Szanghajska Organizacja Współpracy jako jedna z form wielopłaszczyznowej współpracy Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej

Author: Anna Kobierecka
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 38–57
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.03
PDF: apsp/54/apsp5403.pdf

Upadek świata dwubiegunowego może zostać uznany za nowe otwarcie w stosunkach chińsko- rosyjskich. Sytuacja międzynarodowa na początku lat 90. umożliwiła odnowienie i normalizację stosunków politycznych między tymi państwami oraz zapoczątkowanie współpracy na kilku płaszczyznach. Rozwijanie kontaktów zarówno politycznych, jak i gospodarczych okazało się być procesem długotrwałym, warunkowanym przez liczne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki. Celem artykułu jest analiza ewoucji wzajemnych relacji, motywacji działania, źródeł współpracy oraz jej znaczenia. Biorąc pod uwagę rosnące strategiczne znaczenie regionu eurazjatyckiego, szczególnym aspektem w kontekście współpracy Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej jest jej istota dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Przeprowadzana analiza będzie uwzględniała zwłaszcza współpracę rozwijaną z wykorzystaniem Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION AS A FORM OF MULTIDIMENSIONAL SINO-RUSSIAN COOPERATION

Th e fall of the bipolar world can be perceived as a new opening in Sino-Russian mutual relations. International reality at the beginning of the 1990s enabled renewal and normalization of political relations between them and an establishment of broader cooperation in several areas. Th e process of widening their contacts, both political and economic, can be perceived as long-lasting and determined by many internal and external conditions. Th e aim of this article is to analyze the evolution of mutual relations, motivation, reasons and roots of such cooperation as well as its sense. Th e most signifi cant aspect is the meaning of Sino-Russian cooperation, especially in the fi eld of Shanghai Cooperation Organization, which in many aspects can be perceived as a threat to international security, mostly due to strategic signifi cance of Eurasian region.

BIBLIOGRAFIA:

Rosja Chińska Republika Ludowa Szanghajska Organizacja Współpracy kooperacja rosyjsko-chińska Russia People’s Republic of China Shanghai Cooperation Organization Sino-Russian cooperation

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart