• facebook

▼ ▼ Click this button to submit your paper ▼ ▼

▲ ▲ Click this button to submit your paper ▲ ▲

Aims and Scope

The Polish Political Science Yearbook (PPSY) is an international, open access, and peer-reviewed journal publishing high-standard research on political science, international relations, and public policy. The PPSY serves as a forum for academic scholars and professionals to support the latest analytical and methodological advancements and promote current work in political science and Polish studies.

For full aims and scope please visit section "About the journal"Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Kwartalnik „Nowa Polityka Wschodnia” (NPW, ISSN 2084-3291) ukazuje się systematycznie od 2011 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Adam Marszałek, Bakijski Uniwersytet Słowiański i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku. Pismo afiliowane jest przy Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

The quarterly journal „Nowa Polityka Wschodnia” (NPW, ISSN 2084-3291) has been systematically published since 2011, initially as a semi-annual, and from 2016 as a quarterly. The journal is published by the Adam Marszałek Publishing House, Baku Slavic University and Al-Farabi Kazakh National University, with a cooperation of the Center for Eastern Studies and the Asia-Pacific Association. The journal is affiliated with Faculty of Political Sciences and International Studies at Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Indeksowane w/Idexed in:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Krakowskie Studia Małopolskie powołane w 1997 r. jako pismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, szybko znalazły uznanie w różnych środowiskach naukowych Polski. Współpracę nawiązali z nami zarówno naukowcy o poważnym dorobku naukowym jak i dopiero zaczynający swoją przygodę. Struktura i tematyka badawcza Krakowskich Studiów Małopolskich zakreślona na początku działalności przez Radę Naukową  funkcjonowała do chwili obecnej. Zamieszczane artykuły i materiały poruszały problemy związane z historią, kierunkami i wyzwaniami współczesnej ekonomii i gospodarki, zagadnieniami rozwoju wsi i rolnictwa oraz oświatą i szkolnictwem. W związku z koniecznością aplikacji czasopism naukowych według nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych sporządzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej, w Krakowskich Studiach Małopolskich, począwszy od numeru 16/2011 zmianie ulega struktura i tematyka badawcza. Czasopismo zmienia charakter z interdyscyplinarnego na humanistyczny, koncentrując się na historii, socjologii i zarządzaniu w dziedzinie nauk humanistycznych. Mamy szczerą nadzieję, że zmiana ta nie spowoduje spadku zainteresowania naszym czasopismem zarówno wśród grona autorów jak i czytelników.

O wysokim poziomie merytorycznym pisma świadczy m.in. decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rezultacie za publikację w roczniku Autorzy otrzymują 40 punktów.


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja czasopisma naukowego „Krakowskie Studia Małopolskie” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Kwartalnik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” to pismo o profilu politologicznym współredagowane przez 18 ośrodków akademickich prowadzących studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) i elektornicznej. Każdy czwarty numer pisma w roku ukazuje się w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies

Publikacja artykułów jest bezpłatna.


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-ND 4.0.

Redakcja czasopisma naukowego „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne ” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej. 

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:
Częstotliwość:
Frequency:
Dwumiesięcznik
Bimonthly
Publikacja:
Publication:
II, IV, VI,
VIII, X, XII
ISSN: 2082-1212 e-ISSN: 2956-9869
Dyscypliny:
Disciplines:
Prawo, Nauki o Polityce
Law, Political Science

Przegląd Prawa Konstytucyjnego jest czasopismem naukowym z zakresu prawa konstytucyjnego i zagadnień ustrojowych. Zostało utworzone w wyniku inicjatywy naukowców pochodzących z niemal wszystkich polskich ośrodków akademickich jako niezależne forum wypowiedzi naukowej z zakresu prawa konstytucyjnego - było to pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone prawu konstytucyjnemu. Wydawany jest od 2010 roku, przez pierwsze cztery lata jako kwartalnik, zaś od 2014 roku jako dwu-miesięcznik. W 2013 roku jako jedyne polskie czasopismo naukowe został zakwalifikowany (po dwu-letnim procesie weryfikacji) do międzynarodowej sieci czasopism Constitutional Law Journals Network. Od 2013 roku Przegląd Prawa Konstytucyjnego figuruje w ministerialnym wykazie czasopism naukowych w części B, mając obecnie przyznane 9 pkt. Pierwszym redaktorem naczelnym, prowadzącym czasopismo przez ponad trzy lata był prof. zw dr hab Wiesław Skrzydło. Od 2014 roku funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Sabina Grabowska. Radę naukową czasopisma tworzą wybitni specjaliści z zakresu objętego profilem czasopisma, w tym akademicy z Włoch, Niemiec, Czech, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu i Węgier.
Constitutional Law Review is a scientific journal in the scope of constitutional law and political systems. It was created as a result of the initiative of scientists from almost all Polish universities as an independent forum for scientific thoughts in the field of constitutional law, and it was the first Polish periodical devoted to constitutional law. Constitutional Law Review has been published since 2010, the first four years as a quarterly and since 2014 as a bimonthly. In 2013, as the only Polish scientific journal, it was qualified (after two-years of verification process) as a member of international Constitutional Law Journals Network. Since 2013, Constitutional Law Review has been scored in the ministerial list of scientific journals (Part B), currently 9 points. The first editor in chief, leading magazine for more than three years, was Prof. Wieslaw Skrzydlo. The present editor in chief is Prof. Sabina Grabowska who has fulfilled the function since 2014. The journal's scientific board consists of prominent specialists in the field of the constitutional law, including academics from Italy, Germany, the Czech Republic, Greece, Spain, Kazakhstan and Hungary.

Przegląd Prawa Konstytucyjnego jest periodykiem naukowym publikującym teksty dotyczące prawa konstytucyjnego, zagadnień ustrojowych i systemów politycznych. Od początku swojej działalności czasopismo kierowane jest do osób zajmujących się naukowo prawem konstytucyjnym i zagadnieniami ustrojowymi, tak w zakresie polskiego prawa i praktyki konstytucyjnej, jak w ujęciu komparatystycznym, a także wiele tekstów dotyczących systemów ustrojowych innych państw. Rocznie publikowanych jest około 100 tekstów naukowych, autorstwa około 90 naukowców z kraju i zagranicy.
Constitutional Law Review includes texts on constitutional law, constitutional issues and political sys-tems. Since its inception, the journal has been addressed to the persons scientifically involved in con-stitutional law, political system-related issues - in terms of Polish law and practice, in broad terms of comparative approach and also many texts on the political systems of other countries. About 100 scientific texts are published annually, authored by around 90 scientists from Poland and abroad.

W czasopiśmie wyodrębnione są między innymi następujące zakresy tematyczne: organy władzy pu-blicznej, systemy konstytucyjne, samorząd terytorialny, systemy praw i wolności, systemy wyborcze, systemy polityczne, systemy rządów, prawo parlamentarne. Przegląd publikuje teksty w działach: artykuły, sprawozdania i recenzje, oraz glosy. Teksty publikowane są w języku polskim oraz języku angielskim, a także w innych językach.
W czasopiśmie wyodrębnione są między innymi następujące zakresy tematyczne: organy władzy pu-blicznej, systemy konstytucyjne, samorząd terytorialny, systemy praw i wolności, systemy wyborcze, systemy polityczne, systemy rządów, prawo parlamentarne. Przegląd publikuje teksty w działach: artykuły, sprawozdania i recenzje, oraz glosy. Teksty publikowane są w języku polskim oraz języku angielskim, a także w innych językach.

Ewaluacja:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki – 100 punktów
 • Wartość Index Copernicus 2020 – 84,83 punktów.

Ratings:

 • Polish Ministry of Education and Science – 100 points
 • The Index Copernicus Value 2020 – 84,83 points.

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Witamy na stronie kwartalnika „Kultura i Edukacja”, czasopisma wydawanego nieprzerwanie od 1992 roku przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Międzynarodowy charakter pisma potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rady Naukowej, jak i Autorzy oraz wersje językowe – „Kultura i Edukacja” ukazuje się w językach polskim oraz angielskim (po dwa numery w roku).

Welcome to the Website of “Culture and Education” quarterly. The broad and multidisciplinary profile of the quarterly allows us to reflect and explore within dominant disciplines, such as sociology, cultural studies, and pedagogy. We also publish articles on political studies, psychology, philosophy, anthropology, and the social aspects of medicine. The main objective of the editorial board is to publish a scientific periodical of a high level, that has a multidisciplinary character. Our quarterly has been regularly published since 1992 by Wydawnictwo Adam Marszałek (Adam Marszałek Publishing). Annually we publish 4 issues yearly – two in Polish and two in English.

Zapraszamy do publikacji tekstów / Invitation to manuscripts' submission

Indeksowane w: / Indexed in:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Trwa zbieranie tekstów do numerów czasopisma „Historia Slavorum Occidentis” na 2024/2025 rok. Jak zwykle chętnie przyjmujemy: artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje, sprawozdania oraz komunikaty.

The collection of texts for the 2024/2025 issues of “Historia Slavorum Occidentis” journal is underway. As usual, we are happy to accept articles, review articles, reviews, reports, and announcements.

Indeksowane w / Indexed in:

     

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

The New Educational Review is a journal that has been founded by the faculties of education from the following universities: University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) and University of Ostrava (Czech Republic). The deans and vice-deans of the pedagogical faculties of the universities mentioned above create associate Editors board. The main seat of editorial board is placed at the Faculty of Education and Psychology in University of Silesia in Poland.

In our opinion, a creation of the new international journal is an important initiative, because at present in the Central European countries such a periodical does not exist. The New Educational Review is a continuation of an idea of Professor Bogdan Suchodolski, who directed the international editorial board of the year-journal Paideia. It was edited by the Committee for Educational Sciences of the Polish Academy of Sciences in the period 1972 – 1994 in English, French and Russian. Two years after the Professor Suchodolski’s death the journal disappeared from the publishing market.

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Art  of the Orient (Sztuka Orientu) jest  rocznikiem poświęconym studiom nad sztuką i kulturą artystyczną Azji i Afryki, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Pierwszy tom rocznika został poprzedzony przez tom Studia nad sztuką Azji, wydany w 2008 roku, który zapowiadał planowaną serię Sztuka Orientu. Tom pod redakcją Jerzego Malinowskiego i Joanny Wasilewskiej, został  przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata).  

Art of the Orient  is an annual devoted to the study of Asian and African art and artistic culture, prepared by the Polish Institute of World Art Studies, published by Adam Marszałek Publishing House in Torun. The first issue of the annual was preceded in 2008 by the volume Studia nad sztuką Azji (Studies on the art of Asia), which was the forerunner of the then planned series Sztuka Orientu (Art of the Orient). The volume edited by Jerzy Malinowski & Joanna Wasilewska, was prepared by the Polish Society of Oriental Art (forerunner of the  Polish Institute of World Art Studies).


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja czasopisma naukowego „Art of the Orient” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Cywilizacja i Polityka” jest czasopismem redagowanym i wydawanym w Zakładzie Nauki o Cywilizacji. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. Wyzwaniem poznawczym jest wskazywanie na znaczenie teorii w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, wskazywanie na ujawniające się zależności między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej a badaniami wąskofaktograficznymi. W prezentacji zagadnień dotyczących życia politycznego zwraca się uwagę na: odchodzenie od badań wąskotematycznych, niszowych na rzecz ujęć teoretycznych, refleksji syntezującej zjawiska i procesy polityczne. Odchodzi się od ładu instytucjonalnego na rzecz tzw. problematyki miękkiej tj. kultury, mentalności, mitów, stereotypów, świadomości współczesnych przemian kulturowych. Zwraca się uwagę na ujęcia zjawisk i procesów ładzie interpretacyjnym, psychologii polityki, studia przypadku itp.
W założeniu poznawczym jest dostarczanie studiów i materiałów uwzględniających:
1.Kwestie pojęciowe,
2.Porządkujące faktografię,
3.Interpretujące zjawiska i procesy rzeczywistości kulurowo-cywilizacyjnej, a w tym społeczno-polityczne,
4.Ukazujące projekcje, wizje, scenariusze przyszłości.
W ładzie faktograficznym dąży się do ukazywania polityki jako rzeczywistości zorientowanej na zdobywanie, sprawowanie i utrzymywanie polityki, a przy tym dąży się do ujmowania tej rzeczywistości w długim horyzoncie czasowym w odniesieniach systemowych (ekonomicznym, politycznym, kulturalnym, globalnym, lokalnym itp.)
Czasopismo jest przede wszystkim zorientowane na prezentację ustaleń badawczych Zakładu Nauki o Cywilizacji, pracowników Instytutu Politologii, pracowników Wydziału Nauk Społecznych - jest też otwarte na publikowanie studiów i materiałów wszystkich pracowników naukowych różnych środowisk akademickich kraju i zagranicy. Dotąd ukazało się 9 numerów zeszytów (1 w roku). 

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Zapraszamy do publikowania artykułów poświęconych Palestynie i Izraelowi oraz ich wzajemnym stosunkom w wymiarze zarówno aktualnym, jak i historycznym. Chętnie przyjmiemy również recenzje książek (data wydania: 2022–2024) poświęcone temu regionowi. W zależności od liczby nadesłanych tekstów zamieścimy je w numerach: drugim, trzecim i czwartym lub przygotujemy jeden numer w całości poświęcony wspomnianym zagadnieniom. Teksty, przygotowane według wytycznych edytorskich dostępnych na stronie, prosimy wysyłać do 31 sierpnia 2024 roku na adres: p.jaroniak[at]marszalek.com.pl.

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Rocznik „Sztuka Ameryki Łacińskiej” jest periodykiem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Tematyka publikowanych w nim artykułów koncentruje się na sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej.


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja czasopisma naukowego „Sztuka Ameryki Łacińskiej” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy publikować artykuły poświęcone zagadnieniom stanowiącym wspólną problematykę badawczą zespołu naszego wydziału, a więc prawu medycznemu, ochronie zabytków, prawu własności intelektualnej, ale chcemy również zachować szerokie spektrum analiz prawniczych.

Indeksowane w/Indexed in:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Azja-Pacyfik ma charakter interdyscyplinarny o szeroko pojętym profilu społeczno-politycznym i kulturowym. Tematyka pisma skupia się wokół współczesnych wydarzeń, procesów i zjawisk w regionie Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej oraz regionu Pacyfiku. Pismo zawiera artykuły naukowe prezentujące wyniki najnowszych badań, raporty i analizy oraz artykuły przeglądowe i recenzje publikacji o regionie Azji, które ukazały się drukiem w ostatnich latach.

Nasze pismo ukazuje się regularnie od 1998 r. Jego założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. Krzysztof Gawlikowski (1940-2021). Rocznik prowadzili również prof. Bogdan Góralczyk i prof. Józef Pawłowski. Od 2022 roku pismo jest półrocznikiem prowadzonym we współpracy Uniwersytetu SWPS (dotychczasowego opiekuna merytorycznego pisma) i Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

***

Asia-Pacific is an academic journal focusing on studies of East, Southeast and South Asia, and the Pacific region. Its research scope is interdisciplinary, drawing primarily on the disciplines of sociology, political science, international relations, economics, communication and media studies, and geography. Our authors concentrate on contemporary issues, events and processes in their wider historical and cultural contexts.

Our journal has been published regularly since 1998, first annually and biannually from 2022. Since then, it has been curated jointly by the SWPS University and by the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw.

Zapraszamy do publikacji tekstów / Call for papers

Indeksowane w/Indexed in:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Idea publikowania czasopisma „Edukacja Międzykulturowa” warunkowana jest postępującą krystalizacją pedagogiki międzykulturowej, która należy do ważniejszych nowych subdyscyplin pedagogiki współczesnej na świecie, a od ponad trzydziestu lat prężnie rozwija się w Polsce. Znaczącymi impulsami do jej rozwoju stały się procesy integracji europejskiej i aktywność polskich pedagogów.

W latach 2012-2016 – rocznik, w latach 2017-2021 – półrocznik, a od roku 2022 – kwartalnik nawiązuje do tradycji serii wydawniczej „Edukacja Międzykulturowa”, ukazującej się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie od 1992 roku i obejmującej aktualnie 91 tomów. Zagadnienia zawarte w półroczniku przedstawione są w odczytaniach właściwych pedagogice, psychologii, socjologii, filozofii, językoznawstwu, teologii, kulturoznawstwu, historii (i innych dyscyplin szeroko pojmowanych nauk humanistycznych). Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań oraz sposobów interpretacji wyników badań. Periodyk stanowi zatem forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń.

Celem periodyku jest promowanie polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechnianie jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym.

The idea of publishing 'Intercultural Education' results from gradual crystallization of intercultural education as one of major new subdisciplines of contemporary world pedagogy as well as from its dynamic development in Poland over the last three decades. This development has been significantly enhanced by the processes of European integration and the activity of Polish educationalists.

In the years 2012-2016 – annual, in 2017-2021 – semiannual and since 2022 – quarterly journal refers to the tradition of the publishing series 'Intercultural Education', which has been issued by the University of Silesia in Katowice at the Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn since 1992 and which currently comprises 91 volumes. The issues explored in the journal are presented in interpretations characteristic of pedagogy, psychology, sociology, philosophy, linguistics, theology, cultural studies, history (and other disciplines of broadly treated humanities). Methodological studies head for improving both research methodology and the ways of interpreting research results. Therefore, the periodical constitutes a scientific forum which facilitates the development of pedagogical disciplines and popularization of intercultural education. This enables pedagogy experts and the representatives of other sciences to share their achievements, to enter broader cooperation and to exchange experience.

The journal aims at promoting the scientific output of Polish pedagogy and popularization of its achievements internationally.

Indeksowane w:/ Indexed in:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„The Peculiarity of Man” to czasopismo, którego celem jest ukazywanie przez pryzmat istotnych dla człowieka problemów jego specyfiki w aspekcie osobniczym, społecznym 
i gatunkowym.
Zadanie to wymaga zatem bardzo szerokiego podejścia do omawianych zagadnień, toteż łamy tego pisma muszą być otwarte dla przedstawicieli najróżnorodniejszych dziedzin wiedzy - od najszerzej pojętej humanistyki aż po nauki ścisłe. Ambicją jego pomysłodawców jest to, by w międzynarodowym zespole, w multi- 
i interdyscyplinarnym języku dochodziło do komunikacji pomiędzy różnymi kulturami 
i dziedzinami wiedzy. Naszym zdaniem tylko w taki sposób można ogarnąć i opisać zakres działalności ludzkiej i istotę człowieczeństwa. Sucha analiza wiedzie do alienacji coraz węższych dziedzin, wprowadzając więcej szumu informacyjnego i gubiąc to, co najistotniejsze - wiedzę o nas samych. Aby temu zapobiec, kładziemy nacisk na umiejętność dokonywania syntez, które mają być odpowiedzią na dwa typowo ludzkie pytania - „dlaczego?” i „po co?”.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Świat Idei i Polityki to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły oraz recenzje autorów z Polski i zagranicy. Od początku istnienia periodyku, intencją redaktorów jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki. Jest to również miejsce spotkań różnych tradycji i dyscyplin naukowych. Recenzowane teksty publikowane są w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych. 

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

To prospective contributors, the Institute of Political and European Science at the Szczecin University, with the support of the Institute Council and involvement of Publishing House Adam Marszałek, established an annual publication of Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecasts.

The aim of local political researchers and scientists is to create a publication presenting a variety of opinions, views, and reflections pertaining to contemporary political issues. Reality of Politics is developed for academic circles. It should facilitate free scientific dialogue and promoted the development of young researchers and scientists.

Indexed in:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Pomiędzy. Polsko-Ukraińskie Studia Interdyscyplinarne” to kwartalnik ukierunkowany na interdyscyplinarne i komparatystyczne badania z zakresu nowoczesnej wiedzy o polskiej i ukraińskiej literaturze, języku, filmie, teatrze i dramacie, filozofii, historii, a także antropologii oraz socjologii kultury i literatury. 
Obok oryginalnych, wcześniej niepublikowanych tekstów analityczno-syntetycznych, odpowiadających profilowi tematycznemu czasopisma, zapraszamy do publikacji recenzji i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych.
Czasopismo stanowi efekt wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy trzema uczelniami: Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Wydział Historyczny), Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (Wydział Filologiczny oraz Wydział Kultury i Sztuki) oraz Uniwersytetem Wrocławskim (Instytut Filologii Polskiej oraz Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny).

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Czasopismo Italica Wratislaviensia (IW, ISSN 2084–4514, e-ISSN 2450-5943) ma charakter filologiczny i profil italianistyczny, przy czym jego łamy są otwarte także na dziedziny pokrewne. Publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, historyczno-cywilizacyjnych poświęconych literaturze i kulturze Włoch oraz językowi włoskiemu, także w ujęciach porównawczych i interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem włosko-polskich kontaktów kulturowych, które nawiązują się i rozwijają dzięki podróżom, przekładom oraz nauczaniu języka włoskiego w Polsce i polskiego we Włoszech.
Italica Wratislaviensia journal (IW, ISSN 2084–4514, e-ISSN 2450-5943) is dedicated to Italian Studies. It publishes works by Polish and foreign researchers in the fields of linguistics, literary criticism and theory, translation studies, didactics of foreign languages, history and culture. It includes comparative and interdisciplinary approaches, with a particular emphasis on Italian-Polish cultural contacts established and developed through travel, translation and teaching of Italian in Poland and Polish in Italy.

Recenzowane czasopismo naukowe Italica Wratislaviensia jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.
Italica Wratislaviensia, a peer-reviewed scientific journal, has been published continuously since 2010.

Utworzyli je italianiści pracujący na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
It has been created by researchers in Italian Studies at the Faculty of Philology of the University of Wroclaw (Poland).

Rivista di classe A per i settori concorsuali dell'Area 10, per le pubblicazioni successive al 1.01.2016 (10/F2: Italianistica e letterature comparate, 10/F3: Critica letteraria e letterature comparate)
Elenco pubblicato il 8.09.2020 dall'Agenzia del Sistema Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) - Valido ai fini del VI Quadrimestre ASN 2018-2020

Ewaluacja:

ICV (Index Copernicus Value) 2022 = 100 pkt

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Strona w budowie

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Pismo ma charakter interdyscyplinarny, w związku z tym zostało podzielone na działy tematyczne: edukacja medialna, pragmatyka edukacji, e-learning, filozofia umysłu, neurobiologia w kognitywistyce, sztuczna inteligencja oraz logika w kognitywistyce.

Naszym celem jest przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej przez pryzmat kognitywistyczny. Pismo ma charakter badawczy, ale przede wszystkim praktyczny. Chcemy, by czasopismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji” było forum dyskusyjnym dla polskich oraz zagranicznych specjalistów z zakresu kognitywistyki, medioznawstwa i pedagogiki. Dotychczasowi nasi autorzy to badawce z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i badawczym, a także praktycy – nauczyciele czy dziennikarze.

Na łamach „KiMwE” prezentowane są:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej;
 • Artykuły przeglądowe prezentujące wyniki badań w tym zakresie;
 • Informacje dotyczące programów nauczania z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej oraz eksperymentalnych programów edukacyjnych;
 • Recenzje książek i ważniejszych publikacji poświęconych problemom kognitywistyki i edukacji medialnej;
 • Informacje o warsztatach naukowych, szkołach i konferencjach w dyscyplinach nauki związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Mamy nadzieję, że nasze pismo zaktywizuje wiele środowisk (nie tylko akademickich) i stanie się miejscem wymiany poglądów i stanowisk wszystkich zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Polish Biographical Studies” jest jedynym krajowym czasopismem naukowym (wydawanym od 2013 r.) poświęconym szeroko rozumianym badaniom nad biografistyką XIX i XX w. Redakcja "Polish Biographical Studies" czyni starania o znalezienie się w bazie SCOPUS, dlatego planowane jestwydanie jednego numeru (rocznika, raz na dwa lata) w całości w języku angielskim. Teksty będą zamawiane u najwyższej jakości specjalistów z danej dziedziny a materiały zostanązrecenzowane przez dwóch recenzentów każdy, afiliowanych przy zagranicznych ośrodkach, specjalistów w danejdziedzinie. Wraz z publikacją materiałów w formie tradycyjnej (papierowej) zostaną one opublikowane nastronie internetowej w otwartym dostępie. Zakłada się, że wpłynie to na jeszcze większe umiędzynarodowienie periodyku i wzrost zainteresowania zagranicznych autorów. Owocem będzie także zwiększenie objętości pisma. Rocznik, choć niedawno powstały zdołał przyciągnąć do swojej rady naukowej wybitnych specjalistów zagranicznych, rozpoznawalnych w skali całego globu. Jego dynamika i rozwój wskazują na ogromny potencjał, który w najbliższych latach zaowocuje dwoma kolejnymi numerami rocznika i rozpoczęciem starań o znalezienie się w międzynarodowych bazach indeksacji. W ostatnich latach profil pisma ma charakter interdyscyplinarny, uwzględniajacy również współczesne badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (np. psychologiczne, filologiczne i socjologiczne aspekty współczesnej biografistyki) Ponadto redakcja rozpoczęła starania o pozyskanie autorów zagranicznych zajmujących się szeroko rozumianą biografistyką, zarówno w wymiarze metodologicznym, jak i historiozoficznym (Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, Rosja).

Indeksowane w:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:
Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

African Journal of Economics, Politics and Social Studies (AJEPSS) is a multi-disciplinary scholarly peer reviewed scientific journal in the scope of African studies. Published annually, the journal’s goal is to serve as an independent forum for scientific thoughts in the fields of culture and religion, economics and development studies, history and archeology, peace, conflicts and security, political science and international relations, social and economic geography, as well as sociology, as they relate to the human condition in Africa.

 

 

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Copernicus Political and Legal Studies (CPLS) is a multi-disciplinary scholarly peer reviewed journal. It was created as a result of the initiative and collaboration among political scientists from Polish universities and Adam Marszałek Publishing, a leader in the publishing market in Poland. The initiative has been supported by Professor Czesław Mojsiewicz International Cooperation Fund, who became co-publisher of CPLS.

The impulse for the creation of Copernicus Political and Legal Studies was Polish-Ukrainian scientific cooperation. Since the establishment of the journal in December 2021 the Editor-in-Chief of CPLS is Teresa Astramowicz-Leyk, professor at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The journal’s Editorial Board consists of prominent specialists, including academics from Lithuania, Poland, Slovakia, Ukraine, and some other countries.

Copernicus Political and Legal Studies’s goal is to serve as an independent forum for scientific thoughts in the fields of history, law, political science and public administration, as well as security studies. The journal’s content includes texts in the following format: research papers/articles, reports and reviews. Scholars and experts of various disciplines are welcomed to submit their contributions prepared either in English, Polish or Ukrainian.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Copernicus De Musica

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Viae Educationis

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Rocznik „Copernicus. Czasy Nowożytne i Współczesne” jest  nowym naukowym pismem historycznym, chociaż nawiązującym do wydawanego w latach 1996-2019 periodyku „Czasy Nowożytne” (ukazały się jego 32 numery). Nad  wartością naukową Rocznika „Copernicus. Czasy Nowożytne i Współczesne” czuwa – działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL oraz Rada Naukowa pisma.

               Mamy ambicję skupiać środowisko złożone z naukowców wrażliwych na dociekanie prawdy i stosujących nowoczesne metody badawcze, jednakże przy zachowaniu szacunku do tradycji naszej historiografii. Jak określono w tytule naszego pisma (zgodnie z przyjętą w polskiej nauce historycznej periodyzacją) publikujemy w nim materiały, będące wynikami naukowych prac badawczych, opisujących zagadnienia od końca XV wieku po czasy najnowsze.Chętnie przyjmiemy także opracowania nieupowszechnionych dotąd źródeł (materialnych i niematerialnych) oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń o charakterze historycznym lub patriotycznym i upamiętniającym. Dużą wagę przywiązujemy do poziomu merytorycznego publikowanych materiałów, stąd każdy nadesłany tekst przechodzi najpierw procedurę wewnętrznego recenzowania.

               Zapraszamy więc do publikowania zarówno historyków, jak i politologów, archeologów, archiwistów, religioznawców, wojskoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, genealogów, historyków sztuki, kognitywistów oraz zajmujących się pokrewnymi dziedzinami nauki, afiliowanych zarówno do ośrodków w Polsce, jak i zagranicą.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:
Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:
Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Journal Indexing

 • BazHum
 • ICI World of Journals
 • PBN Polska Bibliografia Naukowa
 • POL-index Polska Baza Cytowań
 • CEJSH The Central European Journal of Science and Humanities
Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart