multicultural education

Intercultural Education in Poland: Current Problems and Research Orientations

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 65-82
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.04
PDF: kie/120/kie12004.pdf

The study presents an assessment of the achievements and problems of intercultural pedagogy as an important educational (sub)discipline, which has been developing intensively in Poland – particularly since the 1990s. Against the background of a crisis of multicultural education, a new suggestion was presented aimed at overcoming its drawbacks in the form of the theoretical assumptions and practical solutions of intercultural education. However, understanding and accepting intercultural education depends on many factors – e.g., historical experiences, the developmental level of societies and the socio-political system. This necessitates presenting the essence of intercultural education as well as formulating its message both in Poland and worldwide.

Cultural problems of education in pedagogical research of Ukrainian and Polish scientists

Author: Svetlana Sysoieva
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 73-90
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.04
PDF: em/4/em404.pdf

W artykule dokonano analizy badań pedagogicznych prowadzonych przez ukraińskich i polskich naukowców, dotyczących problemów kulturologicznych edukacji. Wykazano, że na Ukrainie problemy kulturologiczne edukacji stają się coraz bardziej powszechne, odbywa się stopniowe rozgraniczenie treści pojęć edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, problemy edukacji międzykulturowej coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w badaniach naukowych i praktyce dydaktycznej. Ważne znaczenie w rozwoju zagadnień kulturologicznych w badaniach pedagogicznych ma rozwój nowego kierunku zintegrowanych badań naukowych na Ukrainie – oświatologii oraz jej części składowej – edukacji kulturologicznej. Badania polskich naukowców opierają się na znaczących osiągnięciach polskiej nauki pedagogicznej i praktyce w zakresie wdrażania podejścia kulturologicznego w edukacji. Szczególną uwagę w badaniach polskich naukowców zwraca się na edukację wielokulturową oraz międzykulturową na pograniczu; na kształtowanie wielowymiarowej tożsamości człowieka; na różne aspekty teorii i metodyki edukacji międzykulturowej. Do rozwiązywania problemów edukacji wielokulturowej w Polsce przyczynia się wyraźne rozgraniczenie pojęć edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, określenie na poziomie ustawodawczym pojęć mniejszości narodowej, grupy etnicznej i in.

Edukacja międzykulturowa – od lokalnychsukcesów ku globalnym przesłaniom i oddziaływaniom

Author: Tadeusz Lewowicki
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 19-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.01
PDF: em/3/em301.pdf

Doświadczenia edukacji wielokulturowej świadczą o niejednoznacznych skutkach tej edukacji. Z jednej strony umożliwia ona trwanie kultur i podtrzymywanie tożsamości różnych grup mniejszościowych (mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych). Z drugiej strony m.in. często utrudnia integrację społeczną, przyczynia się do stygmatyzacji czy autostygmatyzacji. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje się edukacja międzykulturowa – dająca szanse chronienia i rozwoju poszczególnych kultur, a jednocześnie sprzyjająca wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu różnych grup (społeczności) i ich kultur. Przekonują o tym już stosunkowo liczne doświadczenia edukacji międzykulturowej w Polsce i niektórych państwach ościennych.Idee i praktyki edukacji międzykulturowej są jednak wciąż słabo znane i rozumiane zarówno w naszym społeczeństwie, jak i w wielu innych społeczeństwach – szczególnie tych, które targane są konfliktami i nierzadko mają problemy z uznawaniem i respektowaniem odmienności narodowej, etnicznej, kulturowej, wyznaniowej czy nawet rasowej. Skłania to do starań o rozpowszechnienie założeń i dobrych przykładów edukacji międzykulturowej, o określenie swoistych strategii przekazu – uwzględniających uwarunkowania losów ludzi żyjących w różnych regionach świata. Misją edukacji jest m.in. sprzyjanie pokojowemu i szczęśliwemu życiu w wielokulturowym świecie.

The methodological strategy of architectonics of multicultural education in the postmodern era

Author: Petro Saukh
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 36-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.02
PDF: em/6/em602.pdf

Celem artykułu jest próba interpretacji nowego pluralistycznego typu cywilizacji oraz właściwości współczesnego społeczeństwa wielokulturowego w kontekście przestrzeni edukacyjnej. Na gruncie tego zaproponowano zastąpienie pojęcia edukacji wielokulturowej terminem edukacji polietnicznej, która skierowana jest na harmonizację wzajemnego stosunku między etnicznymi lub narodowymi społeczeństwami, a w ich granicach – między różnymi grupami społeczno-kulturowymi, mającymi różną identyczność kulturową (polityczną, regionalną, płciową, religijną, wiekową, profesjonalną i in.). Zaproponowano i uzasadniono nową architektonikę edukacji wielokulturowej, w centrum której znajduje się życiowy paradygmat jednostki. W związku z tym udowadnia się pięć najważniejszych strategii metodologicznych edukacji wielokulturowej, które są jej punktem orientacyjnym oraz źródłem życiowym.W artykule zostały także zarysowane problemy implementacji projektu edukacji wielo-kulturowej na Ukrainie, które utrudniają harmonizację życia społecznego oraz procesy dialogu międzykulturowego i porozumiewania się.

Edukacja wielokulturowa na lekcjach języka obcego w klasach niższych. Propozycje praktycznych rozwiązań dla nauczycieli

Author: Karina Pastuszka
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 196-205
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.12
PDF: em/6/em612.pdf

Artykuł dotyczy kwestii związanych z wprowadzaniem treści z zakresu edukacji wielokulturowej na lekcjach języka obcego w klasach niższych. Zostały w nim przedstawione praktyczne rozwiązania, dzięki którym nauczyciel może uatrakcyjnić zajęcia, zaciekawić uczniów, a tym samym zachęcić ich do aktywnego udziału. Pozwoli im to na poszerzenie swojej świadomości wielokulturowej, która we współczesnym, zróżnicowanym kulturowo świecie jest podstawą do fascynacji, akceptacji i tolerancji wobec innych kultur.

Edukacja międzykulturowa – kilka lat później. Zmiana uwarunkowań, pytania o kondycję, wyzwania

Author: Tadeusz Lewowicki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 19-36
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.01
PDF: em/7/em701.pdf

W roku 2012 ukazał się pierwszy tom czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Został w nim opublikowany tekst, który był próbą „bilansu otwarcia” zagadnień wielokulturowości oraz edukacji wielo- i międzykulturowej – według spostrzeganego wówczas stanu. Obraz tych zagadnień przedstawiał się jako optymistyczny. Coraz szersza stawała się wiedza o zjawiskach wielokulturowości, w Polsce i w innych państwach dominowały nastroje prointegracyjne, dostrzegano korzyści płynące z integracji europejskiej, kształtowała się świadomość słabości edukacji wielokulturowej i znajomość nowej propozycji – edukacji międzykulturowej. Pomyślny był rozwój pedagogiki międzykulturowej – jako (sub)dyscypliny naukowej, rozwój kadrowy i instytucjonalny. Edukacja międzykulturowa – jako obszar praktyki społecznej – miała liczne udane realizacje w oświacie. Lata następne przyniosły znaczne zmiany nastawienia społecznego wobec wielokulturowości. Spowodowane to zostało m.in. nasileniem się zjawiska terroryzmu, niekontrolowaną falą uchodźców i imigrantów, którzy napłynęli do Europy, a także poczuciem zagrożenia związanym z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Niekorzystne zmiany postaw wobec Innych, Obcych, ujawniły się w zachowaniach polityków, niektórych radykalnych grup, a także w przekazach różnych mediów masowej komunikacji. Wszystko to składa się na odmienne niż kilka lat temu uwarunkowania edukacji międzykulturowej i pedagogiki międzykulturowej. O niektórych obserwowanych skutkach mowa jest w artykule. Sformułowane zostały także pytania o kondycję edukacji i pedagogiki międzykulturowej w dzisiejszych warunkach. W kolejnym fragmencie zaakcentowany jest fakt, że pedagogika międzykulturowa przeżywa czas próby i powinności – mimo wszystko – podjęcia edukacyjnych wyzwań.

Ukrainian Students in Polish Schools: Selected Aspects of Adaptation on the Example of the City of Lublin

Author: Agata Świdzińska
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2185-7420
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 95-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.06
PDF: kie/126/kie12606.pdf

The objective of this study is to present the opinions of Ukrainian secondary school students, living in a boarding school in Lublin, on their adaptation to the new environment while studying in Poland. The questionnaire method was used, which offered an insight into particular aspects of adaptation for their studying abroad, e.g., coping with being parted from their family, managing free time, adjusting to the new educational environment, viewing the Polish society, as well as observing differences and similarities between the Polish and Ukrainian culture. The collected data point to a need to intensify educational activity promoting the space of mutual understanding between the citizens of the neighbouring countries. The problems revealed in this study show that the educational migration of Ukrainian students to Poland requires implementing a long-term and systemic educational policy that would shape multicultural competence of the Polish society.

Między wielokulturowością „wieży Babel” a zróżnicowanymi kulturowo pograniczami. Pedagogiczne poszukiwania i idee Tadeusza Lewowickiego w zakresie edukacji kształtującej relacje międzykulturowe

Author: Marek Rembierz
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 40-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.02
PDF: em/11/em1102.pdf

Biblijny topos wieży Babel, przywoływany w dociekaniach Tadeusza Lewowickiego, okazuje się przydatny - jako kontrapunkt i jako skłaniająca do refleksji przestroga - w określaniu idei i postulatów edukacji międzykulturowej oraz wypracowywaniu pedagogiki międzykulturowej. Przypomnienie zamiarów budowniczych monumentalnej wieży Babel oraz nieprzewidzianych ich niepowodzeń pobudza do refleksji w pedagogice. „Przesłanie płynące z opowieści o wieży Babel ma swoje głębsze znaczenie”, stwierdza Lewowicki (2007, s. 33), gdy rozpatruje złożoność wielokulturowości, gdy zwraca uwagę na niesione przez nią kłopoty i towarzyszące jej nieporozumienia, ale zarazem rozważa nadzieje i szanse edukacyjne, które mogą dzięki niej występować. Topos wieży Babel w dociekaniach Lewowickiego dopełnia się z kategorią pogranicza, która rozpatrywana jest (m.in. przez Lecha Witkowskiego) w nawiązaniu do koncepcji Michaiła Michajłowicza Bachtina (1895–1975) . Różnorakie pogranicza, „tereny pograniczne państw, narodów, kultur”, Lewowicki określa mianem „poligonu edukacji międzykulturowej”, bowiem na pograniczach można obserwować i uczyć się, jak przebiega „proces wzajemnego przenikania kultur” (Lewowicki, 2005, s. 19). Doświadczanie swoistych jakości polifonicznego (wielogłosowego) pogranicza, także jako doświadczanie zróżnicowanych światów wartości, jest uznawane za „życiodajne dla edukacji międzykulturowej także poza terenami pogranicznymi” (Lewowicki, 2005, s. 19). Jeśli – jak podkreśla Lewowicki – powinnością uczonych jest rozwijanie pedagogiki międzykulturowej, to rzetelne wywiązywanie się z tej powinności stawia im wysokie wymagania profesjonalne, do których zalicza się umiejętność uczestnictwa w interdyscyplinarnej pracy naukowej, gdyż bez niej nie można efektywnie rozwijać pedagogiki międzykulturowej. Interdyscyplinarność pedagogiki międzykulturowej może być postrzegana jako kształtowanie relacji międzykulturowych: relacji między różnymi – często odległymi od siebie – kulturami uprawiania nauki.

Prekursorki i pionierki edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i międzykulturowej. Przyczynek do genezy pedagogiki międzykulturowej

Author: Przemysław Paweł Grzybowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 81-93
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.04
PDF: em/11/em1104.pdf

Autor przedstawia jeden z wątków genezy edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i równościowej oraz akademickiej refleksji na ich temat, z perspektywy historii osobistych. Wychodzi z założenia, że współczesna edukacja międzykulturowa i pedagogika międzykulturowa są zakorzenione w osobistych historiach wielu osób, które były prześladowane z powodu odmienności kulturowej, ograniczano ich prawa w sferze publicznej, między innymi prawo do edukacji. W związku z tym podjęły one działania w sferze publicznej na rzecz równouprawnienia osób wywodzących się ze środowisk różnorodnych kulturowo. W artykule zostały przedstawione w układzie chronologicznym biogramy najważniejszych prekursorów i pionierów edukacji międzykulturowej oraz pedagogiki międzykulturowej.

Nowy wymiar edukacji regionalnej na Górnym Śląsku

Author: Teresa Szymik
Institution: doktorantka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 269-279
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.18
PDF: em/11/em1118.pdf

Celem tego opracowania jest próba przedstawienia zmian w zakresie edukacji regionalnej na Górnym Śląsku w kontekście edukacji międzykulturowej z uwzględnieniem aspektu doskonalenia kadry pedagogicznej w tym zakresie. Artykuł przedstawia prawne uwarunkowania edukacji regionalnej w Polsce po okresie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego. Głównym obszarem rozważań staje się edukacja regionalna i jej rola w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Kluczową rolę w edukacji regionalnej odgrywają nauczyciele - regionaliści. Autorka zwraca uwagę na potrzebę doskonalenia nauczycieli w tym zakresie.

Training Young Readers in a Multicultural World

Author: Simoneta Babiaková
Institution: Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4038-7006
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 111-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.07
PDF: kie/130/kie13007.pdf

This article presents the issue of child readership in a multicultural world. The article is based on the VEGA 1/0455/18 research project named “Research and Development of Reading Enthusiasm with Younger School-Age Learners”,2 in which a team focused its research activities on the personality traits of readers, the social context of reading and their reading preferences. The period when children first encounter a book induces and stimulates a cultural need in children. This need appears at a pre-school age and fully develops during the early schooling years of a child. The current multicultural school presents relatively new social contexts that accompany the child in the context of their reading experience and experiences. The contents, genres and forms that children currently prefer when reading change in connection with cultural and social diversity. The article presents certain findings from two phases of research in which the research team used the qualitative method of discussions with focus groups and a questionnaire to identify the typical traits of readers and non-readers, the social context of readership and their preferred content, forms and media. Several noteworthy differences were identified, which are closely related to a multicultural environment and significantly differentiate the young readers of today from readers in the past.

Multiculturalism/multinationalism and multi- and intercultural education – an essay on a meandering tradition and the uneasy modern times (the case of Poland)

Author: Tadeusz Lewowicki
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0676-9895
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 16-66
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.01.01
PDF: em/14/em1401.pdf

The study is a presentation - in an essayistic and exemplary approach - of the meandering history of multiculturalism and multinationalism in Poland. This history until 1918 is described in two dimensions - firstly, a rather peculiar and in fact harmful multiculturalism of rulers’ world (mostly foreign election kings and later aggressors) and, secondly, the developing, increasingly richer and introducing important values, multiculturalism of people. This is followed by an outline of the changes after 1918 (mostly the crisis of the multinational state), as well as after 1945 and 1989 - the birth of a national state in two different political systems. The recent years are the times of drifting apart from a pro-European (open to multiculturalism) state in favour of a state and a substantial part of the society which is increasingly less democratic and contests European and global problems. This constitutes the background for the discussed issues of multicultural education. What has been also considered is the (developed in Poland) concept and practice of intercultural education. Intercultural education seems to enhance in the best way the familiarization with and understanding of Others and, in consequence, the shaping of positive relations among people.

Integracja zasobów wiedzy ludności rdzennej z systemem edukacji wielokulturowej w Kanadzie

Author: Mirosław Kowalski
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2960-8258
Author: Łukasz Albański
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5819-1557
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 49-59
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.03.03
PDF: em/18/em1803.pdf

Integration of Indigenous knowledge resources with the multicultural system of education in Canada

The article shows the integration of Indigenous knowledge resources with the multicultural system of education in Canada as a challenge to some assumptions about the process of complementarity and possibility of binding to the both culturally different ways of knowing. The article is based on theoretical frameworks which introduce conceptual foundations for reflects on issues related to intercultural education and integration. It shows Indigenous ways of knowing and some keys for how the Indigenous knowledge can be known. It describes the quality of Indigenous pedagogies and how the Indigenous knowledge can be taught. In the second part of the article, it undertakes an issue of the digitalization of Indigenous knowledge resources for the purpose of promoting it, decolonization as a dominant look at the analyses of the relationship between Indigenous knowledge and educational system. In conclusion, there are three possible ways of approach to their integration concerning short descriptions and critical comments.

Muzyczne języki bajek Walta Disneya w procesie edukacji międzykulturowej

Author: Katarzyna Maria Forecka-Waśko
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8133-5512
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 196-207
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.01.14
PDF: em/20/em2014.pdf

The musical languages of Walt Disney’s animations in the process of intercultural education

Music from Walt Disney’s animations is an element of pop culture. However, it is not a world limited to popular music but a space where ethnic music meets new sounds. The world of contemporary music enters a dialogue with the music of the sources, becoming its new translator. Thanks to Walt Disney’s film productions, multicultural music education opens up a new dimension in which globalization becomes an ally of local culture. The article addresses how both sound and word are used to present a different culture. In the cited examples, the language with its rhythm and melody is treated as an interesting musical material. Selected Walt Disney films were analyzed – their soundtracks as well as articles and reviews, blogs about the studio’s musical productions. In the considerations, a lot of attention was devoted to the song, which is the carrier of the main content of the film and the most frequently played element of the film image. Some attempts were made to indicate its functions in intercultural education, but also the ways of its use in child education.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart