Author: The Editors
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/53/apsp53toc.pdf

Streszczenie:

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Author: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 7–31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.01
PDF: apsp/53/apsp5301.pdf

Streszczenie:

W 2003 r. Amerykanie wkroczyli do Iraku pod szyldem wojny z terroryzmem. Obok posiadania broni masowego rażenia Saddamowi Husajnowi zarzucano współpracę z Al-Kaidą . Plan administracji George’a W. Busha wydawał się prosty. Obalić reż im Husajna, zabezpieczyć irackie złoża ropy naft owej i rozpocząć proces przemian demokratycznych. Zasadzone w Iraku ziarno demokracji miało zostać rozsiane na całym Bliskim Wschodzie. Amerykanie popełnili w Iraku wiele błędów, które miały liczne reperkusje, nie tylko dla USA, ale całego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Misja stabilizacyjna w Iraku nie tylko nie zmniejszyła terroryzmu, ale stworzyła dogodny grunt dla rozwoju ekstremizmu, doprowadzając do destabilizacji całego regionu. Dzisiaj bardziej problematyczną kwestią od poziomu demokracji w Iraku jest coraz większa aktywność terrorystyczna „państwa” islamskiego, już nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w Europie.

ekstremizm wojna z terroryzmem państwo islamskie George W. Bush Irak War on Terror Islamic State Iraq extremism

Kontynuuj czytanie

Author: Marta Turkot
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 32–48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.02
PDF: apsp/53/apsp5302.pdf

Streszczenie:

Interwencja humanitarna jako działania podmiotów międzynarodowych wobec państw to akt, wobec którego idea suwerenności państw i wymogi powszechnie obowiązujących praw człowieka wchodzą w niejednoznaczne relacje. W artykule przedstawiono analizę idei suwerenności w kontekście interwencji humanitarnej i praw człowieka jako jej moralnego uzasadnienia. Okazuje się, że analiza tych relacji przynosi możliwość przedefiniowania pojęcia suwerenności i praw człowieka. Ukazane zostaje ponowne określenie ról tych idei, które mogą być przeprowadzone w oparciu o analizy tych związków.

human rights prawa człowieka humanitarian intervention interwencja humanitarna suwerenność państwowa state sovereignty

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Marcin Kobierecki
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 49–66
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.03
PDF: apsp/53/apsp5303.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest zbadanie dyplomacji sportowej pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, która stanowi przykład dyplomacji sportowej ukierunkowanej na zbliżenie nieprzychylnych względem siebie państw. Kraje te nie utrzymują bowiem stosunków dyplomatycznych, a ich wzajemne relacje można scharakteryzować jako wrogie. Pod koniec XX wieku dwa państwa zaczęły nawiązywać kontakty sportowe ukierunkowane na wspieranie zbliżenia.
W artykule podjęta została próba weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą dyplomacja sportowa pomiędzy USA i Iranem miała znaczenie jedynie wtórne i nie byłaby możliwa bez woli politycznej. Podjęta zostanie ponadto próba analizy doboru poszczególnych dyscyplin sportowych wykorzystanych w ramach dyplomacji sportowej pomiędzy Iranem a USA, jeśli chodzi o ich pozytywny bądź negatywny wpływ na jej skuteczność.

dyplomacja sportowa stosunki USA–Iran sport i polityka sports diplomacy USA–Iran relations sport and politics

Kontynuuj czytanie

Author: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 69–94
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.04
PDF: apsp/53/apsp5304.pdf

Streszczenie:

W artykule ukazano przeobrażenia, jakie przeszły granice Polski od okresu powojennego, gdy w wyniku arbitralnych decyzji państw trzecich zostały zmienione przedwojenne usytuowanie i zasięg państwa polskiego, aż do dnia dzisiejszego, gdy status i funkcje granic III Rzeczpospolitej uległy gruntownej zmianie w wyniku członkostwa w UE i strefie Schengen. Szczególny nacisk położono na analizę trzech zasadniczych zmian statusu politycznego i funkcji kontrolnych tych granic. Pierwsza odnosi się do ustanowienia typowych dla ówczesnych krajów komunistycznych restrykcyjnych zasad ochrony i przekraczania granic tak przez obywateli polskich, jak i obywateli państw trzecich. Druga związana jest z radykalną zmianą zasad ochrony i kontroli polskich granic wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą Polski na początku lat 90. XX w., polegającą na względnym otwarciu wszystkich polskich granic na przepływ ludzi i towarów. Trzeci proces przeobrażeń polskich granic stanowi efekt integrowania się Polski z UE i jej przystąpienia do strefy Schengen. Polega na dywersyfikacji polskich granic na granice wewnętrzne i zewnętrzne UE, co istotnie zmienia nie tylko ich funkcje kontrolne, ale także status polityczny. Ukazanie powyższych zmian uzewnętrznia zmieniającą się naturę polityczną polskiego państwa i jego suwerenności. Analizy prowadzone są w ujęciu politologicznym, w oparciu o źródła instytucjonalno-prawne i literaturę przedmiotu.

European Union Unia Europejska border control state border granica państwowa funkcje granic kontrola granic strefa Schengen functions of borders Schengen area

Kontynuuj czytanie

Author: Jadwiga Mazur
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Author: Tadeusz Michalczyk
Institution: Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 95–115
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.05
PDF: apsp/53/apsp5305.pdf

Streszczenie:

Celem niniejszej analizy jest wskazanie roli, jaką w systemie zapobiegania zagrożeniom na terenach transgranicznych odgrywa Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kolejno zostaną omówione Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jego miejsce wśród grup dyspozycyjnych i strategii bezpieczeństwa państwa oraz rola w procesie zapobiegania zagrożeniom w regionach transgranicznych.

współpraca grupy dyspozycyjne regiony transgraniczne zapobieganie dispositional group cross-border regions cooperation

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Amrozy
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 116–135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.06
PDF: apsp/53/apsp5306.pdf

Streszczenie:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie cech charakterystycznych, funkcji oraz podziału współczesnych legend miejskich. W tekście przytoczone zostały modele znanych badaczy miejskiego folkloru: Czubali, Brunvanda, Gajdzińskiego, Barbera. Opisowi głównych kategorii legend miejskich towarzyszą odpowiednie przykłady, takie jak: historia o krwawym haku, zabójcy na tylnym siedzeniu, śląskich wampirach, złodziejach organów, trupim jadzie oraz o fałszywym policjancie.

kultura bezpieczeństwa legendy miejskie folklor miejski mity miejskie bezpieczeństwo społeczne urban legends urban folklore urban myths safety culture social security

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Jeziński
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 139–153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.07
PDF: apsp/53/apsp5307.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest interpretacja radiowej audycji autorskiej w antropologicznych kategoriach rytuału. Zakładam, że audycja radiowa, zwłaszcza prowadzona przez charyzmatycznego i obdarzonego autorytetem dziennikarza, jest swoistym rytuałem medialnym. Jego struktura i przebieg noszą znamiona działania rytualnego, determinowanego przez specyfikę medium, w jakim do rytuału dochodzi. Działanie rytualne przebiega w kontekście mediów masowych i charakteryzuje się wielokodowością i wielością parametrów, co wynika z faktu, że w procesie komunikacji tworzone są kontekstowe znaczenia na linii radiowi dziennikarze–słuchacze. Kategoria rytuału medialnego zostanie w tekście zilustrowana przykładami z audycji autorskich prowadzonych w Programie Trzecim Polskiego Radia przez Piotra Kaczkowskiego i Marka Niedźwieckiego w latach 80. XX wieku.

radio drama rytuał działania rytualne radio autorska audycja radiowa ritual ritual activities Mass Media the author’s broadcast

Kontynuuj czytanie

Author: Leszek Porębski
Institution: Akademia Górniczo-Hutniczaw Krakowie
Author: Marzena Żurek
Institution: Akademia Górniczo-Hutniczaw Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 154–168
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.08
PDF: apsp/53/apsp5308.pdf

Streszczenie:

Artykuł jest analizą sposobu wykorzystania serwisu społecznościowego Facebook przez kandydatów w polskich wyborach parlamentarnych w roku 2015. Wyniki badań dowodzą, że tylko niespełna jedna trzecia kandydatów była w czasie kampanii wyborczej aktywna na Facebooku. Co więcej, materiały informacyjne były znacznie częściej publikowane niż treści o charakterze mobilizacyjnym czy promocyjnym. Nie wykazano też statystycznej zależności między płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania kandydatów a intensywnością korzystania z Facebooka w czasie kampanii wyborczej.

komunikowanie polityczne kampanie wyborcze nowe technologie informacyjne i komunikacyjne serwisy społecznościowe Facebook political communication electoral campaigns ICT social media

Kontynuuj czytanie

Author: Aleksandra Seklecka
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 169–184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.09
PDF: apsp/53/apsp5309.pdf

Streszczenie:

Artykuł prezentuje sposoby konstruowania wypowiedzi dziennikarskich w telewizyjnych audycjach informacyjnych na temat kampanii wyborczej. Nacisk został położony na metaforyczny charakter wypowiedzi. Uwaga została skupiona na trzech typach metafor: sportu, wojny i widowiska. Celem analizy było zaprezentowanie z jednej strony ilościowego wymiaru badanego zagadnienia, ale również jakościowej analizy wybranych wypowiedzi. Istotne było przedstawienie znaczeń, jakie wyłaniają się z prezentowanych przekazów, aby w konsekwencji ukazać, że sposób przedstawiania polityki w mediach może mieć wpływ na jej postrzeganie przez wyborców.

metafora metafora sportu metafora wojny metafora widowiska telewizyjna audycja informacyjna metaphor sport metaphor war metaphor spectacle metaphor news bulletin

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.