Geopolitical Determinants in the Foreign Policy of the Russian Federation

Author: Michał Romańczuk
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 80-96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.05
PDF: apsp/64/apsp6405.pdf

International identity consists mainly of geographical, demographic, historical, political, military, economic, ideological, cultural and psychological factors. After the collapse of the USSR, Russia returned to tradition, not only in the sphere of political, social and philosophical ideas and ideologies, but also in the sphere of culture and religion. In the 1990s, the geopolitics revived. It became the basis for the development of the concept of foreign policy, the National Security Strategy and the Military Doctrine of the Russian Federation. The aim of the research is to analyze geopolitical perspectives in the identity of the Russian Federation and its impact on foreign policy concepts and sources of development of geopolitical concepts in Russia. The post-Soviet area is important for the security of the Russian Federation. Russia perceives armed conflicts in this area as an element of political ‘game’ in its strategic area.

UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE W POLITYCE ZAGRANICZNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Na tożsamość międzynarodową składają się przede wszystkim czynniki: geograficzne, demograficzne, historyczne, ustrojowe, wojskowe, ekonomiczne, ideologiczne, kulturowe i psychologiczne. Po rozpadzie ZSRR powrócono w Rosji do tradycji, nie tylko na płaszczyźnie idei i ideologii politycznych, społecznych oraz filozoficznych, ale również w sferze kultury oraz religii. W latach 90. XX wieku nastąpiło odrodzenie się geopolityki. Stała się ona podstawą do opracowania koncepcji polityki zagranicznej, strategii bezpieczeństwa narodowego oraz doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej. Celem badań jest analiza ujęć geopolitycznych w tożsamości Federacji Rosyjskiej i ich wpływu na koncepcje w polityce zagranicznej oraz źródeł rozwoju koncepcji geopolitycznych w Rosji. Obszar postradziecki jest istotny dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Rosja postrzega konflikty zbrojne na tym obszarze jako element „gry” politycznej na jej strategicznym terenie.

BIBLIOGRAFIA:

 • Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation (2005, April 25).Retrieved from: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931.
 • Bäcker, R.(2007).Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina.Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bassin, M., & Aksenow, K.E.(2006).Mackinder and the Heartland Theory in Post-Soviet Geopolitical Discourse.Geopolitics, 11(1), 99–118.DOI: 10.1080/14650040500524129.
 • Bieleń, S.(2006).Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej.Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 • Bryc, A.(2012).Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Polski i Rosji.In: A.Skrzypek, & S.Bieleń (eds.).Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (pp.23–43).Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Cymburski, W.(2014).Wyspa Rosja.Perspektywy rosyjskiej geopolityki.Pressje, 37.
 • Cziomer, E., & Zyblikiewicz, L.W.(2006).Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ćwiek-Karpowicz, J.(2010).Cerkiew prawosławna w polityce zagranicznej Rosji.Biuletyn PISM, 110, 2281–2301.
 • Dugin, А.(1997).Osnovy geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee Rossii.Moskva: Arktogeia.
 • Dugin, A.(2007).Geopolitika postmoderna. Vremena novykh imperiy. Ocherki geopolitiki XXI veka.Sankt-Petersburg: Amfora.
 • Duncan, P.S.(2005).Contemporary Russian Identity between East and West.The Histor­ical Journal, 48(1), 277–294.Retrieved from: http://eprints.ucl.ac.uk/12931/1/12931.pdf.
 • Eberhardt, P.(2006).Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki.Przegląd Geograficzny, 78(4), 455–472.
 • Furier, A.(2003).Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 19912000.Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Grabowski, T.W.(2011).Rosyjska siła. Siły Zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 19912010.Częstochowa: Instytut Geopolityki.
 • Legucka, A.(2013).Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim.Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Matreńczyk, A.(2008).Jednoczy nas matka ruskich miast.Przegląd Prawosławny, 8, 32–33.
 • Menkiszak, M.(2005).Rosyjskie wizje pozimnowojennego porządku międzynaro­dowego.In: R.Kuźniar (ed.).Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (pp.275–296).Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nizioł, M.(2004).Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji.Lublin: Wydawnic­two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Patriarkh Kirill prizyvayet strany russkogo mira stat’ tsentrami yedinoy moshchnoy tsivilizatsii (2010, November 3).Retrieved from: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=38063.
 • Potulski, J.(2010).Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej: między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką.Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Raźny, A.(2012).Pierwiastki chrześcijańskie w geopolityce nowego eurazjatyzmu.In: J.Machnik, & I.Stawowy-Kawka (eds.).Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, 20(1), 7–19.
 • Riasanovsky, N.V., & Steinberg M.D.(2009).Historia Rosji.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Semenov-Tian-Shansky, V.P.(2008).O mogushchestvennom territorial’nom vladenii primenitel’no k Rossii.Ocherk po politicheskoj geografii [About the Powerful Territorial Possession with Reference to Russia: Essay on Political Geography].Prostranstvennaya ehkonomika, 2, 144–160.
 • Soska, M.(2009).Za Świętą Ruś. Współczesny nacjonalizm rosyjski – zarys ideologii.Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky.
 • Svyateyshiy Patriarkh Kirill: Moldova – neot’yemlemaya chast’ Svyatoy Rusi (2010, August 21).Retrieved from: http://www.patriarchia.ru/db/text/1254808.html.
 • Sykulski, L.(2014). Skrypt dla początkujących.Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Grategia.
 • Trenin, D.(2001).Nenadezhnaya Strategiya [Unreliable Strategy].Pro et Contra, 6(1–2), 50–65.
 • Wierzbicki, A.(2010).Nacjonalizm cywilizacyjno-polityczny w etnopolityce Rosji.In: A.Dudek, & R.Mazur (eds.).Rosja: między imperium a mocarstwem nowoczesnym.Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ząbek, M.(2010).Wstęp.Problemy tożsamościowe regionu Kaukazu.In: M.Ząbek (eds.).Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracje (pp.17–38).Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Zenderowski, R.(2011).Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnizacją religii a sakralizacją etosu (narodu).Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Russian Federation geopolitics political concepts foreign policy security strategy Federacja Rosyjska geopolityka koncepcje polityczne polityka zagraniczna strategia bezpieczeństwa

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart