politologia

 • Wszechobecność władzy i postawa krytyczna. Inspiracje myślą Michela Foucaulta dla politologii

  Author: Jan Grzymski
  Institution: Uczelnia Łazarskiego
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 85–98
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.05
  PDF: apsp/54/apsp5405.pdf

  Artykuł przywołuje filozofię władzy Michela Foucaulta i pokazuje, jak może ona zainspirować polską politologię do przyjęcia innego podejścia do badania władzy. Autor wskazuje, jak Foucault analizował historyczne praktyki i techniki władzy „produkujące” podmiotowość i tożsamość jednostek. W takim ujęciu władza nie może być pojmowana jako własność jakiejś konkretnej osoby, grupy ludzi czy instytucji, ale jako pewnego rodzaju strategia działania. Autor ukazuje też, na czym może polegać zainspirowana myślą Michela Foucaulta formuła krytyki akademickiej, stanowiącej etos i określoną postawę badawczą.

 • Rola i miejsce socjologii polityki w systemie wiedzy politologicznej

  Author: Jakub Potulski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 28–49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.02
  PDF: apsp/51/apsp5102.pdf

  O odrębności poszczególnych dyscyplin w ramach nauki decyduje ich specyficzny przedmiot i metody badawcze. Nierzadko spotyka się jednak dyscypliny, których przedmiot badań pokrywa się bądź też jest trudny do rozgraniczenia. Nauka o ludzkim społeczeństwie, jego powstaniu, rozwoju, przekształceniach łączy w sobie wiele względnie samodzielnych, ale także powiązanych ze sobą gałęzi wiedzy. Zjawiska ze sfery polityki z uwagi na swoją wielowymiarowość wykraczają poza ścisłe granice jednej tylko dziedziny. Dlatego też we współczesnym obrazie rozwoju nauk o polityce obserwuje się odchodzenie od tradycyjnych wąskodyscyplinarnych ujęć na rzecz tzw. ujęć integracyjnych, interdyscyplinarnych. Jednym z takich ujęć jest socjologia polityki, która ma “łączyć” badania politologiczne i socjologiczne. Z uwagi na wieloznaczność podmiotową i przedmiotową, a także nieostre granice pomiędzy naukami społecznymi, socjologia polityki należy do dyscyplin niepoddających się łatwym definicjom i uogólnieniom. W artykule autor podjął rozważania dotyczące tożsamości badawczej socjologii polityki oraz nad jej rolą i miejscem w systemie wiedzy o polityce.

 • Voegelinowska koncepcja symboli politycznych. Teoria i zastosowania

  Author: Michał Kuź
  Institution: Uczelnia Łazarskiego
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 99–112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.06
  PDF: apsp/51/apsp5106.pdf

  Poniższy artykuł stanowi refleksję nad zastosowaniem teoretycznej kategorii symboli politycznych w ujęciu Erica Voegelina do badań politologicznych oraz praktycznych problemów współczesnego prawa i polityki. Oryginalny wkład badawczy tego tekstu stanowi przy tym prześledzenie rozwoju koncepcji symboli politycznych u Voegelina i skupienie się na wczesnych, rzadko opisywanych tekstach tegoż autora. Konkluzją jest obserwacja, iż voegelinowska kategoria symboli politycznych to narzędzie znacznie powiększające nasze możliwości poznawcze i otwierające nowe pola dialogu społecznego. Kategoria ta przezwycięża bowiem nieprzystający już w pełni do współczesnej polityki podział na religie i ideologie, a równocześnie unika problemów charakterystycznych dla myśli politycznej Carla Schmitta i pozwala na bardziej szczegółową analizę niż upraszczające huntingtonowskie pojęcie cywilizacji.

 • Kategoria post-prawdy a teoria polityki : kilka uwag o problematycznym statusie modnego konceptu

  Author: Piotr Obacz
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 146-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.09
  PDF: apsp/62/apsp6209.pdf

  Artykuł poświęcony jest kategorii post- -prawdy i jej wątpliwemu znaczeniu dla badań politologicznych w ogóle i dla teorii polityki w szczególności. W tekście przedstawiono liczne zastrzeżenia pod adresem koncepcji post-prawdy, przede wszystkim definicyjne i teoretyczne, jak również starano się wykazać, iż koncept post- -prawdy opiera się na rozumowaniu potocznym i nie spełnia kryteriów naukowości, co wyklucza post-prawdę z katalogu kategorii naukowych. Rozważania osadzono w szerszym kontekście teoriopolitycznym i właśnie na potrzeby teorii polityki wyprowadzono odpowiednie wnioski.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart