socialization

Globalne pogranicza społeczno-kulturowe jako przestrzenie socjalizacji i wychowania

Author: Krystyna M. Błeszyńska
Institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 42-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.03
PDF: kie/121/kie12103.pdf

Globalization processes stimulate the emerging of new cultural borderlands including, among many others, cyberspace and global cites. They create complex socio-cultural spaces of participation which can be described in the categories of diversity, instability, hybridity and creolization as well as multiple forms, ways, contents and institutions of socialization. The aforementioned changes impact the perception of the “place” category, the contemporary meaning, includes not only the physical space but also its history and cultural traditions. They also create new challenges and conditions for the processes of identity forming. Identification with the culturally diverse milieu can support development of the culture borderland identity. In certain conditions there can also be created a culturally uprooted protean identity or be neo-tribal identity of a bulwark defender. The above – mentioned processes and phenomena challenge contemporary education by creating new chances as well as jeopardizing socialization of youth.

The Professional Consequences of Shaping a Sexual Image Among Girls in the Social and Educational Processes

Author: Joanna Smyła
Institution: Jan Kochanowski University in Kielce
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 86-97
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.54.4.07
PDF: tner/201804/tner5407.pdf

This article concerns a significant problem of developing a sexual image among girls during socialization and education as well as its consequences for their position in society and in the job market. Provided analyses deal with the differences between boys and girls with regard to the theory of social construction and they emphasise the role of environmental factors in shaping a sexual image on the part of an individual. The results of research on young females’ situation in the job market conducted among young women and employers have also been discussed by the author with relation to this issue.

La socialisation et la réception de la conception scientifique comme facteurs de son existence

Author: Oksana Prosianyk
Institution: Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuzneca w Charkowie (Ukraina)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 45-52
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018103
PDF: tpom/27/tpom2703.pdf

Socjalizacja i recepcja koncepcji naukowej jako czynniki jej istnienia

W artykule przedstawiony został problem socjalizacji i recepcji koncepcji naukowej jako jednej z funkcjonalnych odmian obrazu świata. Opisano proces stadium socjalizacji, czyli rozpowszechnienia koncepcji naukowej w pewnym środowisku naukowym (na przykładzie koncepcji lingwistycznej F. de Saussure’a). Recepcja koncepcji naukowej rozpatrywana jest jako proces wielowymiarowy. Autorka wskazuje na szereg czynników, które powinny być brane pod uwagę przy badaniu zjawiska recepcji.

Samorząd w niepodległej Polsce – zarys historii i znaczenie

Author: Joanna Dzwończyk
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 36-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201803
PDF: ksm/23/ksm201803.pdf

The text presents an outline of the history of local government development in Poland over the last hundred years, with particular emphasis on the last three decades. Its importance was discussed in the process of decentralization and democratization of the broadly understood political system. It was emphasized that it was this segment that was the first to be subjected to democratic changes and that it is in this area, both objectively and in the opinion of the public, that one can speak about the greatest success in rebuilding the social and political system of Poland. The extremely important role of self-government in the socio-economic development of the state was also pointed out, which is also connected with the fact that in no other country local governments play such a significant role in using EU structural funds. The role of local self-government as a school of democracy was also presented, showing that it is increasingly a kind of a center for the cadres of central power elites. Particular emphasis was placed on the fact that it is at this level that the instruments of direct democracy are used to the greatest extent, which favors democratic education in increasing social subjectivity. . It was also pointed out that after the parliamentary elections in 2015, won by the "Prawica Razem" coalition, the central authorities are taking steps to strengthen their position in relation to the local government.

Upbringing and Socialization in the Contemporary Family

Author: Blahoslav Kraus
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 40-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.46.4.03
PDF: tner/201604/tner20160403.pdf

This article looks into the process of socialization and upbringing in contemporary families. First, it describes the contemporary family, which has gone through a major transformation, just like the whole society. The contemporary family is characterized by destabilization, democratization, and disintegration, and all these problems affect the upbringing of children and the process of socialization.

Oddziaływania socjalizacyjno-wychowawcze dziadków w rodzinie i ich znaczenie w życiu młodych ludzi

Author: Katarzyna Jas
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 244-259
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.15
PDF: em/4/em415.pdf

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie młodzi ludzie przypisują oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowej transmisji wartości oraz międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju kodu kulturowego przekazywanego w środowisku rodzinnym autorka przywołuje fragmenty narracji studentów, zwraca uwagę na fakt, że problematyka stosunków międzypokoleniowych dziadkowie–wnuki, osadzona na pograniczu wielu dyscyplin, jest także przedmiotem zainteresowań edukacji międzykulturowej.

Przekonania studentów pedagogiki w pryzmaciedominującej formacji światopoglądowej

Author: Anna Odrowąż-Coates
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 225-239
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.14
PDF: em/7/em714.pdf

Artykuł zawiera teoretyczną analizę procesu socjalizacji, zanurzonego w przekonaniach religijnych, wprowadzającą do przedstawienia wyników badań empirycznych, pochodzących z niewielkiego, pilotażowego studium przypadku studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W badaniu uczestniczyło ponad 250 studentów w grupach 20–30-osobowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych, w latach 2014–2016. Studentów poproszono o przygotowanie krótkiej anonimowej notatki zawierającej opis, jak wyobrażają sobie Boga. Studenci mieli również naszkicować „mapę świata”. Powtarzające się odpowiedzi pozwoliły na wyprowadzenie wniosków o dominującym postrzeganiu Boga oraz geograficznej perspektywie eurocentrycznej badanych. Na tej podstawie wyprowadzono wstępne wnioski o procesie socjalizacji, przebiegającej w określonym kontekście religijnym, zastanawiając się, jak kontekst ten oddziałuje na osobiste poglądy o świecie.

Edukacja i inne procesy wspierające kształtowanie kompetencji międzykulturowych - ujęcie teoretyczne i praktyczne

Author: Joanna Sacharczuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6031-1167
Author: Alina Szwarc
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3075-5872
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 91-109
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.06
PDF: kie/127/kie12706.pdf

In this article, through the prism of broadly understood education, we attempt to analyze one of the extremely important and needed contemporary issues, which are intercultural competences. We assume that in the process of shaping them, in addition to content selection, methods of education are also very important. The above thesis is supported by the example of the „Kochana nasza klaso” project implemented by Dariusz SzadaBorzyszkowski at the prison in Bialystok. Such activities can constitute an interesting offer addressed to participants of intercultural activities, based on education, involving in educational and socialization elements. They are also extremely effective in social rehabilitation activities.

Rodzina jako miejsce kontaktów międzypokoleniowych w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego

Author: Katarzyna Jas
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 180-193
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.12
PDF: em/11/em1112.pdf

Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie przypisują młodzi ludzie oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju relacji międzygeneracyjnych autorka odwołuje się do wyników badań zespołowych przeprowadzonych na pograniczu polsko-czeskim. Środowisko rodzinne stanowi najważniejszą przestrzeń, w której żyje człowiek, uczestnicząc w jej przetrwaniu, zachowaniu ciągłości i rozwoju. Za Robertem Mertonem autorka przyjmuje rozumienie rodziny jako najważniejszego pasma transmisyjnego, służącego przekazywaniu wzorców kulturowych następnemu pokoleniu.

Obraz przemian funkcji wychowawczej rodziny w poglądach dwóch pokoleń Podlasian

Author: Dorota Misiejuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8292-2046
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 148-159
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.07
PDF: em/13/em1307.pdf

Celem artykułu jest analiza i interpretacja danych uzyskanych drogą badań sondażowych na temat funkcji wychowawczej rodziny. W zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, w perspektywie politycznych decyzji w państwie, rodzina jako podstawowa komórka socjalizująca jednostki, aby spełniała swoje funkcje, zmienia się. Analizowane dane pokazują obraz zmian poglądów badanych, pokazują zmiany w systemie wartościowania i ujawniają motywacje badanych. Ramy teoretyczne artykułu stanowi teoria światopoglądu i teoria standardu kulturowego Krzysztofa J. Brozi.

Kultura szkoły w narracji dziecka. Pomiędzy szansą a zagrożeniem dla rozwoju dziecka-ucznia

Author: Kinga Konieczny-Pizoń
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6203-8651
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 169-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.10
PDF: kie/131/kie13110.pdf

In the article, I focus on the elements of school’s culture, which is present in the narrative of the child’s student, embedding my reflections in the psychocultural approach to education (J.S. Bruner) and the Goffman’s model of total institutions. The collision of the child’s world, created by the culture of the family environment with the culture of the school, brings with it many tensions and imperatives for the constant reconstruction of meanings so far (un) present in his biographical experience. The analysis and interpretation of the child’s narrative interview in a constructivist approach has allowed to gather knowledge about patterns of behavior, prohibitions, precepts, expectations and values that the school culture overtly or covertly imposes on the child, socializing him/her into the role of a student. The cultural aspects taken up in the child’s narrative show what elements of the school’s cultural world represent opportunities and threats for the development of his or her identity and personality towards a sense of causality and values.

Digital Technologies and Socialization. Notes from the SMILEY Project

Author: Grzegorz J. Kaczyński
Institution: University of Catania & University of Szczecin
Author: Augusto Gamuzza
Institution: University of Catania
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 122-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.06.07
PDF: kie/106/kie10607.pdf

The lively debate about the socialization and in specific way about the exclusion practices in schools all over Europe Union imposes the necessity of framing new forms of peaceful interactions between nonhomogeneous social groups. Starting form this core issues, this awareness has been rooted into an actionresearch project named SMILEY, (Social Mindedness In LEarning CommunitY, funded under the Lifelong Learning ProgrammeComenius, and carried out from January 2011 to December 2012). SMILEY wants to present an “exit strategy” based upon the centrality of the social dimension of development, expressed by values, social cohesion, solidarity and respect for gender equality: examples of what “social mindedness” means for the European society. This target was achieved through an integrated system of “online” and “offline” activities catalysed by an elearning platform hosting an ERPG (Educational RolePlaying Game) named “YourTown” connecting students and teachers from the partner countries: Italy, Turkey, Poland, Romania and the United Kingdom. SMILEY project shed a light upon some interesting remarks in order to better understand the

Creative drama in both school and after-school musical education

Author: Belo Felix
Institution: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovak Republic
Year of publication: 2004
Source: Show
Pages: 119-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.04.2.1.12
PDF: tner/200401/tner212.pdf

The author exposes theoretical substantiation as well as practical utilization of new integrative musical-dramatic activities which have become a part of the latest textbooks and methodical handbooks of musical education in Slovak elementary schools. He brings forth basic information on the method of creative drama as well as its application in both school and after-school musical education.

Tasks of Educational Sciences in the Process of Integration

Author: Peter Ondrejkovic
Institution: Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovak Republic
Year of publication: 2004
Source: Show
Pages: 43-60
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.04.3.2.03
PDF: tner/200402/tner303.pdf

This contribution deals with the questions of opening of education to marginal disciplines and theories of system self-organization in the relation to the questions of socialization as a subject of educational sociology attention that could be an example of the integration of educational science. It acquaints the reader clearly with the theory of Niklas Luhmann, Thomas Luckmann and Peter L. Berger. In the conclusion, it draws attention to dangers of autopoiesis if this notion should be related to open systems where the process of socialization, and the process of education as wen belong indisputably.

A History and Present Situation of Social Pedagogy

Author: Jolana Hroncová
Institution: Matej Bel University
Year of publication: 2005
Source: Show
Pages: 27-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.05.5.1.02
PDF: tner/200501/tner502.pdf

The attention of this contribution is paid to the prehistory, history and the present time situation of social pedagogy in our country and abroad. Social pedagogy must now solve numerous problems that have remained unsolved over its more than 150-year-long history. It is about the subject’s elaboration, terminology, clarification of its relation to different sciences, specification of contemporary problems that have priority, and the professiogram of social pedagogues.

The Risks of the Present Youth Subcultures in the View of Social Pedagogy and Social Work

Author: Peter Jusko
Institution: Matej Bel University
Year of publication: 2005
Source: Show
Pages: 35-43
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.05.5.1.03
PDF: tner/200501/tner503.pdf

The contribution analyzes the most important risks of the present youth subcultures and the opportunities for social work and social pedagogy with regard to the problems of youth subcultures. The basic characteristics of youth subcultures is described as well as their social development, types and forms. The central meaning is inscribed to the possibilities of interdisciplinary coaction of social pedagogy and social work when solving specific problems of youth subcultures in the process of socialization during free time or at the penetration of social deviations. A specific attention is paid to the definition of the professional roles of social workers and social pedagogues in relation to the risky youth subcultures.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart