stereotyp

Kobieta w wielu rzeczywistościach

Author: Andrzej Jan Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 181-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201711
PDF: cip/15/cip1511.pdf

W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów.Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka,
Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.

The Enemy Stereotype in the Political Activity – Theoretical Reflections

Author: Sabina Olszyk
Institution: Pedagogical University of Cracow
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 17-36
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.02
PDF: apsp/48/apsp4802.pdf

The concept of the enemy stereotype, which is permanently present in colloquial, journalistic, and academic discussions, has not been scientifically analysed so far. In this article, an attempt to provide a definition of “the enemy stereotype” as an independent linguistic being has been made. The stages of this term taking shape in the political reality have also been presented. The article has strictly theoretical nature, and is based on scientific achievements in the fields of research related to stereotypes and hostility. In the author’s opinion, the analysis of the phenomenon of stereotyping carried out from a sociological, psychological, and linguistic point of view is necessary. A reflection on the issue of hostility in general, and on the image of the enemy in political activities in particular is also fundamental.

Proces stawania się Innym - bohater filmu fabularnego tracący wzrok

Author: Kornelia Czerwińska
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 296-311
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.18
PDF: kie/123/kie12318.pdf

Koncepcja inkluzji społecznej ściśle wiąże się z postulatem organizowania przestrzeni kultury popularnej wokół idei dialogu, relacyjności oraz dostrzegania i uznawania różnorodności. W takim ujęciu film fabularny jako medium docierające do szerokiego kręgu odbiorców może stać się ważnym źródłem wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania osób należących do grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością podlegają stereotypizacji, w wyniku której spostrzegane są na ogół jako mało kompetentne, niesamodzielne, niezdolne do efektywnego odgrywania ról społecznych, borykające się z licznymi problemami i stale pogrążone w smutku. Także nabycie niepełnosprawności w biegu życia powoduje przejście do grupy o niskim statusie społecznym i doświadczanie nieadekwatnych reakcji otoczenia w sytuacjach bezpośredniego kontaktu, w tym jawnej lub ukrytej izolacji bądź nadopiekuńczości wynikającej z litości, współczucia i przekonania o niskim potencjale osoby. Niewłaściwe reakcje społeczne mogą znacząco utrudniać proces przystosowania do nabycia niepełnosprawności i zwiększać ryzyko ekskluzji, więc istotne jest kształtowanie przez przekaz medialny prawidłowych wyobrażeń o specyfice funkcjonowania tej grupy osób i (lub) przełamywanie już istniejących stereotypów. Artykuł koncentruje się na jakościowej analizie sposobu prezentacji procesu adaptacji do utraty wzroku bohaterów dwóch filmów fabularnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na walory edukacyjno-wychowawcze tych dzieł.

Stereotyp mężczyzny jako ofiary przemocy - percepcja studentów

Author: Justyna Pikus
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0159-3031
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 195-208
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.12
PDF: kie/127/kie12712.pdf

Changes occurring in the modern world have a significant impact on the perception of a number of social phenomena that are studied by social pedagogy. One of them is violence in partnerships, which is associated with the stereotype of a man as the main perpetrator of violence. Stereotypes functioning in the consciousness of our community are often inconsistent with reality. Most people, however, have the conviction that they are true and unchangeable. This conviction led to the sole identification of the woman with the victim and the man with the perpetrator of violence. Most people are unaware of the existence of battered husband syndrome. The aim of the article is to analyze the phenomenon of female violence against men in the perception of academic youth. Research analyzes presented in the article focus on the assumption of changing the stereotype of man as the perpetrators of violence.

(Nie)inni? – autostereotyp osób o orientacji homoseksualnej

Author: Sylwia Ryszawy
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8519-4796
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 89-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.01.06
PDF: em/20/em2006.pdf

(Not)others? – self-stereotype of people with a homosexual orientation

The aim of the article is to present the self-stereotype of people with homosexual orientation. For this purpose, the study involved the application of the Twenty Statements Test developed by Manford Kuhn, used to describe oneself and perceive oneself. The theoretical basis for the considerations is the theory of biculturalism in relation to the acquisition of identity by a minority group. It shows the process of acquiring „biculturalism” by people with homosexual orientation, which proceeds in the opposite direction than in ethnic groups. 90 people of homosexual orientation participated in the study. The research material was collected using the snowball method. The respondents described themselves primarily in terms of groups and categories, and the research results indicate three pillars of their identity: sexual orientation, gender, sense of being human. The statements of the respondents also highlight the difficulties they face due to their sexual orientation – stereotypes, discrimination, social exclusion. The article shows homosexual people as perceiving their „otherness”, while pointing to their broad interests, passions, positive character traits, as well as negative attitudes of society towards this group and their possible consequences.

Wpływ programów telewizyjnych na kształtowanie się stereotypów

Author: Joanna Toszek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 289-298
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201621
PDF: cip/14/cip1421.pdf

The impact of television on shaping stereotypes

Niezliczona liczba informacji docierająca do nas z zewnątrz powoduje, że aby nie zgubić się w informacyjnym gąszczu podejmujemy próbę oceny. Najczęściej przy ocenie pomijamy niektóre (wydawać by się mogło) istotne informacje bądź – z drugiej strony – przypisujemy większą rangę innym, co w konsekwencji tworzy nam prosty ogląd otaczającej nas rzeczywistości. Taki ogląd przyczynia się do rozwoju strategii, którą nazywamy kategoryzacją. Kategoryzowanie rzeczywistości społecznej (poprzez częste powtarzanie i utrwalanie oraz brak głębszej analizy) w dużym stopniu wpływa na powstawanie stereotypowych skojarzeń. W tej sytuacji pomocne mogą być media, które przychodzą z pomocą i utrwalają – albo zmieniają ugruntowany obraz (stereotyp).

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart