tolerance

Обучение толерантности в межкультурном общении на занятиях русским я зыком как иностранным

Author: С.С. Мирзоев
Institution: экономический университет-UNEC
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 105-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2019109
PDF: kim/2019_1/kim2019109.pdf

The article is dedicated to the problem of parallel learning of intercultural communication and tolerance in the Russian lessons as a foreign language. In this regard, the specifics pecularites on the realization of this work, the difficulties of linguocultural characters and identifies the implementation ways of these activities.

The teacher’s tolerance in the intercultural environment of university

Author: Ludmyla Khoruzha
Institution: Borys Grinchenko Kyiv University
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 107-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.06
PDF: em/11/em1106.pdf

Artykuł prezentuje problem tolerancji nauczycieli akademickich jako normy cywilizacyjnej, regulatora relacji między wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego, co pozwala zachować różnorodność złożonego systemu, jakim jest środowisko międzykulturowe uczelni. Przedstawiono w nim wyniki badań diagnostycznych dotyczących tworzenia różnych elementów kompetencji społeczno-kulturowych nauczycieli i studentów. Ponadto zwrócono uwagę na tzw. algorytm rozwoju tolerancji nauczyciela akademickiego w warunkach nowoczesnego uniwersytetu jako osobowo-ideologicznej podstawy jego działalności i elementu kultury organizacyjnej.

Theoretical and pedeutological research output for inclusive education in the multicultural world

Author: Bronislava Kasáčová
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 117-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.07
PDF: em/11/em1107.pdf

W artykule zaprezentowano główne teoretyczne i socjopolityczne argumenty tworzące tło dla inkluzji edukacyjnej. Uwypuklono w tym zakresie niektóre ważne zagadnienia związane z implementacją idei inkluzji w edukacji na gruncie humanistycznym i demokratycznym. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. kluczowe kompetencje nauczycieli jako uczestników edukacji włączającej, a także na wymagania wobec personelu zarządzającego instytucjami oświatowymi. Artykuł prezentuje pewne sposoby rozwiązywania problemów w przyszłości, głównie poprzez edukację i szkolenie nauczycieli.

Społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania osoby transpłciowej

Author: Karolina Czerwiec
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3774-6901
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 344-364
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.19
PDF: em/15/em1519.pdf

Ze względu na nietolerancję społeczną zachowań związanych z tożsamością płciową, większość osób transpłciowych doświadcza poważnego stresu na różnych etapach swojego życia. Aspekty relacji społecznych są istotne dla godnego i przyjaznego funkcjonowania dziecka transpłciowego w szkole i jego osiągnięć szkolnych, a następnie – już jako osoby dorosłej – ścieżek rozwoju zawodowego i podejmowania relacji społecznych. Podczas gdy niektóre szkoły i miejsca pracy oferują bezpieczne przestrzenie, wiele osób transpłciowych wciąż doświadcza negatywnych, wrogich i niebezpiecznych środowisk. Bez określonych działań mających na celu ochronę osób transpłciowych i szerzenie wiedzy na temat transpłciowości w społeczeństwie, większość osób o nienormatywnej tożsamości płciowej pozostaje podatna na dyskryminację, nękanie i zastraszanie. Dlatego tak ważne jest diagnozowanie trudności w funkcjonowaniu społecznym osób transpłciowych i wskazanie propozycji rozwiązań zmierzających do poprawy ich sytuacji w warunkach wykluczenia.

Prawnoczłowiecze aspekty funkcjonowania osób transpłciowych we współczesnym świecie

Author: Magdalena Joanna Leżucha
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5548-559X
Author: Karolina Czerwiec
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3774-6901
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 60-85
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.01.04
PDF: kie/135/kie13504.pdf

Human rights aspects of transgender people functioning in the contemporary world

The gender that is officially assigned at birth (male or female) is based on physical characteristics. However, it may not be compatible with gender identity – this is the way we feel and think about our gender. A transgender person is someone who has or manifests a different gender identity from the gender identity assigned to him at birth. A transgender person may choose to manifest their gender identity in a variety of ways. To make more permanent physical activity it is essential to use surgery and hormone therapy. This is a time-consuming and costly process that does not always involve complete gender reassignment. Transgender people experience transphobia and discrimination because of their gender identity, which is mistakenly associated with sexual orientation. The misunderstood concept of transgender causes that transgender people encounter intolerance, a lack of empathy, and the non-existence of safe social and legal spaces. This is mainly due to a lack of knowledge on the fundamental issues of transgenderism. Complex judicial procedures for sex reassignment, lack of funding for hormonal treatment and surgical genital correction, and the inability to marry are the cause of depression and a still high percentage of suicide attempts and suicides in this social group. Hence, it is important to draw social attention to the problems faced by transgender people and to disseminate knowledge about transgenderism.

Studenci o relacjach z Innym/Obcym

Author: Magdalena Leżucha
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5548-559X
Author: Joanna Smyła
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2675-8421
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 101-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.03.07
PDF: em/18/em1807.pdf

Students about relations with Different/Stranger

The article presents the results of the research on the definitional view of the Other/Other, the sources of knowledge and personal experiences of the respondents relating to people different from them. In the first part of the article, the definitions of Otherness/Alien according to different authors are cited and the difference of these two conceptual categories is shown. In the next part of the paper, the negative reactions of society to otherness/ foreignness are presented, with particular emphasis on racist and xenophobic attitudes. Research showing the scale of pejorative behavior toward Otherness/ foreignness in Polish society is presented. The third part of the study presents the results of the author’s research on the relations of students of the University of Rzeszow and the State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw with Others/Aliens, who are part of their immediate environment, including students. The analysis of the research results is an attempt to answer the question “Who is the Other/Other in the perception of students?”.

The Students’ Experience of Intercultural Communication

Author: Olena Ihnatova
Institution: Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1523-0266
Author: Larysa Drobakha-Simonova
Institution: Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3578-9737
Author: Dmytro Matiiuk
Institution: Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-8263-8483
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 86-101
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2024.75.1.07
PDF: tner/202401/tner7507.pdf

The article deals with the phenomenon of intercultural communication. Presented are the results of the survey method aimed at analysing the level of formation of intercultural competence of Ukrainian VSPU students living abroad. Differences and similarities in the students’ intercultural communication experience have been revealed by comparison. The ranking method was used to classify the obtained data when analysing the students’ life experiences abroad. The research results were presented graphically in charts and tables using descriptive statistics.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart