dzieci

Third culture children in the Czech Republic: the influence of parents’ cultures on preparing for school

Author: Lenka Venterová
Institution: Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 179-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.09
PDF: em/9/em909.pdf

Dzieci trzeciej kultury są stosunkowo nowym podmiotem badań w Republice Czeskiej. Niniejsze badania jakościowe obejmują dzieci, których językami ojczystymi są czeski i angielski, a każdy z rodziców ma inne zaplecze kulturowe. Ich dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Republice Czeskiej muszą często pokonać innego rodzaju problemy dotyczące przygotowania się do nauki szkolnej niż ich jednokulturowi rówieśnicy. W części metodologicznej staram się zidentyfikować te problemy oraz powody zamieszkania tego typu rodzin mieszanych w Republice Czeskiej, mimo że nie zawsze jest to dla ich dzieci łatwe.

Media education, advertisements and conscious prevention – preventing difficult situations and suicides in a younger age group

Author: Marlena Stradomska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 22-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018202
PDF: kim/2018_2/kim2018202.pdf

Edukacja medialna, reklama, a świadoma profilaktyka – zapobieganie sytuacjom trudnym i samobójstwom w młodszej grupie wiekowej
Niniejszy artykuł stanowi konkluzję rozważań dotyczących edukacji medialnej w perspektywie przeciwdziałania sytuacjom trudnym. W ostatnim czasie jest to tematyka bardzo istotna. Wiele osób nie ma świadomości na temat zagrożeń, które są związane z używaniem substancji niebezpiecznych, jakimi są narkotyki czy dopalacze. Użytkownicy nie znają składu substancji oraz produktów, które często spożywają np. okazjonalnie na imprezach. Często dochodzi do tego, że tracą oni zdrowie bądź życie na skutek przyjmowania substancji nieznanego pochodzenia. Częstym zjawiskiem jest to, że sytuacja trudna może skończyć się dla jednostki tragiczne. Brak możliwości poradzenia sobie z otaczającymi problemami często determinuje to, że osoba próbuje popełnić samobójstwo. Warto zaznaczyć, że samobójstwo jest zjawiskiem wieloaspektowym, gdyż nie ma jednej przyczyny, która warunkuje doprowadzenie do takiego stanu rzeczy. Artykuł ma wymiar teoretyczno-praktyczny, związany ze zwiększaniem świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata.

(Nie)równe traktowanie dzieci powracających w polskiej szkole

Author: Paulina Szydłowska
Author: Joanna Durlik
Author: Joanna Grzymała-Moszczyńska
Author: Halina Grzymała-Moszczyńska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 201-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.13
PDF: em/7/em713.pdf

Celem badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektu (Nie)łatwe powroty do domu. Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji, było zdiagnozowanie sytuacji dzieci i młodzieży powracających do Polski i opisanie jej z różnych perspektyw: dziecka, rodzica, nauczyciela/ki, a także osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W badaniach wzięło udział 34 dzieci, 27 rodziców oraz 26 nauczycieli. Z respondentami i respondentkami przeprowadzono częściowo pogłębione wywiady, a z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wywiady focusowe oraz badanie ankietowe.Wyniki badań wskazują na występowanie dyskryminacji w stosunku do dzieci powracających w polskich szkołach. Przybiera ona różne formy: od nieuwzględniania przez szkołę ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, przez etykietowanie, po przemoc słowną albo fizyczną ze strony rówieśników. Badania pokazują również, że często kadra szkolna nie tylko nie reaguje adekwatnie na przemoc stosowaną względem tej grupy dzieci, ale sama dopuszcza sie takiej przemocy w sposób nieświadomy. Sytuacja ta może wynikać zarówno z braku przygotowania nauczycieli do pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym w ramach studiów, a także z braku dostępu do szkoleń na temat edukacji antydyskryminacyjnej.

Dziecięce choroby i urazy w świetle Skarbu Nieprzebranego Dobrodzieystw Boskich Jana Kazimierza Steczewicza (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XVII w.)

Author: Małgorzata Delimata-Proch
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7894-2589
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 64-85
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso200104
PDF: hso/24/hso2404.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

Child diseases and traumas in the light of “Skarb Nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich” by Jan Kazimierz Steczewicz (the 1660s and the 1670s)

Skarb Nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich by Jan Kazimierz Steczewicz provides an opportunity of analysing children’s health and the consequences of unfortunate accidents. It also allows to take a closer look at the votive practices and rites described in the book of miracles.

Czym jest dzieciństwo? Pedagogiczne podejście do badań na dzieciństwem

Author: Monika Kiszka
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0489-3902
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 28-42
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.03.02
PDF: kie/141/kie14102.pdf

What childhood is? Pedagogical analysis about childhood studies

Interest in children and childhood has changed through the years. The changes were involved in theoretical ways of defining children and youth. Nowadays, these categories are intangible. It is evident that through ages, adults have changed how they treat children, think about childhood, and plan and research children and youth. The change from traditional to modern categories must be the clue to understanding childhood studies. The main reason for writing this paper was to discuss childhood research and studies. At the beginning are presented the historical contexts of the childhood research paradigm. In addition, basic ideas are shown about the modern formation of childhood studies. Moreover, the clue of this paper below is to show a paradigm change: a transition from traditional childhood to a modern one called childhood. The article is based on pedagogy and social studies literature. Also, it is a theoretical discussion about child and childhood studies.

Ewolucja zabaw w gry. Podporządkowanie spontaniczności arbitralnym konwencjom

Author: Elżbieta Jaszczyszyn
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8901-1643
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 81-95
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2024.01.05
PDF: kie/143/kie14305.pdf

The evolution of game play. Subordination of spontaneity to arbitrary conventions

Among the many issues that are raised in the context of the development of preschool children, among others, there is the one devoted to the issue of play and games. However, the need to play does not cease with the end of the developmental stage that is childhood. Playing as a natural need of the species homo sapiens, along with cognitive activity (the need to learn) and social activity, are considered elementary forms of human activity also in adulthood and old age. In considering the evolution of playfulness in games, the fact of the identity of the concepts of “fun” and “play” and the possible differences in the meanings of these two concepts were emphasized. The vividness of play may be subject to discipline. The existence of a large body of literature on play (children’s, adult) sometimes relegates the analysis of the process of evolution of play activity into play (cycle: play-game). Certain categories of fun and games are very clearly arranged in a temporal sequence related to their appearance and the transition of one into another (fun into games). This issue is not one of the well-studied, but some outline of this thought can already be described.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart