Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/57/apsp57toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

Publikacja “Athenaeum Polskie Studia Politologiczne” w języku angielskim i udostępnienie wersji cyfrowej w wolnym dostępie to zadania finansowane w ramach umowy 525/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

table of contents

Author: Krzysztof Kowalczyk
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.01
PDF: apsp/57/apsp5701.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest określenie oddziaływania Kościoła katolickiego na system polityczny w Polsce odwołanie się do case study – form sprzeciwu Kościoła wobec legalizacji metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W nauce o polityce Kościół jest określany jako organizacja wyznaniowa, grupa interesu, aktor polityczny. Autor definiuje Kościół (jako) podmiot, który oddziałuje na system polityczny i jego otoczenie w formie bezpośredniej, pośredniej i sankcji moralnych. Biskupi katoliccy sprzeciwiali się regulacji in vitro, ingerując między innymi w przebieg procesu legislacyjnego. Świadczy to o doniosłym wpływie Kościoła w Polsce na sferę publiczną.

in vitro system polityczny Polska Kościół katolicki catholic church Poland political system

Kontynuuj czytanie

Author: Dominik Sieklucki
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 20-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.02
PDF: apsp/57/apsp5702.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest określenie znaczenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 r. dla procesu ewolucji polskiego systemu partyjnego. Autor weryfikuje trzy hipotezy – pierwszą, według której wybory nie przyniosły zmian w strukturze systemu partyjnego, drugą – wybory zapoczątkowały nowy etap w tym procesie – i trzecią, wskazującą, że wybory przyniosły nowe zjawiska w procesie ewolucji, które w przypadku potwierdzenia się i ugruntowania w przyszłości mogą wprowadzić system partyjny w nowy etap. Autor stwierdza, że trzecia hipoteza w prawidłowy sposób określa znaczenie elekcji 2015 r. Analiza bazuje na metodologii nauk o polityce i prowadzona jest zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

political rivalry kampania wyborcza rywalizacja polityczna system partyjny partie polityczne wybory Italian party system election campaign elections political parties

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Butrym
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 35-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.03
PDF: apsp/57/apsp5703.pdf

Streszczenie:

W artykule na podstawie literatury scharakteryzowano aktywność wyborczą najmłodszego elektoratu (18–24 lata) w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Podkreślono znaczenie poparcia młodzieży dla wyników wyborów. Następnie przedstawiono wyniki własnych badań przeprowadzonych na losowo dobranej grupie studentów uniwersytetów w Lublinie i w Olsztynie. Uwagę zwrócono na absencję wyborczą studentów, jej przyczyny oraz na odpowiedź, kogo poparliby w wyborach (i dlaczego), gdyby wzięli w nich udział. Ponieważ niegłosujący (non voters) studenci głównie wskazali komitet wyborczy Kukiz’15 i komitet wyborczy KORWiN, należy uznać, że te dwa ugrupowania najwięcej straciły na braku frekwencji młodych, studenckich wyborców.

voting absenteeism absencja wyborcza wybory parlamentarne młodzież youth parliamentary elections

Kontynuuj czytanie

Author: Tatiana Majcherkiewicz
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 54-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.04
PDF: apsp/57/apsp5704.pdf

Streszczenie:

Artykuł ten w oparciu o opinie marszałków województw rekonstruuje rolę aktorów regionalnych i centralnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia koalicji regionalnych w okresie od I do V kadencji. W warstwie teoretycznej analiza odwołuje się do perspektywy rządzenia wielopoziomowego, natomiast szczególnie istotna przy opisie wzorów tworzenia koalicji regionalnych od III do V kadencji jest koncepcja koalicji przystających (congruent coalitions). W związku z trwałością utrzymywania się w regionach koalicji PO-PSL zadane zostało pytanie o korzyści istnienia na tym poziomie podobnych koalicji jak w centrum. Dwie pierwsze kadencje znacząco odbiegały od trendów utrzymujących się od chwili wyborów w 2006 r. W tym czasie politycy regionalni często podejmowali kluczowe decyzje i dopiero rozpoczynało się tworzenie systemu wielopoziomowego.

national and regional politicians congruent coalitions multi-level government regional coalitions politycy centralni i politycy regionalni koalicje przystające rządzenie wielopoziomowe koalicje regionalne partie polityczne political parties

Kontynuuj czytanie

Author: Sławomir Bartnicki
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 78-100
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.05
PDF: apsp/57/apsp5705.pdf

Streszczenie:

Spodziewane wprowadzenie ograniczenia kadencyjności dla przedstawicieli gminnej egzekutywy w kształcie dotychczas nieujawnionym skutkować będzie gwałtownym wzrostem liczby wyborów rozgrywanych w trybie open race, czyli takich, w których uprzednio rządzący nie kandyduje. W takiej sytuacji na szanse sukcesu wyborczego może wpływać miejsce kandydata na karcie wyborczej, co w tych wyborach przy aktualnie obowiązującej ordynacji zależy od kolejności alfabetycznej. Toteż głównym celem przedkładanego artykułu jest określenie wpływu na poparcie wyborcze w I turze oraz na szanse zwycięstwa wynikające z umiejscowienia kandydata na liście do głosowania w dotychczasowych wyborach organu wykonawczego gmin w 2006, 2010 i w 2014 roku, w których poprzednio rządzący nie kandydował. Dotychczasowe wnioski w tym zakresie płynące z literatury światowej wskazują, że pierwsze i ostatnie miejsce na liście do głosowania zwiększa poparcie wyborcze również w wyborach rozgrywanych w obecności inkumbenta, a jego oddziaływanie powinno być jeszcze większe w sytuacji wyborów typu open race. Wyniki analizy ujawniają, że pozycja na karcie wyborczej ma wpływ na poparcie w I turze w tego typu wyborach. Umiejscowienie na liście do głosowania moderuje również prawdopodobieństwo kandydowania w kolejnych wyborach i nie wynika to ze zwiększonego poparcia w wyborach poprzednich. Oprócz pozycji na karcie wyborczej w analizie brano też pod uwagę wpływ zmiennych kontrolnych, takich jak: płeć, afiliacja komitetu wyborczego, wykształcenie, wiek, kandydowanie w wyborach poprzednich, ludność gminy i liczba kontrkandydatów w wyborach. Wnioski skłaniają do dyskusji nad możliwością rezygnacji z rozmieszczania kandydatów na karcie wyborczej w tego typu wyborach wg kolejności alfabetycznej.

communal executive election without the participation of the incumbent (open race) position on the ballot card egzekutywa gminna wybory bez obecności inkumbenta (open race) miejsce na karcie wyborczej

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Wenzel
Institution: Uniwersytet SWPS
Author: Mikołaj Cześnik
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 103-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.06
PDF: apsp/57/apsp5706.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest porównawcza analiza wiedzy politycznej Polaków na tle społeczeństw w zbliżonym kontekście społeczno-politycznym i kulturowym. Kwestia wiedzy politycznej jest istotnym czynnikiem decydującym o jakości demokracji. Jest to także istotna zmienna wyjaśniająca w empirycznych badaniach politycznych postaw i zachowań. Zgodnie z teorią wiedza o polityce pozwala w oświecony sposób myśleć o wspólnocie i jej sprawach. Powinna ułatwiać obywatelom podejmowanie racjonalnych i roztropnych decyzji. Ma wpływ na postawy polityczne i zachowania, powinna uodparniać na populizm i ułatwiać występowanie w roli światłego obywatela. Nasze analizy pokazują relatywnie niski poziom wiedzy politycznej w Polsce, w porównaniu z krajami europejskimi o dłuższym trwaniu demokracji. Jednocześnie jednak Polska nie odbiega od innych krajów postkomunistycznych.

comparative political science voting political knowledge porównawcze nauki polityczne głosowanie Europa wiedza polityczna Europe

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Jeziński
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 124-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.07
PDF: apsp/57/apsp5707.pdf

Streszczenie:

W artykule boom polskiego rocka lat 80. XX wieku interpretuję jako sferę nostalgicznej mitologii, a zjawisko „pokolenia Jarocina” i Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie traktuję jako miejsca pamięci (lieux de memoire, zgodnie z definicją Pierre’a Nory) o naturze politycznej. Festiwal w Jarocinie (z okresu z pierwszej połowy lat 80.) rozpatrywać obecnie można jako swoistą formę obecności przeszłości w działaniach podejmowanych współcześnie, mających na celu uobecnienie i reprodukcję ważkich dla społeczeństwa polskiego wartości. Za istotne dla tak rozumianego miejsca pamięci uznać należy jarocińskie rytuały, wspólnotę tworzoną przez muzyków i publiczność Festiwalu, wydarzenia, ludzi i miejsca, które wiążą się z Jarocinem. Co istotne, Festiwal stał się doświadczeniem formacyjnym dla generacji młodych ludzi, artyoddziałującym w sposób grupotwórczy dla wielu środowisk (przede wszystkim subkulturowych) i jednocześnie okazał się jednym z istotnych czynników prowadzących do erozji niedemokratycz nego systemu politycznego w Polsce.

Rock Musicians’ Festival in Jarocin boom of Polish rock music realms of memory Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie boom polskiego rocka miejsca pamięci

Kontynuuj czytanie

Author: Stanisław Boridczenko
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 141-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.08
PDF: apsp/57/apsp5708.pdf

Streszczenie:

Problemem podjętym w artykule jest sposób przekazu przez system edukacji szkolnej Republiki Białoruś wiedzy dotyczącej znajdowania się części ziem Białorusi w granicach II Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym uzasadnieniem wyboru tematu jest to, iż odpowiednio sformułowany program nauczania może wpływać na kształtowanie świadomości narodowej. Praca oparta jest na oryginalnych wynikach badań materiałów szkolnych używanych w systemie szkolnictwa Republiki Białoruś. W ramach rozprawy został opracowany model teoretyczny przedstawienia kresów w okresie międzywojennym w literaturze szkolnej Białorusi. Znaczącym elementem w badaniu jest uwzględnienie autorskich intencji zawartych w tekście oraz celowo stworzonego przez białoruskich historyków wizerunku Polaków oraz Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku przeprowadzonego opracowania został wyszczególniony charakterystyczny sposób postrzegania przez system białoruskiej edukacji II Rzeczypospolitej Polskiej, a także procesów odbywających się w tym okresie na ziemiach Zachodniej Białorusi. W rozprawie przyjęto tezę, zgodnie z którą Republika Białoruś w podręcznikach dla uczniów stwarza obraz wroga zewnętrznego, którego rolę w jej przypadku pełni Polska oraz Polacy.

II Rzeczpospolita Polska historia Białoruś Second Polish Republic history Belarus

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Wojtkowski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 158-169
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.09
PDF: apsp/57/apsp5709.pdf

Streszczenie:

Artykuł zawiera teoretyczną propozycję analizy procesu mediatyzacji polityki w ujęciu instytucjonalnym i kulturowym. Dotychczasowe badania procesów mediatyzacji polityki ograniczają się głównie do śledzenia wzajemnych relacji aktorów medialnych i politycznych, nie skupiając się na roli odbiorców komunikacji politycznej. W celu przełamania tego podejścia proponuję upodmiotowić odbiorców w procesie badania mediatyzacji polityki. W tym ujęciu mediatyzacja polityki rozumiana będzie jako proces transformacji komunikacji politycznej wywołany zmianami w mediach, platformach mediów społecznościowych i technologicznej infrastrukturze komunikacji. Dlatego, z jednej strony, aby wychwycić jak formowana jest aktywna publiczność i jak wchodzi w relacje z organizacjami medialnymi oraz politycznymi, wykorzystuję założenia teorii strukturacji w zakresie mediatyzacji. Z drugiej strony, dokładam podejście krytyczne, które pozwala na ciągłe śledzenie jak powstaje władza mediów, jakie są jej komponenty, w jaki sposób następują jej przepływy, zakłócenia i przejęcia.

structure agency media power institutionalisation mediatization of politics struktura sprawczość władza mediów instytucjonalizacja mediatyzacja polityki

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.