social activity

Poczucie tożsamości oraz funkcjonowanie w wymiarze społecznym studentów pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Rosji studiujących na polskich uczelniach

Author: Łukasz Matusiak
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 243-255
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.13
PDF: em/9/em913.pdf

Coraz więcej studentów z Europy Wschodniej studiuje w polskich uczelniach. Polska jest dla nich krajem bliskim kulturowo, w którym mogą zdobyć dyplomy uznawane w Europie przy niskich kosztach utrzymania. Wymiar tożsamościowy jest niezwykle ważny, wręcz kluczowy, warunkuje bowiem pojawienie się postaw otwartości lub zamknięcia się na kulturę przyjmującą i replikację tejże postawy wobec języka kraju gospodarza, aktywności na rynku pracy i gotowości wchodzenia w grupy wtórne w społeczeństwie przyjmującym. Przeprowadzone badania wykazały, ze studenci z Białorusi, Ukrainy i Rosji chcą integrować się z polskim społeczeństwem, pozostają jednak bierni i rzadko włączają się życie społeczne uczelni i środowiska lokalnego, nie promują też swojej kultury ojczystej. Społeczeństwo polskie nie jest bowiem otwarte na Innego. W grupie badanej zaobserwowano częste wskazania na uczucie przygnębienia, jakie towarzyszy studentom podczas pobytu w Polsce – jest to spowodowane niewydolnością systemu administracji państwowej, która odpowiada za legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Postuluje się potrzebę stworzenia stanowisk uczelnianych i wydziałowych koordynatorów do spraw studentów cudzoziemskich, którzy pomagaliby w adaptacji i funkcjonowaniu tych studentów w uczelni i środowisku lokalnym. Za zasadne uznaje się wprowadzenie wolontariackiej instytucji studenta opiekuna, który pomagałby nowo przyjętym studentom w pierwszych miesiącach studiów (kulturowo, językowo i społecznie).

Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego

Author: Sławomir Pastuszka
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 167–188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.10
PDF: apsp/51/apsp5110.pdf

Celem artykułu jest ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego. Analizie poddano takie elementy, jak: zaufanie, odpowiedzialność za dobro wspólne, skłonność do zrzeszania się oraz deklarowaną aktywność społeczną, udział w wyborach władz. Do analizy wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego pod koniec 2014 r. Zdiagnozowany poziom kapitału społecznego badanych osób nie napawa optymizmem – cechuje go niski stopień zaufania ogólnego, stosunkowo niewielkie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz małe zainteresowanie aktywnością organizacji społecznych. Takie postawy i zachowania prawdopodobnie wpłyną negatywnie na perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, spowolnią postęp społeczny, a w efekcie utrudnią zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Study of the Socio-psychological and Cultural Adaptation of Migrant Children: Analysis of an Account in a Social Network

Author: Roza Valeeva
Institution: Kazan Federal University
Author: Venera Zakirova
Institution: Kazan Federal University
Author: Leysan Kayumova
Institution: Kazan Federal University
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 127-140
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.02.08
PDF: kie/124/kie12408.pdf

Child migrants are one of the risk factors of the modern education system in Russia. In addition to the potential problems associated with the cultural differences between the indigenous population and migrants, there is also the problem of “closed” migrants. Often migrants and their families, including secondand third-generation migrants, form isolated communities within which the adaptation and socialization of new migrants and the generation of youth takes place. On the one hand, these groups play the role of “softadaptation”, when migrants and their children are offered the tested models of behavior in the new conditions of life. On the other hand, not all the models proposed by the group can be acceptable by the traditions of the indigenous population, and sometimes they are opposed to the culture and traditions of the host country. Moreover, the views accepted in the group can cause morbid socialization of migrants. Under these conditions, the school has a task of preventing the negative impact of the isolated national groups on the younger generation. The purpose of the study is to analyze the account of migrant children in social networks in order to identify signs of socio-psychological and cultural adaptation, to determine the influence of national groups and communities in social networks on the formation of a person’s personality. The paper covers the reactions of children to publications on the topic of interethnic communication. It also includes recommendations to teachers on the definition of exposure to the influence of groups and communities in the social networks of migrant children.

Nauczyciel – lider lokalny. Doświadczenia pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Author: Jolanta Muszyńska
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: Jolanta Muszyńska
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.07
PDF: em/3/em307.pdf

Autorka podkreśla wychowawczą rolę środowiska lokalnego w socjalizacji i kulturalizacji młodego pokolenia. Zakłada, że udział w różnorodnych lokalnych działaniach buduje świadomość przynależności do określonej grupy, określonego terytorium. Prezentuje wyniki szerszych badań studentów pedagogiki, przyszłych nauczycieli dotyczących poczucia wspólnotowości. Koncentruje się na: identyfikacji lokalnej, stosunku do wartości kulturowych, miejsca oraz aktywności społecznej. W konkluzji stwierdza, że praca edukacyjna, wychowawcza nauczyciela jest zadaniem związanym z misją zorientowaną aksjologicznie, czyli na kształtowanie wartości i postaw, której odniesieniem powinny być wartości kulturowe miejsca – kultura lokalna, ale również misją zorientowaną na kształtowanie nowych wzorów zaangażowania społecznego, obywatelskiego.

Aktywność społeczna stowarzyszeń kolejarzy w Polsce międzywojennej

Author: Agnieszka Suplicka
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7107-0327
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 104-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.01.06
PDF: kie/135/kie13506.pdf

Social activity of railway workers’ associations in Poland in interwar period

The aim of the article is to present the activities of railwaymen’s associations and social activity in the period of the Second Polish Republic. Railwaymen belonged to numerous and very diverse social organizations, engaged in charity, cooperative, and sports work as well as local and national initiatives. Railway workers’ associations were one of the forms of supporting the Polish state in solving important social and living problems. Their activity is an excellent example of social commitment – the implementation of educational and cultural, social and living as well as health and recreational goals, not only of the railway community but also other social associations of the interwar period. The article presents the social activity of railwaymen undertaken within the associations, with an indication of their theoretical and legal foundations and practical ways of achieving their goals. The article is based on printed sources, including statutes and reports, normative documents, articles from magazines published in the interwar years referring to the issue under study, and contemporary studies. The presented examples of associations indicate that they played an important role in the socio-political, economic, educational and cultural life of the interwar period. The activities of railwaymen undertaken within the associations initiated many useful actions, which became a creative factor that had a positive impact on the life of this professional group.

Szkic do biografii ziemianina. Marian Kiniorski (1868–1943)

Author: Adam Wątor
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7670-5504
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 53-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2022.03
PDF: pbs/10/pbs1003.pdf

Sketch to the biography of a landowner.  Marian Kiniorski (1868–1943) Marian Kiniorski (1868–1943

The article presents the life and public activity of Marian Kiniorski. He studied at the University of Agriculture in Dublany, the University of Berlin and the School of Political Sciences in Paris (until 1899). He was a modern landowner, striving for the industrialization of property, the use of new agricultural techniques and agricultural progress. He belonged to a number of societies and landowners’ organizations (including the president of the Central Agricultural Society). At the same time, he was an active political activist associated with the National Democracy (a member of the National League, then the Board of the National People’s Union and the authorities of the National Party). A member of the Russian State Duma, then a senator of the Republic of Poland, participated in debates on the land reform. Active journalist, author of specialist articles on agricultural and social topics. In 1930 he withdrew from public life, focusing on the farm. He died in Warsaw

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart