cultural sensitivity

Cultural Sensitivity of Polish, Ukrainian and Belarusian Students

Author: Mariusz Korczyński
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Author: Mateusz Stefanek
Institution: Vincent Pol University in Lublin
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 83-96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.05
PDF: kie/120/kie12005.pdf

The aim of the study was to establish the level of cultural sensitivity of Polish, Ukrainian and Belarusian students, as well as characterize the differences in this respect between these groups. Cultural sensitivity is understood here as an indicator of intercultural communicative ability, which manifests itself in willingness to engage in interactions with people of different cultures.
The study was conducted using a diagnostic poll with the research tool Intercultural Sensitivity Scale developed by G.M Chen and J.W. Starosta. Another methods employed included the analysis of variance (ANOVA) and LSD test. The subjects of the study were 293 students of Maria Curie-Skłodowska University and Vincent Pol University in Lublin, 91 of whom were Polish, the same number of Ukrainians and 101 Belarusians.
The research showed that the Ukrainian students are the most willing to engage in conversation with a person of different culture, obtaining average and high results for all factors. The lowest results, in turn, belong to the Poles, whose results were all average. Statistical analyses showed that the differences are statistically significant for 4 out of 5 examined dimensions of sensitivity. The students from Ukraine turned out to be the most diversifying group.

Współczesna proza z „kocimi” bohaterami w kontekście uwrażliwiania dziecka na drugiego człowieka

Author: Anna Józefowicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 158-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.10
PDF: kie/123/kie12310.pdf

Celem artykułu jest propozycja wykorzystania w edukacji dziecka książek dysponujących potencjałem uwrażliwiania na drugiego człowieka (często „Innego”), budowania z nim więzi, poszukiwania emocjonalnej wspólnoty doświadczeń. W interesującej mnie wybranej najnowszej polskiej prozie dla dzieci (mam tu na myśli literaturę dla dzieci ostatnich dwóch dekad, a więc po 2000 roku), którą poddałam analizie, zauważyłam kociego bohatera występującego zdecydowanie często w kontekście problematyki odmienności społeczno-kulturowej. Postać kota w analizowanych testach została wykorzystana do praktycznych celów, stała się poetyckim chwytem budzącym pozytywne skojarzenia, sprzyjającym kształtowaniu u dzieci wartości i uczuć wyższych. W książkach zauważam odniesienia do założeń edukacji międzykulturowej, stąd uważam, że mogą one stanowić pomoc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w przygotowaniu dziecka do spotkania z Innym, do koegzystowania, współpracy z nim, koleżeństwa czy przyjaźni. Książki ukazują różne oblicza dzieciństwa, dziecię ce dramaty przeż ywane przez rówieś ników w róż nych czę ś ciach ś wiata, groź ne aspekty wojny, problemy imigracji i migrantów.

Gra jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowych na przykładzie projektu Culture Crossover

Author: Hanna Rugała
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4100-4986
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 221-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.03.15
PDF: em/22/em2215.pdf

Game as a tool for developing intercultural competence on the example of the Culture Crossover Project

In today’s world of rapid socio-cultural changes, which also include increased migration movements and the formation of culturally diverse societies, there is a need to implement methods and tools of educational work for the formation of attitudes of tolerance in multicultural communities. One of the effective educational tools used in intercultural education can be game. One of the most valuable types of games in this area are those that allow learning about cultures and the cultural differences resulting from them, referring not only to observable behaviour, but also to the hierarchy of values that form the core of the identity of a given social group – national, ethnic or religious one. The article is devoted to the presentation of an educational game created as part of the international Culture Crossover project. The theoretical and methodological assumptions of the game refer to Milton Benett’s DMIS and Geert Hofstede’s cultural dimensions. The educational goal is to increase cultural awareness and develop empathy towards culturally different people by taking into account various elements of intercultural learning – from information about a particular culture, through knowledge of cultural norms and the ability to adopt local perspectives to critical understanding of the worldviews of other cultures.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart