Kazachstan

Relacje kazachsko-rosyjskie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa na obszarze postradzieckim

Author: Paweł Bielicki
Institution: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 51-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.04
PDF: apsp/66/apsp6604.pdf

Przedmiotem mojego zainteresowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Kazachstanem. Głównym celem niniejszej pracy jest opisanie obecnego stanu rzeczy we wzajemnych kontaktach i ich znaczenie dla bezpieczeństwa na terenie byłego ZSRR. Ponadto istotna będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym czasie Rosja będzie odgrywała dalej istotną rolę jako partner gospodarczy i polityczny Kazachstanu po ustąpieniu w marcu 2019 r. prezydenta Nursułtana Nazarbajewa. Na wstępie zamierzam odnieść się do historii relacji obu krajów, datowanej na czasy istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i kontroli Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przez władze komunistyczne na Kremlu. W dalszej części rozważań przedstawiam stosunki obu podmiotów bezpośrednio po upadku sowieckiego imperium i dojściu do władzy Nazarbajewa, który mimo chęci prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej, utrzymywał ścisłe polityczne i gospodarcze więzi z Rosją, a także więzi wojskowe. Następnie poruszam problem kontaktów Moskwa–Nursułtan po aneksji Krymu, oraz więzi Kazachstanu ze Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Chciałbym też odnieść się do implikacji wyboru na prezydenta Kasyma Tokajewa dla relacji z Rosją, Chinami oraz światem zachodnim. Dodatkowo prześledzę zależności ekonomiczne i kulturalne, występujące pomiędzy Rosją a Kazachstanem. W podsumowaniu uwypuklam perspektywy na przyszłość i staram się odpowiedzieć na pytanie, czy obecne relacje obu krajów ulegną intensyfi kacji w obliczu objęcia urzędu prezydenta przez Tokajewa, a także w jaki sposób wpływają one na bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim.

Normatywne gwarancje wolności zrzeszania się w partie polityczne w Kazachstanie

Author: Jerzy Szukalski
Institution: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9960-7571
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 201-213
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.15
PDF: ppk/65/ppk6515.pdf

Normative Guarantees of the Freedom of Association in Political Parties in Kazakhstan

The subject of the study is the problem of freedom of association in political parties in Kazakhstan from the normative perspective. The analysis of national regulations concerning the guarantee of political pluralism and determining the principles for the creation and operation of political parties in Kazakhstan indicates for series transgressions and contradictions with international obligations accepted by them at the area freedom of association. The current law on political parties in this country contains very restrictive provisions. It lacks provisions that would guarantee the access of political parties to the mass media and the free organization of meetings and demonstrations. The law also prohibits the creation of religious, national and ethnic political parties.

Европейский союз и Евразийский союз: правовой механизм взаимодействия, проблемы становления

Author: Даулет Л. Байдельдинов (Daulet L. Baideldinow)
Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 66-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2015104
PDF: so/7/so704.pdf

The European Union and the Eurasian Union: legal mechanism of cooperation and the problems of establishing

The paper takes a close look at the concept of establishing the Eurasian Union – a political and economic community modeled after the European Union. The author of the article shows the impact of Kazakhstan on the integration process of other countries participating in the establishment of this community: Russia, Belarus, Kyrgyzstan, and Tacgicastan. The author also describes institutionalized forms of cooperation on which the functioning of the Eurasian Union is to be based.

Prawo prasowe i autorskie w systemie konstytucyjnym Kazachstanu

Author: Talgat Jaissanbayev
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 166-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.08
PDF: tpn/14/TPN2018208.pdf

The main purpose of the article is to present the principles of functioning of the Republic of Kazakhstan together with descriptions of two branches of law – copyright law and mass media law in Kazakhstan. The beginning of the article is dedicated to the legislature, which is represented by bicameral parliament. Its seats, the legislative process as well as the current political situation are described. Followed by the executive power description together with its representative, the Government of Kazakhstan, which can be formed or dismissed by the president. The way the Government is formed and its authority are presented as well. In the next part of the article is the judiciary of Kazakhstan which is described together with the system of common and special courts followed by description the way the judges are appointed. A separate part in the article is dedicated to the President of Kazakhstan who plays an important role in the authority system and officially does not belong to any branch of the power. While describing the functions of the president, the characteristic title of the First President of the Republic of Kazakhstan, “Elbasy” (the National Leader), which belongs to the current President Nursultan Nazarbayev, is also analyzed together with the features which make this title so special. The next part describes the ruling political party “Nur-Otan” (“the Luminosity of the Motherland”) which has been in charge since the year of 2004. The last part of the article is dedicated to the foundations of the copyright law in Kazakhstan and especially its basic legal acts, the bodies which are called to implement the copyright law and the copyright law specific features. The main legal acts and norms of Kazakhstani mass media law have been described as well, especially in the areas of advertising, print, radio and TV transmissions, rights and obligations of journalists.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart