dziecko

Konstytucyjne podstawy wspierania rodziny przez władze publiczne w Polsce

Author: Paweł Bucoń
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4413-2588
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 113-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.06
PDF: ppk/50/ppk5006.pdf

Constitutional Basis for the Support of the Family by the Public Authorities in Poland

The article is devoted to the problem of the support for the family by public authorities in the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. The article discusses the essence of the family, the good of the family as a constitutional value, the right of a family in a difficult material and social situation to special help from public authorities and the issue of help given to the mother before and after childbirth (Article 71 of the Constitution). According to the author, the Constitution creates sufficient grounds for providing support by public authorities to families which require such support. In this respect, the key issue is the requirement to take into account the good of the family in the state’s social and economic policy. However, the final shape and scope of assistance is determined by law.

Uwrażliwianie kulturowe dzieci w praktyce edukacyjnej

Author: Anna Twardzik
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 199-216
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.11
PDF: em/5/em511.pdf

W artykule wskazuję na potrzebę uwrażliwiania kulturowego dzieci, jako ważnego aspektu socjalizacji i wychowania oraz ukazuję rolę nauczyciela w tym procesie. W odwołaniu do J. Nikitorowicza koncepcji uwrażliwiania kulturowego oraz A. Bandury teorii społecznego uczenia się przedstawiam wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W opracowaniu podejmuję także próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto uwrażliwiać dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym na różnice kulturowe występujące pomiędzy ludźmi oraz sygnalizuję korzyści, jakie wynikają z takich działań edukacyjnych.

„Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno- -edukacyjne dla dzieci

Author: Anna Józefowicz
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 303-313
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.18
PDF: em/4/em418.pdf

Przedstawiam zrealizowany projekt „Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jako atrakcyjną propozycję zajęć edukacyjnych. Głównym celem spotkań było przybliżenie dzieciom wielokulturowego bogactwa regionu i jego tradycji poprzez czytanie legend Podlasia.

Współczesna proza z „kocimi” bohaterami w kontekście uwrażliwiania dziecka na drugiego człowieka

Author: Anna Józefowicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 158-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.10
PDF: kie/123/kie12310.pdf

Celem artykułu jest propozycja wykorzystania w edukacji dziecka książek dysponujących potencjałem uwrażliwiania na drugiego człowieka (często „Innego”), budowania z nim więzi, poszukiwania emocjonalnej wspólnoty doświadczeń. W interesującej mnie wybranej najnowszej polskiej prozie dla dzieci (mam tu na myśli literaturę dla dzieci ostatnich dwóch dekad, a więc po 2000 roku), którą poddałam analizie, zauważyłam kociego bohatera występującego zdecydowanie często w kontekście problematyki odmienności społeczno-kulturowej. Postać kota w analizowanych testach została wykorzystana do praktycznych celów, stała się poetyckim chwytem budzącym pozytywne skojarzenia, sprzyjającym kształtowaniu u dzieci wartości i uczuć wyższych. W książkach zauważam odniesienia do założeń edukacji międzykulturowej, stąd uważam, że mogą one stanowić pomoc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w przygotowaniu dziecka do spotkania z Innym, do koegzystowania, współpracy z nim, koleżeństwa czy przyjaźni. Książki ukazują różne oblicza dzieciństwa, dziecię ce dramaty przeż ywane przez rówieś ników w róż nych czę ś ciach ś wiata, groź ne aspekty wojny, problemy imigracji i migrantów.

Instytucja wysłuchania dziecka w świetle Konstytucji RP (wybrane zagadnienia)

Author: Aneta Arkuszewska
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1323-4490
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 279-295
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.17
PDF: ppk/60/ppk6017.pdf

The institution of the child’s hearing in the light of the Polish Constitution (selected issues)

The subject of this article is the analysis of the institution of the child hearing provided for in Art. 72 (3) of the Polish Constitution. The right of a child to be heard is one of the fundamental rights of a child and is part of child’s right to protection in legal proceedings concerning it. The publication presents the concept of a child itself, which is defined in various ways due to the lack of one universal, system-wide definition of a child, and also presents an example catalog of matters falling under the constitutional premise – “establishing children’s rights”. The group of entities obliged to hear a child, such as generally accepted public authorities and persons responsible for the child, were also introduced. The introduction of the above-mentioned concepts made it possible to assume that the institution of hearing the child is necessary to ensure the fundamental rights of the child and as an element of its right to protection in legal proceedings concerning it.

Edukacyjny potencjał książek obrazkowych na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej

Author: Anna Józefowicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874.
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 50-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.03
PDF: kie/131/kie13103.pdf

The aim of the text is to present the educational potential of selected books by Iwona Chmielewska - a Polish artist, illustrator, graphic artist. The attention was paid to the content of selected works by the author, which can be treated as tools conducive to work on the development of readers’ imagination and empathy. By analyzing the entire architecture of selected picture books by Chmielewska, they can be seen as an unlimited field that can be used to design „educational opportunities”. The text is an idea of going out to children with an art book, an encouragement to look for others with a similar wealth of metaphors and symbols, so that this type of literature becomes the subject of various forms of school and extracurricular education. The text is structured as follows: explain the meaning of the term picture book; emphasizing the importance of picturebooks in contemporary culture; an attempt to define the characteristic style of Iwona Chmielewska’s books; consider the importance of empathy and imagination for the cultural sensitization of the reader; presenting proposals for educational activities inspired by the books by Iwona Chmielewska. The content analysis method used in the methodology of qualitative research was used.

Kultura szkoły w narracji dziecka. Pomiędzy szansą a zagrożeniem dla rozwoju dziecka-ucznia

Author: Kinga Konieczny-Pizoń
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6203-8651
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 169-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.10
PDF: kie/131/kie13110.pdf

In the article, I focus on the elements of school’s culture, which is present in the narrative of the child’s student, embedding my reflections in the psychocultural approach to education (J.S. Bruner) and the Goffman’s model of total institutions. The collision of the child’s world, created by the culture of the family environment with the culture of the school, brings with it many tensions and imperatives for the constant reconstruction of meanings so far (un) present in his biographical experience. The analysis and interpretation of the child’s narrative interview in a constructivist approach has allowed to gather knowledge about patterns of behavior, prohibitions, precepts, expectations and values that the school culture overtly or covertly imposes on the child, socializing him/her into the role of a student. The cultural aspects taken up in the child’s narrative show what elements of the school’s cultural world represent opportunities and threats for the development of his or her identity and personality towards a sense of causality and values.

Praca lekarzy i personelu medycznego nad trajektorią rzadkiej choroby dziecka i jego rodziny. Analiza biografii

Author: Urszula Klajmon-Lech
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4195-2094
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 204-218
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.12
PDF: kie/131/kie13112.pdf

In this article, I present the topic of work on the feelings undertaken by doctors and medical staff towards a child with a rare disease and its immediate family. I refer to the sociological concept of the trajectory of the disease. I used the method of the narrative interview in terms of Frütz Schitze. In the last part of the article, I present the results of research carried out with the mother of the sick person. The respondent presents cooperation with specialists in a negative light. Both doctors and nurses do not undertake interactional work of the patient and his relatives, nor do they trustt work in them and biographical work. Such work is of great importance in the treatment of the child and in the process of supporting his relatives. Actions taken by specialists affect the life of the patient and his family not only in terms of physical health. They are also about the well-being of the family, its emotional resources. The result of evident mistakes in these actions is the fact that the mother of the sick child does not work through a difficult biographical experience.

Rozwijanie inteligencji wielorakich i kompetencji kluczowych dzieci w kontekście edukacji nieformalnej. Studium przypadku konkursu „Słoneczniki”

Author: Renata Pater
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9450-3690
Author: Joanna Olszewska-Gniadek
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-6615
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 186-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.12
PDF: em/16/em1612.pdf

The developing of children’s multiple intelligences and key competences in the context of non-formal education. A case study of the competition “Słoneczniki [Sunflowers]”

Educational activities organized by cultural institutions are nowadays developed around the world in spaces other than schools. In particular, some new forms of education for children emerged, which are situated in museums, theatres, and cultural and entertainment centres. Global educational challenges are undertaken in local cultural environments. Their shared value is the focus on developing children’s abilities and the potential for multiple intelligences from an early age. The multiplicity and diversity of cultural offers is undoubtedly an advantage, but also a problem. Hence, the question arises which of these cultural proposals are particularly valuable, compared to others, and stand out in terms of quality. The article presents a case study of the “Sunflowers” competition, held in Krakow, in the context of research into children’s cultural and intercultural education. The materials made available by the organizer of the competition were analyzed in the article. Non-formal education has been discussed as an important area of educational influence and the formation of cultural competence.

Granting of Consent by a Child for the Processing of Their Personal Data Within the Framework of Information Society Services

Author: Justyna Węgrzyn
Institution: University of Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7996-9441
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 363-372
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.27
PDF: ppk/67/ppk6727.pdf

Wyrażenie zgody przez dziecko na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach usług społeczeństwa informacyjnego

Od dłuższego czasu można zauważyć, że dostępne w świecie wirtualnym usługi, takie jak np. portale społecznościowe, platformy z grami, platformy z utworami muzycznymi, zyskały zainteresowanie internautów różnej kategorii wiekowej. Wśród nich są i dzieci, które wymagają szczególnej ochrony w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Na kwestie te zwrócił uwagę prawodawca unijny w art. 8 RODO. Celem niniejszego opracowania jest analiza rozwiązań przyjętych w art. 8 RODO oraz ocena ich stosowania w praktyce.

Działalność opieki hospicyjnej i paliatywnej dla dzieci jako forma pomocy oraz wsparcia rodziny

Author: Zofia Hanna Kuźniewska
Institution: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6174-6672
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 164-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202209
PDF: cip/20/cip2009.pdf

Activities of hospice and palliative care for children as a form of help and support for the family

Despite the development of palliative medicine and the introduction of more and more modern principles of palliative and hospice care, there is still a certain prejudice that further and unprofitable treatment should be abandoned. Palliative medicine is one of the youngest and dynamically developing areas of oncology. The beginnings of modern palliative medicine are related to the works of C. Saunders. This science is opposed to euthanasia but also to persistent therapy. Nowadays, the family of a terminally ill child can benefit from the support of various institutions and social organizations, including the hospice. Hospice activities are aimed at ensuring the best possible care for a sick child and his family. The aim of this article is to outline the history of the hospice itself and how it offers help and support for sick children, especially children and their families.

Literatura dla dzieci uwrażliwiająca na sytuacje zagrożenia wykluczeniem – wybór i implikacje pedagogiczne

Author: Anna Józefowicz
Institution: Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 240-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.02.16
PDF: em/21/em2116.pdf

Children’s literature sensitizing to situations of exclusion threat – selection and pedagogical implications

Children’s literature of the last decade of the 21st century presents a number of narratives that show the need to be attentive to numerous situations that threaten to exclude a person from certain social groups. These books can be described as particularly sensitive to harm of the neighbour. The aim of the article is to show the fate of literary heroes in selected children’s books, in which they directly or indirectly face the problem of discrimination and social exclusion. The situations that I would like to draw attention to are: homelessness of another person, poverty, exile. My goal is achieved by analyzing selected children’s literature of both Polish and foreign (mainly Swedish) writers. The text is composed of two parts. In the first, I present the existing state of knowledge in social sciences and humanities on social exclusion and the process of non-existence, in the second part of the text, I present conclusions from the content analysis of selected children’s literature. Each of the books selected for analysis can function in the early school readership as close to the ideas of intercultural education and philosophy of dialogue.

O znaczeniu konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia rodzinnego w procesie stosowania prawa

Author: Katarzyna Dadańska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1674-8665
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 173-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.04.13
PDF: ppk/74/ppk7413.pdf

On the Importance of the Constitutional Principle of Legal Protection of Family Life in the Process of Applying the Law

The purpose of the article is to show the importance of the constitutional rule of legal protection of family life in the process of application of the law, during which the determination of the correct meaning of the norm of the law by means of a constitutional norm, is primarily important for a proper, pro-constitutional interpretation and ensures that the decision to apply the law, will be correct. The starting point for the research assumption will be an attempt to determine what designations constitute the concept of legal protection of the family, what provisions of the Polish Constitution implement this principle, and what is the function and subjective scope of this guarantee. The analysis will focus on selected provisions of the Polish Constitution and rulings of common courts, administrative courts, the Supreme Administrative Court and the Supreme Court, in which the discussed principle influenced the decision to apply the law.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart