kapitał społeczny

Kapitał społeczny małego miasta i edukacja międzykulturowa. Propozycja działań w sferze publicznej

Author: Przemysław Paweł Grzybowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 213-225
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.14
PDF: em/8/em814.pdf

W artykule zostały zawarte obszerne fragmenty analizy kapitału społecznego opracowanej dla burmistrza Lubska. Autor przedstawia także założenia koncepcji edukacji międzykulturowej adresowanej do społeczeństwa małego miasta. Celem autora jest zainicjowanie dyskusji nad formami współpracy między przedstawicielami władz samorządowych i środowiskiem akademickim w dziedzinie projektowania i realizowania koncepcji edukacji międzykulturowej. Przedstawiony dokument zawiera sugestie działań władz miasta, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, na zasadach współpracy międzypokoleniowej.

Budżet obywatelski instrumentem rozwoju kapitału społecznego

Author: Mateusz Radziszewski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 131–154
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.08
PDF: apsp/51/apsp5108.pdf

Artykuł jest analizą roli budżetu partycypacyjnego w procesie partycypacji społecznej. Przedstawione trzy modele jego funkcjonowania prezentują różny ich wpływ na jakość kapitału społecznego, czyli cechy społeczeństwa objawiające się wysokim poziomem zaufania, współpracy oraz więzi społecznych między obywatelami. W celu przeprowadzenia analizy zostanie zastosowana koncepcja kapitału społecznego i wspólnot obywatelskich Roberta Putnama.

Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego

Author: Sławomir Pastuszka
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 167–188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.10
PDF: apsp/51/apsp5110.pdf

Celem artykułu jest ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego. Analizie poddano takie elementy, jak: zaufanie, odpowiedzialność za dobro wspólne, skłonność do zrzeszania się oraz deklarowaną aktywność społeczną, udział w wyborach władz. Do analizy wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego pod koniec 2014 r. Zdiagnozowany poziom kapitału społecznego badanych osób nie napawa optymizmem – cechuje go niski stopień zaufania ogólnego, stosunkowo niewielkie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz małe zainteresowanie aktywnością organizacji społecznych. Takie postawy i zachowania prawdopodobnie wpłyną negatywnie na perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, spowolnią postęp społeczny, a w efekcie utrudnią zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju społeczeństwa i państwa

Author: Mateusz Radziszewski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 7-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.01
PDF: apsp/62/apsp6201.pdf

Niniejszy artykuł traktuje na temat społeczeństwa obywatelskiego jako potencjalnego instrumentu mogącego wpłynąć na podniesienie jakości demokratycznego systemu politycznego. Ukazanie źródeł sfery obywatelskiej oraz wskazanie na czynniki ją sankcjonujące, poprzez wykorzystanie koncepcji kapitału społecznego, umożliwia pogłębioną analizę relacji społecznych w wymiarze społecznym, jak i politycznym. W tym celu należy odwołać się do szerokiego dorobku badaczy z zakresu nauk społecznych, których efektem będzie modelowa analiza zjawiska tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego oraz jego potencjalnych efektów dla całego systemu politycznego.

Czynniki niesprzyjające i chroniące w przebiegu kariery szkolnej uczniów imigrantów

Author: Wiktor Rabczuk
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 38-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.02
PDF: em/2/em202.pdf

Artykuł ukazuje zasięg zjawiska imigracji i jej znaczenie społeczno- -ekonomiczne w krajach OECD oraz polepszenie w ostatniej dekadzie poziomu wykształcenia dzieci imigrantów. Jednak kształcenie dzieci imigrantów pozostaje nadal poważnym wyzwaniem dla systemów szkolnych. Są oni narażeni na stres kulturowy, toteż ich adaptacja szkolna jest utrudniona. Chociaż wywodzą się ze środowisk defaworyzowanych, osiągają jednak względnie lepsze wyniki akademickie, aniżeli populacja autochtoniczna o podobnym statusie społeczno- -ekonomicznym. Aby wyjaśnić to zjawisko, pożądane jest uwzględnienie pojęć resilience i kapitału społecznego. Termin kapitał społeczny pozwala wyeksponować relacje korzystne („dobry” kapitał społeczny) dla rozwoju kapitału ludzkiego, pojęcie zaś resilience umożliwia ujmowanie tych relacji jako czynników chroniących uczniów w sytuacjach niesprzyjających i trudnych. Zrelacjonowane badania szwajcarskich autorek, D. Bader i R. Fibbi, mieszczą się w nurcie badań nad fenomenem resilience. Artykuł kończy się refleksją autora o doniosłej roli normatywnego wymiaru kapitału kulturowego imigrantów (pochodzenia azjatyckiego), który w sposób szczególny przyczynia się do procesów pozytywnej adaptacji szkolnej i społecznej ich dzieci, powiększając zasoby czynników chroniących.

Rola organizacji biznesowych i tworzonych tam relacji wspierających przedsiębiorców w radzeniu sobie z kryzysem podczas pandemii COVID-19

Author: Jolanta Ambrożewicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4801-7755
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 219-236
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.13
PDF: kie/131/kie13113.pdf

The COVID-19 pandemic has taken the whole world by surprise and has affected all sections of society. One of them are entrepreneurs whose crisis affects themselves, the people they employ, and the economy in general. The article presents how entrepreneurs use their resources in the form of social contacts, coping with the difficulties of the crisis. It also presents the role of business organizations and the relationships they create in the face of a pandemic. How drawing support from relationships that were established against the backdrop of community activity has proved to be of great importance in the face of the pandemic. The publication discusses such issues as: the features of the crisis, the role of the organization in supporting entrepreneurs, the influence of relations on coping with the crisis, and manifestations of trust in a group. The results of the research collected qualitatively in the form of the participants’ written statements show how, in times of a pandemic, they show the sense of support obtained from people in a similar situation. They present what makes entrepreneurs, despite the difficulties related to the crisis, not only able to protect themselves against collapse, but also to develop their companies?

Rola kapitału społecznego w procesie integracji mieszkańców miejscowości przyłączonych do Opola w 2017 roku

Author: Michał Potracki
Institution: Uniwersytet Opolski
Author: Dominik Kurek
Institution: Uniwersytet Opolski
Author: Mateusz Drążewski
Institution: Uniwersytet Opolski
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 141-155
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.09
PDF: apsp/70/apsp7009.pdf

W niniejszym artykule analizujemy wpływ kapitału społecznego na procesy integracji miasta Opola w kontekście przyłączonych doń miejscowości 1 stycznia 2017 roku. Głównymi metodami zastosowanymi w pracy jest analiza danych zastanych oraz treści internetowych. Dodatkowo stan instytucjonalnego kapitału społecznego w Opolu został zaprezentowany przy wykorzystaniu analizy SWOT. Przeprowadzone badania pozwalają ocenić stan instytucjonalnego kapitału społecznego jako dobry, dowiedziono również, że instytucje, które w 2017 roku zostały wcielone w strukturę miasta Opola, w jawny sposób nie rozpowszechniają treści, które mogłyby prowadzić do dezintegracji miasta. Fakty te wraz z innymi obserwacjami potwierdzają tezę o dobrych warunkach instytucjonalnego kapitału społecznego do integrowania mieszkańców Opola.

Lokalny kapitał społeczny w zarządzaniu bezpieczeństwem w kontekście pomocy humanitarnej udzielanej Ukrainie w 2022 r. – studium przypadku

Author: Monika Wojakowska
Institution: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 105-117
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.74.06
PDF: apsp/74/apsp7406.pdf

Local social capital in safety management in the context of humanitarian aid to Ukraine in 2022: a case study

The aim of the article is to show the phenomenon of the local potential of social capital in the process of ensuring security to war refugees from Ukraine, based on the experience of the Ukraine Aid Center in Łomianki near Warsaw. The basic research methods were literature analysis, case studies and interviews with volunteers from the Ukraine Aid Center in Łomianki. The scale of an efficient organization, effective situational leadership, and multi-faceted support provided to war refugees from the first days of the ongoing conflict was huge. The research results proved that the described phenomenon constitutes a practical dimension of social impact based on trust and social participation.

Jakość rządzenia usługami publicznymi, kapitał społeczny a społeczno-kulturowe zróżnicowanie Unii Europejskiej

Author: Janusz Hryniewicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7539-2331
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 181-194
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.74.11
PDF: apsp/74/apsp7411.pdf

The quality of governance of public services, social capital and the socio-cultural diversity of the European Union

The aim of the paper is the analysis of impact of the historically shaped socio-cultural divisions of the European Union on social capital and quality of governance (EQI) in the context of the distribution of public services. Social capital is more important for quality of governance than financial resources. The highest level of social capital and quality of governance is observed in North-West Europe, the lowest in Central East Europe. Since 2010, the quality of public services and corruption have improved (except Poland and Hungary), and in South Europe it has worsened. In North-West Europe, the quality of services has deteriorated, most severely in France. Division East–North West is of greater significance for social capital and quality of governance than affiliation to catholic- protestant cultural circles and North–South division.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart