathers and teachers. Father /family as a smallest social unit and the basic educational environment can help and support children success. Many factors such as age, education, environment influence fathers s activity. The variety of the research conducted among 669 fathers of early school-age children. It was carried out in the years 2018–2020 in 2020 in Poland.

Działalność opieki hospicyjnej i paliatywnej dla dzieci jako forma pomocy oraz wsparcia rodziny

Author: Zofia Hanna Kuźniewska
Institution: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6174-6672
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 164-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202209
PDF: cip/20/cip2009.pdf

Activities of hospice and palliative care for children as a form of help and support for the family

Despite the development of palliative medicine and the introduction of more and more modern principles of palliative and hospice care, there is still a certain prejudice that further and unprofitable treatment should be abandoned. Palliative medicine is one of the youngest and dynamically developing areas of oncology. The beginnings of modern palliative medicine are related to the works of C. Saunders. This science is opposed to euthanasia but also to persistent therapy. Nowadays, the family of a terminally ill child can benefit from the support of various institutions and social organizations, including the hospice. Hospice activities are aimed at ensuring the best possible care for a sick child and his family. The aim of this article is to outline the history of the hospice itself and how it offers help and support for sick children, especially children and their families.

Literatura dla dzieci uwrażliwiająca na sytuacje zagrożenia wykluczeniem – wybór i implikacje pedagogiczne

Author: Anna Józefowicz
Institution: Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 240-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.02.16
PDF: em/21/em2116.pdf

Children’s literature sensitizing to situations of exclusion threat – selection and pedagogical implications

Children’s literature of the last decade of the 21st century presents a number of narratives that show the need to be attentive to numerous situations that threaten to exclude a person from certain social groups. These books can be described as particularly sensitive to harm of the neighbour. The aim of the article is to show the fate of literary heroes in selected children’s books, in which they directly or indirectly face the problem of discrimination and social exclusion. The situations that I would like to draw attention to are: homelessness of another person, poverty, exile. My goal is achieved by analyzing selected children’s literature of both Polish and foreign (mainly Swedish) writers. The text is composed of two parts. In the first, I present the existing state of knowledge in social sciences and humanities on social exclusion and the process of non-existence, in the second part of the text, I present conclusions from the content analysis of selected children’s literature. Each of the books selected for analysis can function in the early school readership as close to the ideas of intercultural education and philosophy of dialogue.

O znaczeniu konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia rodzinnego w procesie stosowania prawa

Author: Katarzyna Dadańska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1674-8665
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 173-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.04.13
PDF: ppk/74/ppk7413.pdf

On the Importance of the Constitutional Principle of Legal Protection of Family Life in the Process of Applying the Law

The purpose of the article is to show the importance of the constitutional rule of legal protection of family life in the process of application of the law, during which the determination of the correct meaning of the norm of the law by means of a constitutional norm, is primarily important for a proper, pro-constitutional interpretation and ensures that the decision to apply the law, will be correct. The starting point for the research assumption will be an attempt to determine what designations constitute the concept of legal protection of the family, what provisions of the Polish Constitution implement this principle, and what is the function and subjective scope of this guarantee. The analysis will focus on selected provisions of the Polish Constitution and rulings of common courts, administrative courts, the Supreme Administrative Court and the Supreme Court, in which the discussed principle influenced the decision to apply the law.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart