Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego

Author: Sławomir Pastuszka
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 167–188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.10
PDF: apsp/51/apsp5110.pdf

Celem artykułu jest ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego. Analizie poddano takie elementy, jak: zaufanie, odpowiedzialność za dobro wspólne, skłonność do zrzeszania się oraz deklarowaną aktywność społeczną, udział w wyborach władz. Do analizy wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego pod koniec 2014 r. Zdiagnozowany poziom kapitału społecznego badanych osób nie napawa optymizmem – cechuje go niski stopień zaufania ogólnego, stosunkowo niewielkie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz małe zainteresowanie aktywnością organizacji społecznych. Takie postawy i zachowania prawdopodobnie wpłyną negatywnie na perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, spowolnią postęp społeczny, a w efekcie utrudnią zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

THE DIAGNOSIS AND ASSESSMENT OF SOCIAL CAPITAL OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION

The article examines the level of social capital of the Świętokrzyskie Voivodeship. The analysis included such items as: trust, responsibility for the common good, the tendency to association, declared social activity, and participation in elections authorities. As a basis of the examination there was used the questionnaire conducted among residents of the Świętokrzyskie region at the end of 2014. Diagnosed level of social capital is not optimistic – surveyed people are characterized by a low level of general trust, limited involvement in initiatives for the common good and little interest in the activity of public organizations. Such attitudes and behaviors likely will negatively affect the prospects of the development of the regional development based on knowledge, will slow down the social progress, and consequently will make it more difficult to increase the well-being of the inhabitants of the Świętokrzyskie region.

BIBLIOGRAFIA:

 • Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego – diagnoza społeczeństwa obywatelskiego. (2013). Kielce.
 • Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje (2011) Warszawa: CBOS, BS/62.
 • Banfield, E.C. (1958.) The Moral Basis of a Backward Society, New York: Free Press
 • Barometr rynku pracy. Edycja druga. (2014). Work Service.
 • Bartkowski, J. (2007). Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym W: M .Herbst (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. (s. 54 – 97). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bateson, P. (1988) .The Biological Evolution of Cooperation and Trus. W: D. Gambetta Making and Breaking of Cooperative Relations New York: Basil Blackwell .
 • Bednarek-Sczepańska, M. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce – ujęcie przeglądowe Przegląd Geograficzny, nr 85/4, s. 573 – 597.
 • Bourdieu, P. (1986). The forms of capital W: JG Richardson (red.), Handbook of theory and research for the sociology of education. (s. 241 – 258) New York/Westport/ London.
 • Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, t. 94, s. 95 – 120.
 • Coleman, J. (1990). Foundations of social theory, Cambridge: Harvard University Press Czapiński, J. (2006). Polska – państwo bez społeczeństwa Nauka nr 1.
 • Czuchnowski, W. (2012). Sami swoi na państwowym, czyli jak partie dzielą posady Gazeta Wyborcza, nr 176.
 • Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków Raport (2014). J. Czapiński, T. Panek (red.) Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Działek, J. (2011). Kapitał społeczny – ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(45), s. 100 – 118.
 • Fedyszak-Radziejowska, B. (2006). Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? W: K. Szafraniec (red.). Jednostkowe i społeczne zasoby wsi .(s. 123 – 146). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Field, J. (2003) Social Capital London: Routledge.
 • Frykowski, M., Starosta, P. (2008). Kapitał społeczny i jego użytkownicy Przegląd Socjologiczny, t. 57 (1), s. 53 – 55.
 • Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN .
 • Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L. (2008). Social Capital as Good Culture Journal of the European Economic Association, t. 6/2 – 3, s. 295 – 320.
 • Harrison, L. (1985) Underdevelopment in State of Mind: The Latin American Case, New York 1985: Madison Books.
 • Hausner, J., Marody, M. (2000) Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? Kraków–Warszawa: MSAP AE i Fundacja im F. Eberta.
 • Jasiecki, K. (2013). Kapitalizm po polsku Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Kotarski, H. (2013). Kapitał ludzki i społeczny a rozwój województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Lekarze w badaniach opinii społecznej w 2013 roku. (2014). Warszawa: Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji.
 • Łopaciuk-Gonczyrak, B. (2012). Mierzenie kapitału społecznego Gospodarka Narodowa, nr 1 – 2, s. 9 – 15.
 • Marki, które darzysz zaufaniem (2014). Warszawa: Rider’s Digest.
 • North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance New York: Cambridge.
 • Polska–Europa Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002 – 2012. (2014) Warszawa.
 • Oceny instytucji publicznych. (2015) Warszawa: CBOS, nr 21.
 • Opinie o korupcji w Polsce. (2013) Warszawa: CBOS, BS/105.
 • Pastuszka, S. (2009). Uwarunkowania rozwoju regionalnego Przegląd koncepcji teoretycznych Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 10, s. 132 – 153.
 • Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology Annual Review of Sociology, t. 24, s. 1 – 24.
 • Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Znak: Kraków.
 • Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Radwan, A. (2015). Trzy czwarte urzędników z nadania politycznego Dziennik Gazeta Prawna, nr 161 (4054).
 • Rajca, L. (2012). Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997 – 2010 .Toruń.
 • Rose, R. (1998). Getting things done in an Anti-Modern Society: Social Capital Networks in Russia Social Capital Intiative Working Paper, The World Bank, no. 6 .
 • Sierocińska, K., (2011). Kapitał społeczny Definiowanie, pomiar, typy. Studia Ekonomiczne, nr 1 (68), s 69 – 86.
 • Sztompka, P. (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa Znak: Kraków.
 • Trutkowski, C., Kurniewicz, A. (2015.) Bilans kadencji 2010 – 2014 w świetle wyników wyborów samorządowych Najważniejsze wnioski Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Williamson, O. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zaufanie społeczne. (2012). Warszawa: CBOS.

kapitał społeczny zaufanie współpraca aktywność społeczna województwo świętokrzyskie social capital trust cooperation social activity the Świętokrzyskie region

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart