Efficiency of the EU Soft Instruments in the Transformation of Eastern Neighbours. The Case of the Ukrainian Crisis

Author: Beata Piskorska
Institution: John Paul II Catholic University of Lublin
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 151–167
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.11
PDF: apsp/48/apsp4811.pdf

The subject of analysis is the assumption that the concept of soft power may be used as a theoretical basis for the interpretation of the EU influence on the less stable regions facing the spread of international conflicts. On the basis of current events and the high degree of instability in the region, it should be stated that such instruments are not efficient when it comes to Russia. In order to prove the above mentioned assumption, one needs to define the nature and specificity of the EU as soft power in the post-Westphalian international order. In the context of the use of such instruments, the analysis will also cover the manifestation of their implementation and efficiency in the EU policy towards Ukrainian crisis. Thus, it is essential to answer a few research questions. Firstly, what is the specificity of the EU in post-Westphalian international order? Secondly, what means does the EU have at its disposal and is it able to achieve its objectives and meet expectations which the international environment has towards it? Lastly, how can we assess the efficiency of the soft power instruments used by the Union in specific region of Eastern Europe, particularly during Ukrainian crisis?

Efektywność miękkich instrumentów Unii Europejskiej w transformacji wschodniego sąsiedztwa. Przykład kryzysu na Ukrainie

Przedmiotem artykułu jest analiza instrumentów miękkiej siły UE wobec konfliktu na Ukrainie. Główne założenie brzmi: koncepcja miękkiej siły może być wykorzystana jako podstawa teoretyczna do interpretacji wpływu Unii Europejskiej na regiony mniej stabilne, szczególnie stojące w obliczu rozprzestrzeniania się konfliktów międzynarodowych. Na podstawie bieżących wydarzeń na Ukrainie i utrzymywania się wysokiego poziomu niestabilności w regionie trzeba jednak stwierdzić, że instrumenty te w stosunku do Rosji są nieefektywne. W celu udowodnienia wyżej wymienionego założenia należy zdefiniować istotę i specyfikę miękkiej siły Unii Europejskiej w postwestfalskim ładzie międzynarodowym. W kontekście stosowania tych instrumentów analiza obejmie też przejawy ich realizacji i efektywność w polityce UE wobec kryzysu na Ukrainie. Zasadnicza jest zatem odpowiedź na kilka pytań badawczych: po pierwsze, jaka jest specyfika Unii Europejskiej w postwestfalskim ładzie międzynarodowym? Po drugie, jakie instrumenty posiada Unia Europejska do swojej dyspozycji i czy jest zdolna za ich pomocą sprostać celom i oczekiwaniom stawianym wobec niej przez środowisko międzynarodowe? Wreszcie, jak możemy ocenić efektywność instrumentów soft power Unii Europejskiej stosowanych przez nią wobec specyficznego regionu Europy Wschodniej, szczególnie podczas kryzysu na Ukrainie?

BIBLIOGRAFIA:

 • A Budget for Europe (2014 – 2020). [online] http://europa.eu/legislation_summaries/budget/bu0001_pl.htm; [accessed 15.12.2014].
 • Bonikowska M., Szczygielski M. (2014). Partnerstwo Wschodnie – potrzeba redefinicji. “Komentarze i Opinie” 4.
 • Council of the European Union (2003). A Secure Europe in a Better World – the European Safety Strategy, December 12th, 2003. [online] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568PLC.pdf; [accessed 29.09.2014].
 • Council of the European Union (2008). Report on the Implementation of the European Security Strategy – Providing Security in a Changing World – Brussels. 11 December 2008, S407/08. [online] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf; [accessed 15.02.2015].
 • Duchêne F. (1973). The European Community and the Uncertainties of Interdependence. [in:] A Nation Write Large? Foreign-Policy Problems before the European Community. W. Hager, M. Kohnstamm (eds.). London. European Commission 2013. Multiannual Financial Framework 2014 – 2020 and EU Budget 2014, the Figures.
 • Gnesoto N. (2012). Przyszłość Europy strategicznej. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Hill Ch. (2010). Cheques and Balances. The European Union’s Soft Power Strategy. [in:] Soft Power and US Foreign Policy. Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives. I. Parmar, M. Cox (eds.). New York.
 • “Journal of European Public Policy” (2006).
 • Kagan R. (2002). Power and Weakness. “Policy Review” 113.
 • Laïdi Z. (2008). Norms over Force: The Enigma of European Power, [w:] EU Foreign Policy in a Globalized World. Normative power and social preferences, Z. Laїdi (eds.). New York.
 • Makarychev A., Devyatkov A. (2014). The EU nn Eastern Europe: Has Normative Power Become Geopolitical?. “PONARS Eurasia Policy” Memo No. 310.
 • Manners I. (2002). Normative Power Europe: Contradiction in Terms?. “Journal of Common Market Studies” 40/2.
 • Mellisen J. (2005). Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy. “Clingendael”, May, Issue 2.
 • Melissen J. (eds.). (2007). The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations.London.
 • Melissen J. (eds.). (2011). Public Diplomacy and Soft Power in East Asia (Global Public Diplomacy). London.
 • Merabishvili G. (2014). Triangular Geopolitics in Europe’s Eastern Neighbourhood. “CEPS Commentary”, December.
 • Merlini C. (2002). US Hegemony and the Roman Analogy: A European View. “International Spectator” 37, 3.
 • Nye J.S. (2004a). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York.
 • Nye J.S. (2004b). Soft Power and US Foreign Policy. “Political Science Quarterly” Vol. 119, No. 2. New York.
 • Nye J. S. (2008). The Powers to Lead. New York.
 • Nye J.S. (2011). The Future of Power. New York.
 • Ociepka B. (eds.). Dyplomacja publiczna (2008). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ociepka B. (2012). Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. “Przegląd Strategiczny” 1.
 • Parmar I., Cox M. (eds.). (2008). Soft Power and US Foreign Policy. Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives. New York.
 • Piskorska B. (2012). Unia Europejska w poszukiwaniu nowej strategii w polityce światowej po Traktacie z Lizbony. [in:] Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata. W. Gizicki (ed.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piskorska B. (2013). Wartości czy interesy? Europejska Polityka Sąsiedztwa jako test na efektywność normatywnej siły UE w stosunkach międzynarodowych. “Analiza Natolińska” 11 (70).
 • Sjursen H. (2006). What Kind of Power?, “Journal of European Public Policy” 13/2.
 • Telò M. (eds.). Europe: A Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order. (2007). London.
 • Tocci N. (2008). When and Why Does the EU Act as a Normative Power in Its Neighbourhood?. [in:] What Prospects for Normative Foreign Policy in a Multipolar World?.“ESF Working Paper” 29.
 • Toje A. (2011). The European Union as a Small Power. “Journal of Common Market Studies” 49/1.
 • Young R. (eds.). (2010).The European Union and Democracy Promotion. A Critical Global Assessment. Baltimore.

Eastern Neighbours soft power Unia Europejska Eastern Partnership the European Union Ukraine crisis on Ukraine miękka siła Ukraina wschodni sąsiedzi Partnerstwo Wschodnie kryzys na Ukrainie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart