specjalne potrzeby edukacyjne

Rozumienie pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych

Author: Beata Skotnicka
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7700-9810
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 230-247
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.14
PDF: kie/123/kie12314.pdf

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących rozumienia pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych oraz rozpatrzenie, czy edukacja włączająca jest działaniem celowym, zaplanowanym, czy działaniem intuicyjnym, pozornym. Jest to istotny problem, bowiem warunkiem skutecznego prowadzenia edukacji włączającej jest przede wszystkim rozumienie tego pojęcia przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Brak rozumienia pojęcia edukacja włączająca może rodzić obawy o kształt jej realizacji. Włączanie to nie tylko przyjmowanie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół ogólnodostępnych, ale przede wszystkim dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości każdego ucznia, to system oceniania uwzględniający możliwości psychofizyczne poszczególnych uczniów oraz organizacja procesu nauczania z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Celem badań było poznanie i rozpatrzenie sposobów rozumienia pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki ankiety. Otrzymane wyniki badań pokazują, że edukacja włączająca nadal jest pojęciem, które wymaga doprecyzowania i propagowania wśród nauczycieli. Pomimo swojej obecności zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce edukacyjnej nadal budzi niezrozumienie, co utrudnia pełną realizację tego modelu nauczania.

Polityka w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2)

Author: Monika Alfut
Institution: Nowy Dwór Mazowiecki
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 271-283
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202014
PDF: cip/18/cip1814.pdf

Artykuł przedstawia podstawowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Autor przywołuje raporty z badań nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizuje zmiany w udzielaniu wsparcia uczniom oraz przeszkody, które pojawiły się po wybuchu pandemii COVID-19. Prezentuje konsekwencje dla edukacji i zdrowia psychicznego dzieci po przejściu placówek oświatowych w tryb nauki zdalnej. Szuka rozwiązań z rekomendacji konkretnych działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Odwołuje się do najnowszego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym dla uczniów i nauczycieli.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart