• facebook

The Polish Political Science Yearbook (PPSY, ISSN 0208–7375) is a leading, open access, peer-reviewed Central European journal on political science, international relations, public policy and security studies, published since 1967 (until 1981 as the Polish Round Table). Currently, it is a joint initiative of the Professor Czesław Mojsiewicz International Cooperation Fund, the Adam Marszałek Publishing House and the Polish Political Science Association. It serves as a forum for academic scholars and professionals. The PPSY aims to present the latest analytical and methodological advancements, as well as to promote current work in Polish political science and Polish studies. It offers research and theoretical papers on comparative politics, international relations, development studies, security studies, public policy & governance, Polish and Central European politics, political theory, political and electoral systems, as well as political communication. The publication is free of charge. The journal does not have article processing charges, editorial charges or printing fees. The Professor Czesław Mojsiewicz Fund and our donors cover all costs of the journal.

 

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Kwartalnik „Nowa Polityka Wschodnia” (NPW, ISSN 2084-3291) ukazuje się systematycznie od 2011 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Adam Marszałek, Bakijski Uniwersytet Słowiański i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku. Pismo afiliowane jest przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

The quarterly journal „Nowa Polityka Wschodnia” (NPW, ISSN 2084-3291) has been systematically published since 2011, initially as a semi-annual, and from 2016 as a quarterly. The journal is published by the Adam Marszałek Publishing House, Baku Slavic University and Al-Farabi Kazakh National University, with a cooperation of the Center for Eastern Studies and the Asia-Pacific Association. The journal is affiliated with Faculty of Political Sciences and International Studies at Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Krakowskie Studia Małopolskie powołane w 1997 r. jako pismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, szybko znalazły uznanie w różnych środowiskach naukowych Polski. Współpracę nawiązali z nami zarówno naukowcy o poważnym dorobku naukowym jak i dopiero zaczynający swoją przygodę. Struktura i tematyka badawcza Krakowskich Studiów Małopolskich zakreślona na początku działalności przez Radę Naukową  funkcjonowała do chwili obecnej. Zamieszczane artykuły i materiały poruszały problemy związane z historią, kierunkami i wyzwaniami współczesnej ekonomii i gospodarki, zagadnieniami rozwoju wsi i rolnictwa oraz oświatą i szkolnictwem. W związku z koniecznością aplikacji czasopism naukowych według nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych sporządzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej, w Krakowskich Studiach Małopolskich, począwszy od numeru 16/2011 zmianie ulega struktura i tematyka badawcza. Czasopismo zmienia charakter z interdyscyplinarnego na humanistyczny, koncentrując się na historii, socjologii i zarządzaniu w dziedzinie nauk humanistycznych. Mamy szczerą nadzieję, że zmiana ta nie spowoduje spadku zainteresowania naszym czasopismem zarówno wśród grona autorów jak i czytelników.

O wysokim poziomie merytorycznym pisma świadczy m.in. decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rezultacie za publikację w roczniku Autorzy otrzymują 5 punktów.


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND.

Redakcja czasopisma naukowego „Krakowskie Studia Małopolskie” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Indeksowanie:

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Kwartalnik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” to pismo o profilu politologicznym współredagowane przez 22 ośrodki akademickie prowadzące studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) i elektornicznej. Każdy czwarty numer pisma w roku ukazuje się w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND.

Redakcja czasopisma naukowego „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne ” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Przegląd Prawa Konstytucyjnego jest czasopismem naukowym z zakresu prawa konstytucyjnego i zagadnień ustrojowych. Zostało utworzone w wyniku inicjatywy naukowców pochodzących z niemal wszystkich polskich ośrodków akademickich jako niezależne forum wypowiedzi naukowej z zakresu prawa konstytucyjnego - było to pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone prawu konstytucyjnemu. Wydawany jest od 2010 roku, przez pierwsze cztery lata jako kwartalnik, zaś od 2014 roku jako dwumiesięcznik. W 2013 roku jako jedyne polskie czasopismo naukowe został zakwalifikowany (po dwuletnim procesie weryfikacji) do międzynarodowej sieci czasopism Constitutional Law Journals Network. Od 2013 roku Przegląd Prawa Konstytucyjnego figuruje w ministerialnym wykazie czasopism naukowych w części B, mając obecnie przyznane 9 pkt. Pierwszym redaktorem naczelnym, prowadzącym czasopismo przez ponad trzy lata był prof. zw dr hab Wiesław Skrzydło. Od 2014 roku funkcję redaktora naczelnego pełni dr hab. Sabina Grabowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radę naukową czasopisma tworzą wybitni specjaliści z zakresu objętego profilem czasopisma, w tym akademicy z Włoch, Niemiec, Czech, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu i Węgier.
Constitutional Law Review is a scientific journal in the scope of constitutional law and political systems. It was created as a result of the initiative of scientists from almost all Polish universities as an independent forum for scientific thoughts in the field of constitutional law, and it was the first Polish periodical devoted to constitutional law. Constitutional Law Review has been published since 2010, the first four years as a quarterly and since 2014 as a bimonthly. In 2013, as the only Polish scientific journal, it was qualified (after two-years of verification process) as a member of international Constitutional Law Journals Network.Since 2013, Constitutional Law Review has been scored in the ministerial list of scientific journals (Part B), currently 9 points. The first editor in chief, leading magazine for more than three years, was Prof. Wieslaw Skrzydlo. The present editor in chief is Prof. Sabina Grabowska who has fulfilled the function since 2014. The journal's scientific board consists of prominent specialists in the field of the constitutional law, including academics from Italy, Germany, the Czech Republic, Greece, Spain, Kazakhstan and Hungary.

Przegląd Prawa Konstytucyjnego jest periodykiem naukowym publikującym teksty dotyczące prawa konstytucyjnego, zagadnień ustrojowych i systemów politycznych. Od początku swojej działalności czasopismo kierowane jest do osób zajmujących się naukowo prawem konstytucyjnym i zagadnieniami ustrojowymi, tak w zakresie polskiego prawa i praktyki konstytucyjnej, jak w ujęciu komparatystycznym, a także wiele tekstów dotyczących systemów ustrojowych innych państw. Rocznie publikowanych jest około 80 tekstów naukowych, autorstwa około 90 naukowców z kraju i zagranicy.
Constitutional Law Review includes texts on constitutional law, constitutional issues and political systems. Since its inception, the journal has been addressed to the persons scientifically involved in constitutional law, political system-related issues - in terms of Polish law and practice, in broad terms of comparative approach and also many texts on the political systems of other countries. About 80 scientific texts are published annually, authored by around 90 scientists from Poland and abroad.

W czasopiśmie wyodrębnione są między innymi następujące zakresy tematyczne: organy władzy publicznej, systemy konstytucyjne, samorząd terytorialny, systemy praw i wolności, systemy wyborcze, systemy polityczne, systemy rządów, prawo parlamentarne. Przegląd publikuje teksty w działach: artykuły, sprawozdania i recenzje, oraz glosy. Teksty publikowane są w języku polskim oraz języku angielskim, a także w innych językach.
The journal addresses the following groups of issues: organs of public authorities, constitutional systems, local government, systems of rights and freedoms, electoral systems, political systems, systems of government, and parliamentary law. The Review content includes texts in the following sections: papers/articles, reports, reviews, and glossas. Polish and foreign authors publish their papers in Constitutional Law Review, either in Polish or in English and in other languages.

Przegląd Prawa Konstytucyjnego corocznie przeprowadza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych, który cieszy się dużą popularnością wśród magistrantów i promotorów, a także uznaniem środowiska. Czasopismo udziela także licznych medialnych patronatów dla konferencji naukowych oraz studenckich i doktoranckich.
The Review organizes annually contests of the master thesis concerning constitutional law and political systems, which is very popular among graduate students and promoters, as well as the recognition of the environment. The journal also provides numerous media patronages for scientific, student and doctoral conferences.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

1. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię.

2. Międzynarodowy charakter pisma potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rady Naukowej, Autorzy i wersje językowe - „Kultura i Edukacja” wydawana jest w postaci numerów polskich oraz angielskich (po dwa numery w roku), dodatkowo (Special Issue) także w języku chińskim.

3. Za publikację w „Kulturze i Edukacji” autorzy uzyskują 12 punktów MNiSW. 


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND.

Redakcja czasopisma naukowego „Kultura i Edukacja” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

W zjednoczonej Europie jej wschodnia część, zwana dziś Europą Środkową, jest regionem raczej peryferyjnym, jest też obszarem, z różnych przyczyn, odbiegającym cywilizacyjnie od zachodnich części kontynentu - jak pisał Milan Kundera „porwanym Zachodem”. Dziś, w Unii Europejskiej ma niepowtarzalną szansę nadrobić swe zaległości. Zarazem jest to region o fascynującej historii, słabo niestety znanej poza jej obszarem lub często kojarzonej z dramatycznymi wydarzeniami II wojny Światowej czy okresu totalitaryzmów. Na pytanie czym jest właściwie Europa Środkowa niełatwo odpowiedzieć. Instynktownie każdy potrafi zakreślić (mniej więcej) ten obszar, gdy przyjdzie jednak do szczegółowego zdefiniowania jego granic - sprawa się komplikuje. Nie miejsce tu, aby pochylać się nad tym problemem - ambicje, aby go podjąć będzie miał w jakimś stopniu półrocznik naukowy „Historia Slavorum Occidentis”, którego założenia ideowe pragnęlibyśmy przedstawić.
Inspiratorzy powołania do życia nowego periodyku myśleli początkowo o wydawnictwie mającym w głównym punkcie zainteresowania historią Polski i Czech. Obecnie formuła ta została rozszerzona, nie tylko na innych Słowian Zachodnich (Słowaków, Serbów Łużyckich,), ale także na obszary Litwy, Zachodniej Ukrainy, Węgier, Austrii i Niemiec, gdzie już w XIX wieku interesowano się szczególnie mocno problematyką środkowoeuropejską. Jednym z celów periodyku jest uświadomienie, jak wiele wspólnego mają narody i państwa Europy Środkowej, że ich historia toczyła się nie tylko w rytmie walk, ale również pokojowej koegzystencji, wymiany myśli, idei, do pewnego stopnia wspólnych dziejów gospodarczych. Jeśli dziś multikultrowość jest pojęciem niezwykle modnym, to chyba trudno znaleźć w Europie region, którego historia toczyłaby się na bardziej „multikulturowej” scenie. Już choćby ze względu na jego położenie, umiejscowione na skrzyżowaniu szlaków między obszarem nordyckim a bałkańskim, zachodniej cywilizacji łacińskiej, a prawosławnego Wschodu. W takim miejscu wiele dziać się musiało i się działo. I to nie tylko bynajmniej na militarnej płaszczyźnie.
Do dziś, mimo wielokrotnych zmian granic, rozpadu starych i powstawania nowych państw, masowych migracji, zarówno dobrowolnych, jak i wymuszonych, obszar ten odznacza się swoją wyraźną specyfiką, a dziedzictwo przeszłości nadal rzuca się w oczy, trwając w mentalności, tradycjach, architekturze, kulturze politycznej. Warto o tym przypominać, pisać, rozmawiać, obalać mity i stereotypy, budować pomosty porozumienia. Jednym z najlepszych sposobów ku temu jest nauka - tu właśnie rozpoczyna się rola czasopisma „Historia Slavorum Occidentis”, które ma być platformą do środkowoeuropejskiej dyskusji, do przedstawiania wyników badań, do inspirowania i wytaczania ich nowych kierunków. Zainteresują nas oryginalne prace, ukazujące dzieje regionu, relacje między funkcjonującymi na jego obszarze podmiotami politycznymi, kontakty z sąsiadami, a także cały kompleks zagadnień społeczno-gospodarczych i kulturowych, jak również kwestie historiograficzne, autorstwa historyków, archeologów, historyków sztuki i kultury, a także propozycje ujęć interdyscyplinarnych. Nie stawiamy też żadnych ograniczeń chronologicznych. Oczekujemy również na recenzje, omówienia i sprawozdania, nasze czasopismo otwiera się także na polemiki i dyskusje. Chcemy zarazem, aby było miejscem gdzie można się dowiedzieć o planowanych konferencjach, sympozjach, wystawach i innych wydarzeniach naukowych związanych z Europą Środkową. Tutaj - jak liczymy - ogromnym wsparciem będzie strona internetowa „Historia Slavorum Occidentis”, na której bardziej skoncentrujemy się na tego rodzaju działalności informacyjnej.
Zapraszając do współpracy, zapraszamy jednocześnie do współtworzenia tego nowego periodyku przez wszystkich humanistów zajmujących się przeszłością Europy Środkowej tak w Polsce, w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Litwie, jak i w Austrii, na Węgrzech oraz w Niemczech. Zachęcamy zatem do nadsyłania artykułów, recenzji, sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych oraz kulturalnych, odnoszących się do dziejów Europy Środkowej. Liczymy, że przy Państwa udziale następne, będące w przygotowaniu, numery „Historia Slavorum Occidentis” przyniosą znakomity plon naukowy a nasze czasopismo na trwałe wpisze się do kanonu naukowych periodyków.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

The New Educational Review is a journal that has been founded by the faculties of education from the following universities: University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) and University of Ostrava (Czech Republic). The deans and vice-deans of the pedagogical faculties of the universities mentioned above create associate Editors board. The main seat of editorial board is placed at the Faculty of Education and Psychology in University of Silesia in Poland.

In our opinion, a creation of the new international journal is an important initiative, because at present in the Central European countries such a periodical does not exist. The New Educational Review is a continuation of an idea of Professor Bogdan Suchodolski, who directed the international editorial board of the year-journal Paideia. It was edited by the Committee for Educational Sciences of the Polish Academy of Sciences in the period 1972 – 1994 in English, French and Russian. Two years after the Professor Suchodolski’s death the journal disappeared from the publishing market.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Art  of the Orient (Sztuka Orientu) jest  rocznikiem poświęconym studiom nad sztuką i kulturą artystyczną Azji i Afryki, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Pierwszy tom rocznika został poprzedzony przez tom Studia nad sztuką Azji, wydany w 2008 roku, który zapowiadał planowaną serię Sztuka Orientu. Tom pod redakcją Jerzego Malinowskiego i Joanny Wasilewskiej, został  przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata).  

Art of the Orient  is an annual devoted to the study of Asian and African art and artistic culture, prepared by the Polish Institute of World Art Studies, published by Adam Marszałek Publishing House in Torun. The first issue of the annual was preceded in 2008 by the volume Studia nad sztuką Azji (Studies on the art of Asia), which was the forerunner of the then planned series Sztuka Orientu (Art of the Orient). The volume edited by Jerzy Malinowski & Joanna Wasilewska, was prepared by the Polish Society of Oriental Art (forerunner of the  Polish Institute of World Art Studies).


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND.

Redakcja czasopisma naukowego „Art of the Orient” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Cywilizacja i Polityka” jest czasopismem redagowanym i wydawanym w Zakładzie Nauki o Cywilizacji. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. Wyzwaniem poznawczym jest wskazywanie na znaczenie teorii w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, wskazywanie na ujawniające się zależności między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej a badaniami wąskofaktograficznymi. W prezentacji zagadnień dotyczących życia politycznego zwraca się uwagę na: odchodzenie od badań wąskotematycznych, niszowych na rzecz ujęć teoretycznych, refleksji syntezującej zjawiska i procesy polityczne. Odchodzi się od ładu instytucjonalnego na rzecz tzw. problematyki miękkiej tj. kultury, mentalności, mitów, stereotypów, świadomości współczesnych przemian kulturowych. Zwraca się uwagę na ujęcia zjawisk i procesów ładzie interpretacyjnym, psychologii polityki, studia przypadku itp.
W założeniu poznawczym jest dostarczanie studiów i materiałów uwzględniających:
1.Kwestie pojęciowe,
2.Porządkujące faktografię,
3.Interpretujące zjawiska i procesy rzeczywistości kulurowo-cywilizacyjnej, a w tym społeczno-polityczne,
4.Ukazujące projekcje, wizje, scenariusze przyszłości.
W ładzie faktograficznym dąży się do ukazywania polityki jako rzeczywistości zorientowanej na zdobywanie, sprawowanie i utrzymywanie polityki, a przy tym dąży się do ujmowania tej rzeczywistości w długim horyzoncie czasowym w odniesieniach systemowych (ekonomicznym, politycznym, kulturalnym, globalnym, lokalnym itp.)
Czasopismo jest przede wszystkim zorientowane na prezentację ustaleń badawczych Zakładu Nauki o Cywilizacji, pracowników Instytutu Politologii, pracowników Wydziału Nauk Społecznych - jest też otwarte na publikowanie studiów i materiałów wszystkich pracowników naukowych różnych środowisk akademickich kraju i zagranicy. Dotąd ukazało się 9 numerów zeszytów (1 w roku). 

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Półrocznik „Studia Orientalne” powstał dzięki wspólnej inicjatywie Wydawnictwa Adam Marszałek i Fundacji Institutum Orientalium. Od września 2013 roku grono instytucji współwydających czasopismo poszerzyło się o Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet Słowiański w Biszkeku, natomiast Fundację Institutum Orientalium zastąpiło Centrum Analiz Wyborczych - „Wybór”. Podpisanie umowy o współpracy z tą uczelnią, uważaną za jeden z najlepszych ośrodków naukowych w Azji Centralnej, oznacza jeszcze większe umiędzynarodowienie Rady Naukowej i poszerzenie składu Redakcji czasopisma, a także wzbogacenie głównego nurty tematycznego „Studiów Orientalnych” o publikacje autorów reprezentujących państwa z wymienionego obszaru.
Periodyk jest poświęcony problematyce państw Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień politologicznych, prawnych, historycznych, socjologicznych i kulturowych. W Radzie Naukowej „Studiów Orientalnych” zasiadają zagraniczni uczeni i badacze reprezentujący kraje, które znajdują się w kręgu zainteresowań czasopisma, co zapewnia aktualność tekstów i specjalistyczne opracowanie poruszanych zagadnień.


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND.

Redakcja czasopisma naukowego „Studia Orientalne” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Rocznik „Sztuka Ameryki Łacińskiej” jest periodykiem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Tematyka publikowanych w nim artykułów koncentruje się na sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej.


Wskazówki dotyczące praw autorskich i uprawnień

W pełni publikujemy nasze czasopismo w Wolnym Dostępie na licencji CC BY-NC-ND.

Redakcja czasopisma naukowego „Sztuka Ameryki Łacińskiej” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy publikować artykuły poświęcone zagadnieniom stanowiącym wspólną problematykę badawczą zespołu naszego wydziału, a więc prawu medycznemu, ochronie zabytków, prawu własności intelektualnej, ale chcemy również zachować szerokie spektrum analiz prawniczych.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Nasze pismo ukazuje się regularnie od 1998 r. Kiedy zaczynaliśmy je publikować byliśmy pionierami w Polsce w upowszechnianiu badań i wiedzy o współczesnej Azji Wschodniej. Cieszymy się, że dzisiaj są także inne ośrodki naukowe, które kształcą specjalistów, prowadzą badania i publikują o tym regionie świata. Jego znaczenie wreszcie zaczyna się doceniać również w Polsce. Badania i studia azjatyckie rozwinęły się także na naszym Uniwersytecie SWPS, gdzie przygotowywane są kolejne numery pisma.

Chcąc krótko przedstawić je, myślę, że należałoby podkreślić przede wszystkim jego charakter interdyscyplinarny, przy szeroko pojętym profilu społeczno-politycznym i kulturowym. Koncentrujemy uwagę na sprawach współczesnych, choć doceniamy też rolę tradycji i uwarunkowań historycznych.

Prace o wielości cywilizacji i kultur, jak Arnolda Toynbiego czy Samuela P. Huntingtona, nawet gdy są w Polsce wydawane, nie mają szerszego wpływu i nawet znaczna część elit ignoruje takie koncepcje. Nie przyjmuje też ona zazwyczaj do wiadomości, że poza kręgiem Zachodu, krajów ukształtowanych na gruncie tradycji chrześcijańskich, istnieją i rozwijają się kraje należące do innych cywilizacji, przyjmujące inne paradygmaty światopoglądowe oraz odmienne struktury wartości. W 1998 r. ONZ przyjęła, iż relacje między państwami o różnych kulturach i należące do odmiennych cywilizacji powinny opierać się na zasadach dialogu i wzajemnego poszanowania. Podobnie Unia Europejska deklarowała, że na koncepcjach dialogu chce opierać współpracę w basenie Morza Śródziemnego oraz z państwami Azji Wschodniej. Niestety, w praktyce świat raczej się oddala od tego ideału niż przybliża, chociaż w Polsce nowe prądy oparte na tolerancji zaczynają znajdować wreszcie nieco więcej zrozumienia. Niestety, obok nich szerzą się, a nawet zaostrzają również nastawienia ksenofobiczne i zachodo-centryczne.

Prezentując narody i kultury rozwijające się poza kręgiem zachodnio-chrześcijańskim staramy się nie tylko unikać stereotypów eurocentrycznych, ale i ukazywać złożoność oraz wielowymiarowość realiów azjatyckich. Ponadto zapraszamy na nasze łamy także autorów azjatyckich, by prezentowali swoje punkty widzenia, doświadczenia oraz wrażliwość. Unikamy wszelkiego misjonarstwa i pouczania Azjatów z wyżyn znajomości prawd absolutnych wyznaczanych przez aktualnie dominujące na Zachodzie ideologie. Na szczęście nawet na Zachodzie coraz częściej wiara w jego doskonałość i należną mu jakoby supremację w świecie bywa coraz częściej podważana.

Dążymy w naszym piśmie do obiektywnego przedstawiania wydarzeń i zachodzących procesów, jak też do utrzymywania możliwie najwyższych standardów naukowych (odstępstwa od tego były wprawdzie rzadkie, ale niestety zdarzyły się). Próbowaliśmy – acz nie zawsze skutecznie – łączyć teorię z praktyką, starając się dochodzić przy analizach teoretycznych do implikacji praktycznych i zapraszać na nasze łamy autorów zawodowo zajmujących się sprawami azjatyckimi (zwłaszcza z kręgu Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Ten skłon ku realiom, dążenie do ich bezstronnego ukazywania i objaśniania, jest chyba jednym z rysów szczególnych naszego pisma, chociaż nie unikamy refleksji teoretycznych, jeśli tylko mogą być pomocne w rozumieniu rzeczywistości azjatyckiej. Do naszych osiągnięć możemy też zaliczyć chyba zaznajamianie polskich badaczy z nowymi, ciekawymi koncepcjami zagranicznymi, czy po prostu z ważnymi publikacjami nieznanymi w Polsce.

Kilka słów należy powiedzieć o formie naszych publikacji. Staraliśmy się przez te wszystkie lata dążyć do pisania możliwie przystępnie nawet o sprawach najbardziej skomplikowanych, unikając nadmiernego nasycania wywodów nazbyt specjalistyczną terminologią. Zależało nam na takiej formie tekstów, by mógł je zrozumieć nawet student I roku interesujący się Azją.

Pismo nasze było zawsze otwarte dla młodych badaczy, choć wymaga to od redakcji więcej pracy nad tekstami i pracy z autorami. Występują zatem na naszych łamach wszystkie ich generacje, od cenionych seniorów do debiutantów naukowych. Ponadto dążyliśmy od początku, by było to pismo ogólnopolskie, integrujące różne środowiska i dyscypliny, co w dużej mierze chyba nam się udało. Wśród recenzji zamieszczanych na naszych łamach nie brakuje także krytycznych, gdyż nie unikamy polemik oraz dyskusji naukowych, jakich w naszym środowisku jest zbyt mało.

Trzeba podkreślić, że znajomość realiów Azji Wschodniej, jaką propagujemy, jest oczywiście niezbędna dla rozwoju współpracy z tym coraz ważniejszym regionem świata. Ma ona również doniosłe znaczenie dla nauk społecznych i humanistycznych. Ich kategorie i koncepcje były po większej części wypracowane na bazie specyficznych doświadczeń oraz struktur europejskich. Chcąc zrozumieć Azję musimy zatem nader często rewidować obiegowe stereotypy teoretyczne i pochopne generalizacje, czy też prawdy już zdezaktualizowane, pochodzące z epoki bezwzględnej dominacji Zachodu.

Bez rozumienia realiów Azji Wschodniej oraz efektywnej współpracy Zachodu z tym regionem w erze globalizacji nie da się także rozwiązywać żadnego ze światowych problemów. Cieszylibyśmy się, gdyby pismo nasze stawało się w coraz większym stopniu forum dla takich analiz, refleksji i dyskusji.

Prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
Redaktor naczelny

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Idea publikowania czasopisma „Edukacja Międzykulturowa” warunkowana jest postępującą krystalizacją pedagogiki międzykulturowej, która należy do ważniejszych nowych subdyscyplin pedagogiki współczesnej na świecie, a w ostatnim trzydziestoleciu prężnie rozwija się w Polsce. Znaczącymi impulsami do jej rozwoju stały się procesy integracji europejskiej i aktywność polskich pedagogów.

Rocznik, a od 2017 roku – półrocznik, nawiązuje do tradycji serii wydawniczej „Edukacja Międzykulturowa”, ukazującej się w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie od 1992 roku i obejmującej aktualnie 75 tomów. Zagadnienia zawarte w półroczniku przedstawione są w odczytaniach właściwych pedagogice, psychologii, socjologii, filozofii, językoznawstwu, teologii, kulturoznawstwu, historii (i innych dyscyplin szeroko pojmowanych nauk humanistycznych). Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań oraz sposobów interpretacji wyników badań. Periodyk stanowi zatem forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń.

Celem periodyku jest promowanie polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechnianie jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Świat Idei i Polityki to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły oraz recenzje autorów z Polski i zagranicy. Od początku istnienia periodyku, intencją redaktorów jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki. Jest to również miejsce spotkań różnych tradycji i dyscyplin naukowych. Recenzowane teksty publikowane są w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych. 

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

To prospective contributors, the Institute of Political and European Science at the Szczecin University, with the support of the Institute Council and involvement of Publishing House Adam Marszałek, established an annual publication of Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecasts.

The aim of local political researchers and scientists is to create a publication presenting a variety of opinions, views, and reflections pertaining to contemporary political issues. Reality of Politics is developed for academic circles. It should facilitate free scientific dialogue and promoted the development of young researchers and scientists.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

„Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” to rocznik ukierunkowany na interdyscyplinarne i komparatystyczne badania z zakresu nowoczesnej wiedzy o polskiej i ukraińskiej literaturze, języku, filmie, teatrze i dramacie, filozofii, historii, a także antropologii oraz socjologii kultury i literatury. 
Obok oryginalnych, wcześniej niepublikowanych tekstów analityczno-syntetycznych, odpowiadających profilowi tematycznemu czasopisma, zapraszamy do publikacji recenzji i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych.
Czasopismo stanowi efekt wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy trzema uczelniami: Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Wydział Historyczny), Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (Wydział Filologiczny oraz Wydział Kultury i Sztuki) oraz Uniwersytetem Wrocławskim (Instytut Filologii Polskiej oraz Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny).

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Czasopismo Italica Wratislaviensia (IW, ISSN 2084–4514, e-ISSN 2450-5943) ma charakter filologiczny i profil italianistyczny, przy czym jego łamy są otwarte także na dziedziny pokrewne. Publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, historyczno-cywilizacyjnych poświęconych literaturze i kulturze Włoch oraz językowi włoskiemu, także w ujęciach porównawczych i interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem włosko-polskich kontaktów kulturowych, które nawiązują się i rozwijają dzięki podróżom, przekładom oraz nauczaniu języka włoskiego w Polsce i polskiego we Włoszech.
Italica Wratislaviensia journal (IW, ISSN 2084–4514, e-ISSN 2450-5943) is dedicated to Italian Studies. It publishes works by Polish and foreign researchers in the fields of linguistics, literary criticism and theory, translation studies, didactics of foreign languages, history and culture. It includes comparative and interdisciplinary approaches, with a particular emphasis on Italian-Polish cultural contacts established and developed through travel, translation and teaching of Italian in Poland and Polish in Italy.

Recenzowane czasopismo naukowe Italica Wratislaviensia, od 2017 roku półrocznik, wcześniej rocznik, jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.
Italica Wratislaviensia, a peer-reviewed scientific journal, biannual since 2017 (previously annual), has been published continuously since 2010.

Utworzyli je i prowadzą italianiści pracujący na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
It has been created and it is conducted by researchers in Italian Studies at the Faculty of Philology of the University of Wroclaw (Poland).

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Strona w budowie

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Pismo ma charakter interdyscyplinarny, w związku z tym zostało podzielone na działy tematyczne: edukacja medialna, pragmatyka edukacji, e-learning, filozofia umysłu, neurobiologia w kognitywistyce, sztuczna inteligencja oraz logika w kognitywistyce.

Naszym celem jest przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej przez pryzmat kognitywistyczny. Pismo ma charakter badawczy, ale przede wszystkim praktyczny. Chcemy, by czasopismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji” było forum dyskusyjnym dla polskich oraz zagranicznych specjalistów z zakresu kognitywistyki, medioznawstwa i pedagogiki. Dotychczasowi nasi autorzy to badawce z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i badawczym, a także praktycy – nauczyciele czy dziennikarze.

Na łamach „KiMwE” prezentowane są:

  • Najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej;
  • Artykuły przeglądowe prezentujące wyniki badań w tym zakresie;
  • Informacje dotyczące programów nauczania z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej oraz eksperymentalnych programów edukacyjnych;
  • Recenzje książek i ważniejszych publikacji poświęconych problemom kognitywistyki i edukacji medialnej;
  • Informacje o warsztatach naukowych, szkołach i konferencjach w dyscyplinach nauki związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Mamy nadzieję, że nasze pismo zaktywizuje wiele środowisk (nie tylko akademickich) i stanie się miejscem wymiany poglądów i stanowisk wszystkich zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Częstotliwość: Rocznik Półrocznik Kwartalnik Dwumiesięcznik Miesięcznik Publikacja: ISSN: Dyscyplina:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.