Europe

 • Comparing Human Rights in Europe and Oceania

  Author: Joanna Siekiera
  Institution: Warsaw School of Economics (Poland), Victoria University in Wellington (New Zealand)
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 337-340
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017122
  PDF: ppsy/46-1/2017122.pdf

  The 9th International Conference of the Sejm of the Republic of Poland Systems of Protection of Human Rights in Europe and in Australia & Oceania. Warsaw, (April 24-25, 2017), Jan Kochanowski University in Kielce and the Polish Parliamentary Association. 

 • Freedom of Speech in Europe and in the United States of America. A Few Remarks on the History of the Idea and its New Challenges

  Author: Wiesław Wacławczyk
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2006
  Source: Show
  Pages: 7-15
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2006001
  PDF: ppsy/35/ppsy2006001.pdf

  One can hardly overestimate the meaning of freedom of speech in the European tradition. It dates back to the times of the ancient Greece, although it was only John Milton who wrote the first tract devoted to the subject in question. In his Areopagitica (1644), Milton skillfully defended the principle of a free flow of ideas by stressing out that an open and undisturbed clash of various information and opinions is a condition of discovering truth in life. The best-known and most frequently quoted fragment of Areopagitica reads: “And though all the winds of doctrine were let loose to play upon the earth, so Truth be in the ! eld, we do injuriously, by licencing and prohibiting to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the wors, in a free and open encounter. Her confuting is the best and surest suppressing”.

 • Polish standpoint on the European Constitution

  Author: Joanna Marszałek–Kawa
  Institution: Nicolaus Copernicus University of Toruń (Poland)
  Year of publication: 2005
  Source: Show
  Pages: 5-21
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2005001
  PDF: ppsy/34/ppsy2005001.pdf

  The European Council summit took place on 14 and 15 December 2001 in Laeken. The conference participants unanimously confirmed their readiness to close the accession negotiations before the end of 2002. In Declaration on the Future of the European Union the chiefs of states and heads of governments of the member states established the European Convention. It was also stated that the Convention’s task would be to prepare and lead a discussion on the future of the European Union and organize an Intergovernmental Conference in 2004. During the summit anagreement was reached according to which without institutional reforms the EU would not be able to fully use the enlargement profits. As Joschka Fischer adequately pointed “the enlargement process is a suitable opportunity for carrying out the reforms”.

 • Civilization Specificity of Europe, its Unification and Disintegration

  Author: Andrzej Chodubski
  Institution: University of Gdańsk (Poland)
  Year of publication: 2004
  Source: Show
  Pages: 5-19
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2004001

 • Wiedza polityczna Polaków w perspektywie porównawczej

  Author: Michał Wenzel
  Institution: Uniwersytet SWPS
  Author: Mikołaj Cześnik
  Institution: Uniwersytet SWPS
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 103-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.06
  PDF: apsp/57/apsp5706.pdf

  Celem artykułu jest porównawcza analiza wiedzy politycznej Polaków na tle społeczeństw w zbliżonym kontekście społeczno-politycznym i kulturowym. Kwestia wiedzy politycznej jest istotnym czynnikiem decydującym o jakości demokracji. Jest to także istotna zmienna wyjaśniająca w empirycznych badaniach politycznych postaw i zachowań. Zgodnie z teorią wiedza o polityce pozwala w oświecony sposób myśleć o wspólnocie i jej sprawach. Powinna ułatwiać obywatelom podejmowanie racjonalnych i roztropnych decyzji. Ma wpływ na postawy polityczne i zachowania, powinna uodparniać na populizm i ułatwiać występowanie w roli światłego obywatela. Nasze analizy pokazują relatywnie niski poziom wiedzy politycznej w Polsce, w porównaniu z krajami europejskimi o dłuższym trwaniu demokracji. Jednocześnie jednak Polska nie odbiega od innych krajów postkomunistycznych.

 • Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego w sferze idei i wartości na tożsamość współczesnej Europy

  Author: Tomasz Lenkiewicz
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 90-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201705
  PDF: cip/15/cip1505.pdf

  Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

 • „Łza kapiąca na wąsy…” „Legenda Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego czyli my a Europa

  Author: Wojciech Kaute
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 81-94
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018106
  PDF: tpom/27/tpom2706.pdf

  “A tear dripping on the moustache...” “The Legend of the Young Poland” by Stanisław Brzozowski that is we and Europe

  Since the beginning of the modern times, one of the main problems of the Polish culture has been the answer to the question concerning the relation: Poland and Europe, the West. A tremendous variety of literary works concerning this topic has been written. One of the outstanding and broadly discussed literary works is The Legend of the Young Poland by Stanisław Brzozowski which was written at the turn of the twentieth century. The main theory expressed by Brzozowski is: Poland has remained beyond Europe since the beginning of the modern times. Its culture has been shaped by the gentry. It is the culture assuming its superiority over Europe. All failures of Poland are treated here as the nonculpable facts and – in the face of all Polish ideals – unjust...And this is H. Sienkiewicz. Therefore Brzozowski suggests using these elements of the Polish culture archetype which – contrary to the tradition of the gentry – are the most valuable. This is the thought of A. Mickiewicz and Romanticism. At the same time, as it was indicated by Gombrowicz in his works, one should bear in mind the fact of the specific character of the Polish culture. The answer to the question about the relation Poland and Europe is – contrary to the radical standpoint of the Legend... – ambiguous.

 • Osobliwości wykorzystania «soft power» w Europie

  Author: Olga Pleszkaniowa
  Institution: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 161-167
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018111
  PDF: tpom/27/tpom2711.pdf

  Peculiarities of the soft power policy in Europe

  The aim of this paper is to describe peculiarities of the soft power as a political phenomenon and to provide an overview of its application by European countries. The specific focus of this paper concerns the role of culture as a powerful means of the country’s image promotion throughout the world. Moreover the paper reviews the activities of the European cultural institutions as an crucial element of the soft power policy.

 • Kilka uwag o europejskim bezpieczeństwie w kontekście nakładów państw członkowskich Unii Europejskiej na obronność

  Author: Rafał Willa
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 89–106
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.05
  PDF: apsp/50/apsp5005.pdf

  Bezpieczeństwo jest dziś słowem-kluczem. Bez jego zagwarantowania nie może być mowy o rozwoju społeczno-gospodarczym państw czy organizacji. Bez niego żaden podmiot nie będzie w stanie sprostać pojawiającym się co chwilę wyzwaniom. I choć świat ulega dynamicznym przeobrażeniom, to jednak wciąż w cenie jest posiadanie realnej siły i zdolności odstraszania potencjalnych nieprzyjaciół. Poprawne lub nawet świetne kontakty gospodarcze nie zastąpią więc sił zbrojnych, silnych przemysłów obronnych czy paktów militarnych. Dlatego państwa Starego Kontynentu, wszystkie bez wyjątku, zdać muszą sobie wreszcie sprawę, że trwające od lat redukowanie wydatków wojskowych i wykorzystywanie USA jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa musi się zakończyć. Czas, by Europa wzięła większą odpowiedzialność za siebie i świat. A potencjał ku temu jest wystarczający.

 • Papież Franciszek wobec problemu uchodźstwa w latach 2014–2018

  Author: Kamila Rezmer
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 196-209
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201810
  PDF: ksm/23/ksm201810.pdf

  The aim of the article is to analyze the discourse of Pope Francis on the issue of migrations and checking whether it changed after the so‒called ‘migration crisis’ from 2015. The period of time taken into considerations starts from 2014, i.e. one year after Jorge Bergoglio became the Pope, and ends in the current 2018. The analyzed data include annual papal proclamations delivered at ‘International Migrants Day’. Methods applied in the study are content analysis and Berelson’s method.

 • Demokracja islamska? Casus Turcji

  Author: Piotr Ahmad
  Institution: Polska Akademia Nauk w Warszawie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 7-19
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.46.01
  PDF: apsp/46/apsp4601.pdf

  ISLAMIC DEMOCRACY? THE CASE OF TURKEY

  This article aims to present Turkey as a very specific case study of a state that is as much a democratic republic oriented towards Europe as it is steeped in the culture and tradition of Islam. We begin by asking whether a fruitful coexistence of democracy and Islam is possible, and how it might influence Turkey’s development as a modern state. Next, we examine important issues in Turkey’s internal affairs and foreign policy. We end the essay with some conclusions regarding the future of the country in the European community.

 • EUROPEJSKI KRYZYS MIGRACYJNY (ROZWAŻANIA POZBAWIONE EMOCJI I POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ)

  Author: JAROSLAV PÁNEK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 253-264
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160112
  PDF: hso/10/hso1012.pdf

  The article looks at the migrant crisis, which reached full flow in 2015, in terms of Europe’s long-term development and its relationship to other continents. It verifies the limited options for studying this topic due to the unavailability of primary sources.

 • European Science Diplomacy and its Applications to Global Challenges

  Author: Joanna Siekiera
  Institution: University of Bergen, Norway
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0125-9121
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 203-206
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020316
  PDF: ppsy/49-3/ppsy2020316.pdf

  European Academy of Diplomacy Warsaw Science Diplomacy School. Warsaw, (June 22-26, 2020), European Academy of Diplomacy and Inventing a shared Science Diplomacy for Europe (InsSciDE)

  Warsaw Science Diplomacy School 2020 was the 1st edition of summer school held together by the European Academy of Diplomacy, based in Poland, and the European Union led programme Inventing a shared Science Diplomacy for Europe (InsSciDE). The week-long venue took place online, due to the coronavirus pandemic, between 22-26 June 2020. Class of 2020 consisted of 28 participants from 6 continents, 10 European Union member states and 27 countries in total, where vast majority possessed different nationality and country of residence. Also, the mentors and instructors of the school came from over 13 institutions gathered in the InsSciDe consortium. Participants were divided into 4 teams where they were discussing study cases of how European science diplomacy applies to global challenges. The chosen challenges were the following: Natural resources as public goods for global health; A Matter of Global Epidemic Diplomacy; Scientists in diplomacy during the Scramble for Africa; and A co-production of science and diplomacy in the Law of the Sea.

 • Cywilizacja chińska vs. cywilizacja europejska na przestrzeni XVI–XVII wieku: determinanty polityczne i gospodarcze

  Author: Marian Tadeusz Mencel
  Institution: Independent Researcher
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 159-178
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202109
  PDF: cip/19/cip1909.pdf

  Podstawowym wyznacznikiem odrębności poszczególnych cywilizacji jest środowisko. Z tej perspektywy wynikają zasadnicze różnice pomiędzy cywilizacją chińską i europejską. Wskazując środowisko jako podstawowy czynnik rozwoju cywilizacyjnego, rozumiemy nie tylko środowisko geograficzne, ale także środowisko jako przestrzeń geopolityczna, w której kształtują się relacje, zależności, powiązania i konkurencyjność, kształtujące na poszczególnych poziomach rozwoju cywilizacyjnego środowisko międzynarodowe i międzynarodowe stosunki. Do czasu podjęcia przez państwa europejskie dzieła eksploracji nieznanych obszarów Ziemi, świat polityczny podzielony był na strefy wpływów wielkich cywilizacji, których poziom rozwoju nie wyróżniał zdecydowanie żadnej z nich. Europa znaczną część swego dziedzictwa kulturalnego i naukowego przejęła od islamu, podobnie jak społeczeństwa muzułmańskie przez całe wieki wcześniej inkorporowały z Chin, poprzez wymianę handlową, podboje i osiedlenia.

 • Uwarunkowania imigrantów i uchodźców na Ukrainie od 1991 do 2013 r.

  Author: Kamil Pietrasik
  Institution: Towarzystwo Azji i Pacyfiku
  ORCID: https//orcid.org/0000-0002-8579-0659
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 65-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20220204
  PDF: ksm/34/ksm3404.pdf

  Situation of immigrants and refugees in Ukraine from 1991 to 2013

  The author shows the history of the immigration system and refugees in Ukraine. The discussed period of 1991–2013 is not accidental and is quite important in the process of shaping the rights of immigrants and refugees.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart