zagrożenia

 • Edukacja międzykulturowa – kilka lat później. Zmiana uwarunkowań, pytania o kondycję, wyzwania

  Author: Tadeusz Lewowicki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 19-36
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.01
  PDF: em/7/em701.pdf

  W roku 2012 ukazał się pierwszy tom czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Został w nim opublikowany tekst, który był próbą „bilansu otwarcia” zagadnień wielokulturowości oraz edukacji wielo- i międzykulturowej – według spostrzeganego wówczas stanu. Obraz tych zagadnień przedstawiał się jako optymistyczny. Coraz szersza stawała się wiedza o zjawiskach wielokulturowości, w Polsce i w innych państwach dominowały nastroje prointegracyjne, dostrzegano korzyści płynące z integracji europejskiej, kształtowała się świadomość słabości edukacji wielokulturowej i znajomość nowej propozycji – edukacji międzykulturowej. Pomyślny był rozwój pedagogiki międzykulturowej – jako (sub)dyscypliny naukowej, rozwój kadrowy i instytucjonalny. Edukacja międzykulturowa – jako obszar praktyki społecznej – miała liczne udane realizacje w oświacie. Lata następne przyniosły znaczne zmiany nastawienia społecznego wobec wielokulturowości. Spowodowane to zostało m.in. nasileniem się zjawiska terroryzmu, niekontrolowaną falą uchodźców i imigrantów, którzy napłynęli do Europy, a także poczuciem zagrożenia związanym z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Niekorzystne zmiany postaw wobec Innych, Obcych, ujawniły się w zachowaniach polityków, niektórych radykalnych grup, a także w przekazach różnych mediów masowej komunikacji. Wszystko to składa się na odmienne niż kilka lat temu uwarunkowania edukacji międzykulturowej i pedagogiki międzykulturowej. O niektórych obserwowanych skutkach mowa jest w artykule. Sformułowane zostały także pytania o kondycję edukacji i pedagogiki międzykulturowej w dzisiejszych warunkach. W kolejnym fragmencie zaakcentowany jest fakt, że pedagogika międzykulturowa przeżywa czas próby i powinności – mimo wszystko – podjęcia edukacyjnych wyzwań.

 • Nauczyciel wobec nieładu światowego – czyli o potrzebie (redefinicji) świadomości zadań nauczyciela w sytuacji kontrolowanychi niekontrolowanych zmian oraz możliwościach wykorzystania sztuki w procesie ich oswajania

  Author: Teresa Wilk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 279-295
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.18
  PDF: em/7/em718.pdf

  Prezentowany tekst jest próbą zwrócenia uwagi na potrzeby oswojenia dokonujących się zmian w przestrzeni globalnej. Zagrożenia i konsekwencje współcześnie dokonujących się przemian w wieloaspektowym zakresie implikują potrzebę podejmowania zintegrowanych działań edukacyjnych. W tekście uwagę skupiam na działaniach szkoły/nauczyciela w sytuacji nieładu światowego. Istotną kwestią pozostaje świadomość nauczycieli oraz ich aktywność wychowawczo-edukacyjna zorientowana na kreowanie świadomości młodych ludzi wobec permanentnych zmian oraz zjawiska wielokulturowości. Jak wskazują minione epoki, istotnym instrumentem regulującym pozytywne współistnienie, relacje społeczne, wspólne funkcjonowanie pozostaje kultura i sztuka, będąca nie tylko odzwierciedleniem rzeczywistości, ale ważnym społecznym komunikatem, materiałem edukacyjnym, a nade wszystko spoiwem społeczności, szczególnie wielokulturowych. Uwzględniając wartość kultury/sztuki, nie tylko jej artyzm, estetykę, ale jej utylitaryzm, celowym zamysłem pozostaje włączenie jej do działań edukacyjnych.

 • Korzyści i zagrożenia zdalnego nauczania z perspektywy studentów oraz nauczycieli akademickich wybranych krakowskich uczelni

  Author: Agnieszka Potera
  Institution: Independent Researcher
  ORCID: https://orcid.org/0000-00024458-9609
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 11-23
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.01
  PDF: kie/133/kie13301.pdf

  Benefits and risks of remote teaching from a students’ and academic teachers’ prespective of selected Cracow universities

  The epidemiological situation in Poland and in the world was a specific impulse to change education from stationary to remote education, for which it was necessary to use appropriate methods and tools. These circumstances have become a challenge not only for students, but also for academic teachers who try to provide future graduates with the knowledge, competences and skills needed by young people to work in the profession. This publication attempts to discuss the theoretical aspects of remote education based on the available literature. The research conducted and the results obtained on the basis of the respondents’ responses to the proprietary questionnaire, which was carried out using Google Forms from March 10 to April 13, 2021, are described. 115 academic teachers and 229 students participated in the study. The diagnostic survey was an anonymous form of obtaining answers to 12 questions. In the questionnaire, the questionnaire was asked about the tools used for online classes and used to contact the academic teacher - student, student - student relationship. Concentration in classes and communication problems were also investigated. The article also considers the benefits and risks of distance learning at selected Krakow universities from the perspective of academic teachers and students. It was found that the most effective acquisition of knowledge occurs through a combination of distance and stationary teaching. The hybrid mode reduces the level of threats related to e-learning and sums up the benefits of traditional and distance learning.

 • Podmorskie kable telekomunikacyjne jako element globalnej infrastruktury krytycznej. Ocena podatności na zagrożenia

  Author: Krzysztof Kubiak
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9623-923X
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 112-132
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201907
  PDF: siip/18/siip1807.pdf

  Undersea Telecommunication Cables as an Element of Global Critical Infrastructure. Assessment of Vulnerability

  The article is the first in Polish literature attempt to present the role played in the modern information world by undersea telecommunications cables. The author draws a synthetic history of the undersea cables’ development as well as presents its current network. The article also discusses the most common causes that lead to cutting the cables and shows examples of such events and their consequences. The author also emphasizes that according to the international law of the sea the telecommunication cables are not subject to special protection. Although they are an important element of critical infrastructure, this issue does not arouse the interest of states, because in the vast majority they are owned by private companies. The development of cable-based communication is extremely dynamic. In a period shorter than that of one generation, they transformed from a „means of communication”, useful, but without a critical importance, to the real „nervous system” of a globalized economy operating mainly based on virtual reality. Undersea cables, due to their economic, political and social importance, as well as their physical characteristics, are potentially strongly exposed to destructive influences. They may be a consequence of natural disasters, but also of steps taken intentionally by individual people, extremist organizations or even states.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart