prawa autorskie

Ochrona tytułu prasowego

Author: Jędrzej Skrzypczak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 197-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.12
PDF: tpn/10/tpn2016112.pdf

Problematyka tytułu prasowego, a zwłaszcza jego ochrony budzi spore wątpliwości natury teoretycznej, ale także praktycznej. Po pierwsze już chociażby z tego tytułu, że pojęcie tytułu prasowego nie zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe54, ani w żadnym innym akcie normatywnym. Po wtóre, problematyka ochrony prawnej tytułu prawnego może być rozpatrywana z różnych perspektyw. Może to rodzić wątpliwości co do różnych źródeł udzielanej ochrony prawnej, a tym samym konieczności spełnienia innych przesłanek takiej ochrony przewidzianych przez odrębne regulacje. Należy jednak podkreślić, iż z samego faktu rejestracji dziennika lub czasopisma nie przysługuje żadne prawo podmiotowe. Jest to jedynie uprawnienie o charakterze formalnym. Nie oznacza to jednak, że tytuł prasowy nie może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. W praktyce tytuł najczęściej będzie przysługiwał wydawcy, ale nie jest to regułą. Tytuł prasowy może być chroniony skutecznie na innych podstawach np. jako utwór w oparciu o przepisy prawa autorskiego, bądź na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego zapewniających ochronę dóbr osobistych, ewentualnie jako znak towarowy, wreszcie przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce

Author: Tomasz Olszówka
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 254-277
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.15
PDF: tpn/10/tpn2016115.pdf

This article discusses the organisations for collective management of copyrights in the polish legal system. The most important aspects of International and European regulations are described in the context of their influence on Polish copyright law. The legal and functional fundamentals of organisations for collective management of copyrights are mentioned with their practically consequences. All polish organisations for collective management of copyrights and fields of their leading activities are listed and shortly presented.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart