local elections

 • Determinanty chwiejności wyborczej na poziomie lokalnym

  Author: Agnieszka Turska-Kawa
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 100-113
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.06
  PDF: apsp/58/apsp5806.pdf

  Celem artykułu jest weryfikacja czynników decydujących o specyfice chwiejności wyborczej na poziomie samorządowym. Polityka lokalna kieruje się innymi prawami, odmiennymi kanałami dociera do wyborców, inaczej ich aktywizuje. W większej mierze dostępne są jej mechanizmy bliższe obywatelom, dotykające bezpośrednio ich codziennego życia. Artykuł podejmuje analizę uwarunkowań, które odgrywają istotną rolę w generowaniu modeli zachowań wyborczych na poziomie lokalnym. Przedstawiona refleksja obejmuje czynniki wynikające z drugorzędności wyborów samorządowych, szczególne motywacje wyborcze obywateli, tematy kampanijne oraz specyfikę tworzenia komitetów i generowania kandydatów niezwiązanych z partiami politycznymi. Refleksję poprzedza przedstawienie głównych zagadnień teoretycznych związanych z chwiejnością wyborczą.

 • Rola korupcji politycznej w procesie rozliczalności wertykalnej na poziomie lokalnym

  Author: Waldemar Wojtasik
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 114-127
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.07
  PDF: apsp/58/apsp5807.pdf

  Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego. Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego. Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

 • Consequences of the Electoral System in Polish Municipalities – Pathologies and Abuses

  Author: Justyna Wasil
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Author: Monika Sidor
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Author: Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 477-490
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018303
  PDF: ppsy/47-3/ppsy2018303.pdf

  Pathologies and abuses accompany elections and are connected with the electoral system both in its narrow and broad sense. Moreover, they stem from a human nature and a degree of democratic principles consolidation. Cohabitation is conditioned by the electoral system and, in the case of the proportional allocation of seats, it arises more often than in the majority system with single member constituencies. The phenomenon itself is not always pathological. However, such an adverse situation develops when it comes to clashes, neither substantive nor creative, between the municipal bodies and, in consequence, the interests of the local community are jeopardised. Elections at the municipal level are also accompanied by other pathologies and abuses including: coercing votes when voting by proxy, adding voters to an electoral roll, bringing residents to a polling place, paying for one’s votes, preying on the naïvety of voters which can take grotesque forms or brutalising an election campaign caused by the mediatisation of local policy. The above-mentioned phenomena were examined and presented in the paper based on the analysis of statistical data, articles from the local press and, most essentially for the discussed subject, a rich material collected thanks to the in-depth interviews conducted by the authors.

 • Rola komisarza wyborczego w procedurze podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w świetle Kodeksu wyborczego

  Author: Marek Woźnicki
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 121-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.08
  PDF: ppk/44/ppk4408.pdf

  Kodeks wyborczy z 2011 r. dokonał istotnej zmiany dotychczasowych reguł przeprowadzania wyborów radnych do rad gmin wprowadzając zasadę, że wybory te w większości gmin w Polsce będą odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spowodowało to konieczność dokonania nowego podziału poszczególnych gmin na okręgi wyborcze, według zasad ustalonych w Kodeksie i w wytycznych PKW. W procesie tym istotną rolę pełnią komisarze wyborczy, ponieważ ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do ich kompetencji należy między innymi rozpatrywanie skarg na uchwałę rady gminy w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz wydawanie postanowień zastępujących uchwałę rady gminy w przypadku, gdy organ ten nie wykonał swoich obowiązków w terminie lub w sposób zgodny z prawem. Przyznanie tych kompetencji komisarzom wyborczym budzi jednak wątpliwości odnośnie tego, czy przepisy Kodeksu wyborczego nie są sprzeczne z Konstytucją RP oraz czy nie naruszają uprawnień nadzorczych wojewodów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli komisarza wyborczego w procesie dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 5/14.

 • Uwarunkowania instytucjonalno-prawne wyborów samorządowych na Ukrainie w 2015 roku

  Author: Liana Hurska-Kowalczyk
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 40-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192104
  PDF: npw/21/npw2104.pdf

  Institutional and legal conditions of local elections in Ukraine in 2015

  In this article the author analyzes the institutional and legal conditions of local “government” elections in Ukraine in 2015. Special attention is given to the determinants of formal elections to local government bodies. Indicates the specific nature of the local elections in 2015 (up today). The local elections in Ukraine in 2015 were held under the conditions of reforming local self-government. The main goal of the reform is the socalled decentralization. Local government reforms ensure the creation of associations of territorial communities of villages (cities, settlements). For the first time in the elections they took part association of territorial communities. In addition, the Ukrainian authorities have failed to conduct elections on the entire territory of the country. No votes were cast in Autonomous Republic of Crimea, due to the annexation of the peninsula by the Russian Federation in 2014. Elections to local self-government bodies were also not carried out in part of the Donetsk and Luhansk regions, due to the ongoing armed conflict in Donbass since 2014.

 • Wybory prezydenta Zielonej Góry w 2018 roku

  Author: Adam Ilciów
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7304-2154
  Author: Wiesław Hładkiewicz
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3549-4488
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 136-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192110
  PDF: npw/21/npw2110.pdf

  Elections of the major of Zielona Gora in 2018

  The authors analyze in the article the election of the major of Zielona Gora in 2018. They pay attention to changes in electoral law, often significant for the rivalry in a campaign. They emphasize the role of mayors who have been in office for several terms. Janusz Kubicki is such a mayor. He has held this position since 2006. The analysis of the elections in 2018 was preceded by the elaboration of the election process in the years 2002–2014.

 • Nonpartisan Electoral Committees in Local Government Elections in Poland in 2018

  Author: Marcin Czyżniewski
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 617-631
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019407
  PDF: ppsy/48-4/ppsy2019407.pdf

  The article presents the result of quantitative research on local government elections in Poland carried out on October 21 and November 4, 2018. Its goal is to examine the proportions of lists registered by political parties and nonpartisan electoral committees and the mandates they have obtained. This proportion shows the degree of presence of political parties in local governments of various levels and sizes. The data were selected so that all provinces in Poland were examined (16), a number of districts were randomly selected (in provinces with less than 20 districts, data from half districts were examined, in provinces with over 20 districts, from one third). Within the selected districts, all communes were examined. The quantitative research shows that local governments elected in 2018 are not political only in small and medium-sized communes, in which the councils are made up mostly of councilors who were candidates from nonpartisan committees.

 • Skutki zmian w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r.

  Author: Michał Klonowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Author: Maciej Onasz
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 147-170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.09
  PDF: apsp/69/apsp6909.pdf

  Artykuł stanowi próbę oceny skutków wprowadzenia zmian w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych przyjętej w 2018 roku. Autorzy weryfikują hipotezy postawione przed zastosowaniem nowego systemu w praktyce, dotyczące wpływu zmian na proporcjonalność wyborów oraz możliwości uzyskania samodzielnej większości przez jedno ugrupowanie w organach stanowiących na poziomie gminy oraz ryzyka całkowitej dominacji jednego podmiotu w tym organie. Ocenie poddano również wpływ ograniczenia możliwości wykorzystywania biernego prawa wyborczego w wyborach do rad przez osoby kandydujące do organu wykonawczego w gminie.

 • (Dys)proporcjonalność polskich wyborów samorządowych

  Author: Bartłomiej Michalak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4920-439X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 273-285
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.16
  PDF: ppk/62/ppk6216.pdf

  (Dis)proportionality of the Polish Local Elections

  Studies on disproportionality of proportional electoral systems proves prove that district magnitude is a key variable determining deviations from proportionality in election results. This paper will shows how district magnitude affects electoral disproportionality by employing empirical data from Polish local elections in 2018. The analysis will prove that Polish “proportional” electoral system to local councils leads to highly disproportional results.

 • Friends and Neighbours Voting in Local Elections in Open List System: Evidence from Poland

  Author: Tomasz Czapiewski
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7861-8455
  Author: Monika Woźniak
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4178-7367
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 168-187
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.10
  PDF: apsp/72/apsp7210.pdf

  This paper seeks to extend previous analyses of localism of candidates. To our knowledge, this is the first study of the ‘friends and neighbours’ voting (FNV) effect in Central and Eastern Europe employing the data of the candidate’s exact place of residence and using dispersion of votes between electoral precincts, as in Poland votes in each precinct are counted and published separately. The basic hypothesis of the paper was that the place of residence is a factor that significantly affects the spatial distribution of votes. Using spatial autocorrelation, we identify spatial clusters of votes for specific candidates. The conducted research indicates that the intensity of the FNV effect differs between candidates. This local bonus, which in fact is the FNV effect, is an attribute of selected candidates. It can be seen that a candidate’s locality is a more important attribute influencing voting results in certain city districts, while in others it is of limited importance. This mechanism may be explained to some extent by referring to the notion of motivation to win personal votes and party strategies of the selectors. Moreover, it was proved that the spatial distribution of votes of candidates who have their place of residence in the area from which they stand for election is significantly different from the distribution of votes among non-resident candidates.

 • Beneficjenci bilokacji. Uwarunkowania i konsekwencje jednoczesnych startów do dwóch jednostek samorządowych

  Author: Jarosław Flis
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2492-3729
  Author: Katarzyna Lorenc
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7505-4842
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 45-65
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.03
  PDF: ppk/63/ppk6303.pdf

  Bilocation beneficiaries. Conditions and consequences of dual candidacy to different local government units

  Dual candidacy to the local executive (the commune head, the mayor, the city president) and higher levels of local legislative (county councils, provincial assemblies) – which we call „bilocation” – was prohibited by the amendments to the Electoral Code adopted in 2018. The scale of this phenomenon nor its consequences have never been subject to systematic analysis before, although it appeared as early as 2002, along with direct elections of mayors. Our paper shows who – and with what success – used this possibility in the previous elections, in particular in 2014. Bilocations turned out to be common, though not dominant practice. Their political ramifications were significant, yet the pattern they form – complex and far from intuitive. Our analysis shows that excluding such a possibility did not remedy existing pathologies but could have contributed to the negative phenomena visible in the 2018 elections.

 • Wpływ zmian w systemie wyborczym w 2018 r. na pozycję polityczną partii prezydenckich w gminach powyżej 20.000 mieszkańców

  Author: Maciej Onasz
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4062-1253
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 81-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.06
  PDF: ppk/65/ppk6506.pdf

  Impact of Changes in the Electoral System in 2018 on the Political Position of Presidential Parties in Municipalities over 20,000 Inhabitants

  The aim of the paper is to assess the impact of changes introduced in 2018 to the electoral system used in elections of the councils of municipals over 20,000 inhabitants on the political position of the parties backing selected mayors and presidents of cities. This research perspective is justified by the special role of these groups resulting from the system of the commune, in particular the method of election and irrevocability of the executive, that is forced to try to gain control over the decision-making process in the council. The study used the Shapley-Shubik strength index as that reflects the actual strength of a political party in a collegiate body better than the number of seats or participation in a mandate set. The results of the survey confirmed that the analyzed change weakened the position of the presidential parties in most of the analyzed aspects.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart