edukacja medialna

Media education in the teaching of social studies. Between theory and practice

Author: Marcin Jurzysta
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 11-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018201
PDF: kim/2018_2/kim2018201.pdf

Edukacja medialna w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Między teorią a praktyką
Edukacja medialna w programach kształcenia to kwestia, która co jakiś czas powraca w środowisku komunikologów, badaczy mediów, a także metodyków nauczania. Niejednokrotnie zagadnieniu temu poświęcali swe obrady badacze zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, w sekcji poświęconej właśnie edukacji medialnej.
Uczniowie z zagadnieniami związanymi z edukacją medialną mają do czynienia na wielu przedmiotach edukacyjnych i na różnych etapach kształcenia Jednak to na przedmiocie wiedza o społeczeństwie winni nauczyć się rozumienia i praktycznego funkcjonowania współczesnych mediów. Czy tak w istocie jest?
Spostrzeżenia w tym temacie najlepiej poczynić, odnosząc do rzeczywistości, kiedy młodzież ma już dużą świadomość społeczną, a więc uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych. Ci uczniowie, którzy nie wybierają wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotu dodatkowego, zagadnienia z edukacji medialnej realizują w sposób niezwykle szczątkowy, niedający szansy nabyć umiejętności medialnych. Natomiast ci, którzy chcą przystąpić do matury z wiedzy o społeczeństwie, mający rozszerzenie z tego przedmiotu, nie tylko w sposób teoretyczny powinni rozumieć świat mediów, ale tego świata namacalnie doświadczać, poprzez różnorakie projekty medialne. I tu pojawia się dość istotne pytanie: ile czasu nauczyciele poświęcają na kwestie teoretyczne, a ile na kształcenie w swych podopiecznych odpowiednich nawyków i umiejętności?

Media education, advertisements and conscious prevention – preventing difficult situations and suicides in a younger age group

Author: Marlena Stradomska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 22-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018202
PDF: kim/2018_2/kim2018202.pdf

Edukacja medialna, reklama, a świadoma profilaktyka – zapobieganie sytuacjom trudnym i samobójstwom w młodszej grupie wiekowej
Niniejszy artykuł stanowi konkluzję rozważań dotyczących edukacji medialnej w perspektywie przeciwdziałania sytuacjom trudnym. W ostatnim czasie jest to tematyka bardzo istotna. Wiele osób nie ma świadomości na temat zagrożeń, które są związane z używaniem substancji niebezpiecznych, jakimi są narkotyki czy dopalacze. Użytkownicy nie znają składu substancji oraz produktów, które często spożywają np. okazjonalnie na imprezach. Często dochodzi do tego, że tracą oni zdrowie bądź życie na skutek przyjmowania substancji nieznanego pochodzenia. Częstym zjawiskiem jest to, że sytuacja trudna może skończyć się dla jednostki tragiczne. Brak możliwości poradzenia sobie z otaczającymi problemami często determinuje to, że osoba próbuje popełnić samobójstwo. Warto zaznaczyć, że samobójstwo jest zjawiskiem wieloaspektowym, gdyż nie ma jednej przyczyny, która warunkuje doprowadzenie do takiego stanu rzeczy. Artykuł ma wymiar teoretyczno-praktyczny, związany ze zwiększaniem świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata.

Research on the reception of media in practice

Author: Anna Granat
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 109-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018209
PDF: kim/2018_2/kim2018209.pdf

Badania nad recepcją przekazów medialnych w praktyce
Publikacja stanowi rodzaj scenariusza zajęć z zakresu edukacji medialnej. Studenci w czasie zajęć fakultatywnych, jako młodzi badacze, pod kierunkiem prowadzącej przeprowadzili obserwacje odbiorców mediów w warunkach naturalnych. Wynikiem tych badań stały się teksty przeznaczone do publikacji jako unikatowe materiały prezentujące skutki recepcji przekazów medialnych.

Media education at OsloMet: balancing demand, practice and internships

Author: Robert W. Vaagan
Institution: Oslo Metropolitan University
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 167-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018214
PDF: kim/2018_2/kim2018214.pdf

Edukacja medialna w OsloMet: upraktycznienie studiów i wprowadzenie staży zawodowych
Artykuł jest raportem z wystąpienia podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Innowacyjne metody dydaktyczne. Praktyczne nauczanie w naukach społecznych”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 21–22 maja 2018. Autor skupił się na przedstawieniu specyfiki praktycznego kształcenia dziennikarzy w Oslo Metropolitan University (Norwegia).

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart