methods of education

Efektywne metody kształcenia dziennikarskiego w Islandii i Norwegii

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 88-97
DOI Address: -
PDF: kim/2016_1/kim2016107.pdf

The Effectiveness of Journalist’s Training in Iceland and Norway
Abstract:
Iceland and Norway are characterized by the use of very effective methods of education. Practical teaching, use of e-learning applications, learning through play, is the basis of education at university level generally in the Nordic countries. Thanks to the applied methods of teaching, graduates without problems will find employment in accordance with the specialization. Analyzing the effectiveness of teaching should consider why different methods work better in specific situations. The article describes practical methods of teaching implemented in Iceland and Norway on the basis of author observation and conducting lectures in University of Iceland and Oslo and Akershus University College of Applied Sciences in Oslo.

Kultura regionu - inspiracje i kierunki rozwoju edukacji regionalnej we współczesnej szkole

Author: Joanna Sacharczuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6031-1167
Author: Alina Szwarc
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3075-5872
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 248-267
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.17
PDF: kie/125/kie12517.pdf

W tekście podejmujemy próbę pokazania syntezy współczesnego rozumienia edukacji regionalnej, uwzględniając także podstawy prawne niniejszego zagadnienia. Zwracamy uwagę na możliwości realizacji treści regionalnych w praktyce edukacyjnej. Przedstawiamy wybrane kreatywne metody i formy wykorzystywane w edukacji regionalnej. Odnosimy się również do wyzwań stojących przed wspomnianą edukacją realizowaną w obszarze pedagogiki miejsca. Celem pracy było wskazanie kierunków rozwoju edukacji regionalnej we współczesnej szkole oraz pokazanie interesujących obszarów w kulturze regionu, z których może ona czerpać inspiracje. Przyczynkiem do poznania i analizy omawianego problemu w przestrzeni nauki były studia literatury i analizy badań naukowych ukazujące rolę edukacji regionalnej w budowaniu „ojczyzny prywatnej”, kształtowania identyfikacji z miejscem zamieszkania, a także zagadnień związanych z pamięcią regionalną, pamięcią społeczną, dziedzictwem kulturowym, regionem. Ponadto impulsem do podjęcia tego tematu były osobiste refleksje dotyczące przekazywania znaczenia edukacji regionalnej i jej roli w kształtowaniu tożsamości miejsca - tożsamości regionu.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart