Author: The Editors
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/54/apsp54toc.pdf

Streszczenie:

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Author: Lucyna Czechowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 7–22
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.01
PDF: apsp/54/apsp5401.pdf

Streszczenie:

Artykuł skoncentrowany jest wokół analizy fenomenu roli międzynarodowej, jaką osiągnęła we współczesnej Azji Wschodniej Nowa Zelandia. Opierając się na modelu PIPP, oszacowuję poszczególne elementy składające się na rolę międzynarodową (potęgę, wpływ, obecność i działalność międzynarodową) wszystkich Partnerów Dialogowych ASEAN – centralnej organizacji regionalnej w tej części świata. Następnie przy pomocy analizy strategicznych narracji weryfikuję hipotezę upatrującą przyczynę sukcesu Nowej Zelandii w jej niezmiennej od dekad dobrej reputacji.

Nowa Zelandia rola międzynarodowa Model PIPP analiza strategicznych narracji reputacja international role PIPP model strategic narratives analysis New Zealand Reputation

Kontynuuj czytanie

Author: Agata Domachowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 23-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.02
PDF: apsp/54/apsp5402.pdf

Streszczenie:

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- -Wschodniej (ASEAN) jest organizacją polityczno - gospodarczą, stawiającą sobie za cel konsekwentne pogłębianie współpracy pomiędzy swymi członkami. Co więcej, nieustannie wzmacnia swoją rolę jako czołowej organizacji międzynarodowej w regionie Azji Południowo- -Wschodniej, stając się istotnym partnerem dla wielu aktorów. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób ASEAN definiuje sam siebie, przy wykorzystaniu strategicznych narracji. Na samym początku wyjaśniono, na czym polega analiza strategicznych narracji. Następnie przy wykorzystaniu owej analizy, sprawdzono, w jaki sposób ASEAN formułuje swą strategiczną narrację. Zrozumienie sposobu kształtowania i budowania narracji jest bowiem niezbędne, aby zrozumieć, jakie są również strategiczne cele organizacji. Artykuł kończy podsumowanie.

strategic narratives analysis analiza strategicznych narracji ASEAN Azja Południowo-Wschodnia stosunki międzynarodowe Southeast Asia international relations

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Kobierecka
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 38–57
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.03
PDF: apsp/54/apsp5403.pdf

Streszczenie:

Upadek świata dwubiegunowego może zostać uznany za nowe otwarcie w stosunkach chińsko- rosyjskich. Sytuacja międzynarodowa na początku lat 90. umożliwiła odnowienie i normalizację stosunków politycznych między tymi państwami oraz zapoczątkowanie współpracy na kilku płaszczyznach. Rozwijanie kontaktów zarówno politycznych, jak i gospodarczych okazało się być procesem długotrwałym, warunkowanym przez liczne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki. Celem artykułu jest analiza ewoucji wzajemnych relacji, motywacji działania, źródeł współpracy oraz jej znaczenia. Biorąc pod uwagę rosnące strategiczne znaczenie regionu eurazjatyckiego, szczególnym aspektem w kontekście współpracy Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej jest jej istota dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Przeprowadzana analiza będzie uwzględniała zwłaszcza współpracę rozwijaną z wykorzystaniem Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Rosja Chińska Republika Ludowa Szanghajska Organizacja Współpracy kooperacja rosyjsko-chińska Russia People’s Republic of China Shanghai Cooperation Organization Sino-Russian cooperation

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Dominiak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 61–84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.04
PDF: apsp/54/apsp5404.pdf

Streszczenie:

Artykuł dotyczy problemu możliwości prawnej istnienia dobrowolnego niewolnictwa na gruncie libertariańskiej teorii naturalnych praw podmiotowych. Praca stawia hipotezę, iż teoria ta zakłada możliwość prawną istnienia umów niewolnictwa i że możliwość ta wynika logicznie ze zbywalności oraz komposybilności (compossibility) naturalnych praw podmiotowych. Artykuł prowadzi dyskusję z przedstawianymi w literaturze przedmiotu argumentami negującymi taką możliwość. W pracy wykorzystano metodę analizy logicznej.

libertarianizm dobrowolne niewolnictwo niezbywalność praw prawa naturalne Hohfeld logika deontyczna libertarianism voluntary slavery inalienability natural rights deontic logic

Kontynuuj czytanie

Author: Jan Grzymski
Institution: Uczelnia Łazarskiego
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 85–98
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.05
PDF: apsp/54/apsp5405.pdf

Streszczenie:

Artykuł przywołuje filozofię władzy Michela Foucaulta i pokazuje, jak może ona zainspirować polską politologię do przyjęcia innego podejścia do badania władzy. Autor wskazuje, jak Foucault analizował historyczne praktyki i techniki władzy „produkujące” podmiotowość i tożsamość jednostek. W takim ujęciu władza nie może być pojmowana jako własność jakiejś konkretnej osoby, grupy ludzi czy instytucji, ale jako pewnego rodzaju strategia działania. Autor ukazuje też, na czym może polegać zainspirowana myślą Michela Foucaulta formuła krytyki akademickiej, stanowiącej etos i określoną postawę badawczą.

władza krytyka Michel Foucault genealogia gouvernementalité politologia power critique genealogy governmentality political science

Kontynuuj czytanie

Author: Tomasz Sikorski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 99–136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.06
PDF: apsp/54/apsp5406.pdf

Streszczenie:

W prezentowanym artykule omówiona została ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX w pierwszych miesiącach tzw. „festiwalu Solidarności” (sierpień–grudzień 1980). Przedstawiono podstawowe założenia ideologii i programu ruchu katolików postępowych w okresie, gdy kierował nim nieprzerwanie do zakończenia II wojny światowej Bolesław Piasecki, i ich rewizję po jego śmierci. Skoncentrowano się zwłaszcza na lansowanych przez stowarzyszenie koncepcjach „socjalizmu całego narodu”, samorządności, demokratyzacji, poszerzenia „bazy rządzenia”, wypracowania płaszczyzn do porozumienia narodowego (od Ruchu Porozumienia Narodowego do Wielkiej Koalicji). Analizie poddano również relacje pomiędzy PAX a niezależnymi związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność) oraz aparatem partyjno-rządowym. W programie PAX „Solidarność” nie była typowym związkiem zawodowym, ale społecznym (ogólnonarodowym) ruchem rewindykacji praw obywatelskich, dlatego przewidywano, że powinien on uczestniczyć jako podmiot w podejmowaniu decyzji państwowych, tworząc nową „oś pionową” struktur państwowych. W okresie „festiwali Solidarności” z niezależnymi związkami zawodowymi związało się wielu członków PAX. Stowarzyszenie włączyło się czynnie w pomoc przy zakładaniu struktur związkowych.

system polityczny myśl polityczna publicystyka polityczna koncepcje ideowopolityczne opozycja demokratyczna ruch katolicki reżim komunistyczny związek zawodowy “Solidarność” akcja strajkowa political thought political journalism ideological and political concepts political system democratic opposition Catholic movement communist regime trade union “Solidarity” strike actions

Kontynuuj czytanie

Author: Patryk Tomaszewski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 137–147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.07
PDF: apsp/54/apsp5407.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych zawartych w dokumentach programowych następujących partii politycznych: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska RP , Nowoczesna Ryszarda Petru, Zjednoczona Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, a także ruchu społecznego, a obecnie stowarzyszenia Kukiz 15. Autor wyróżnił najważniejsze składowe bezpieczeństwa społeczności lokalnych; należą do niego: bezpieczeństwo przestrzeni (infrastruktura drogowa, miejsca wypoczynku, architektura, oświetlenie); bezpieczeństwo publiczne jest rozumiane jako gwarancja niezakłóconego funkcjonowania zarówno obywateli, jak i instytucji; bezpieczeństwo ekologiczne; dostęp do usług, świadczeń, instytucji; bezpieczeństwo ekonomiczne społeczności lokalnej.
W tekście autor postara się odpowiedzieć na pytanie, czy w programie partii politycznych bezpieczeństwo społeczności lokalnych było wyartykułowane i stanowiło wyróżniony fragment programu. Jak dużo związana z nim problematyka zajmowała miejsca. Na jakich elementach bezpieczeństwa skupiały się środowiska polityczne podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

parliamentary elections public security wybory parlamentarne bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo społeczności lokalnych security of local communities

Kontynuuj czytanie

Author: Arkadiusz Czwołek
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 151–175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.08
PDF: apsp/54/apsp5408.pdf

Streszczenie:

Po wyborach prezydenckich w 2010 r. na Białorusi relacje białorusko-unijne weszły w fazę ostrego konfliktu politycznego. UE przyjęła sankcje wizowe i gospodarcze wobec Białorusi. UE zawiesiła również udział Białorusi w programie Partnerstwa Wschodniego. Do eskalacji konfliktu doszło na początku 2012 r., gdy ambasadorowie UE wyjechali z Białorusi. W kolejnych miesiącach UE przeszła do polityki krytycznego zaangażowania wobec Białorusi, która przejawiała się utrzymywaniem kontaktów z reżimem na poziomie technicznym. W drugiej połowie 2013 r. nastąpiła niewielka poprawa obustronnych relacji. Szczyt Partnerstwa Wschodniego w 2013 r. nie przyniósł wyraźnego przełomu na linii Bruksela–Mińsk.

Belarus Białoruś polityka zagraniczna UE EU sankcje Partnerstwo Wschodnie Europejski Dialog na rzecz Modernizacji foreign policy sanctions Eastern Partnership European Dialogue on Modernisation

Kontynuuj czytanie

Author: Artur Niedźwiecki
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 176–191
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.09
PDF: apsp/54/apsp5409.pdf

Streszczenie:

Prowadzenie skutecznej polityki, nieulegającej ideologicznym manifestacjom, może opierać się na unijnym instrumentarium nawet pomimo aktualnego kryzysu integracji europejskiej. Rozsądną odpowiedzią na dylematy geopolityczne Rzeczpospolitej nie wydaje się tzw. „idea jagiellońska”, gdyż potencjalnie stanowi ona przeciwieństwo istniejących filarów bezpieczeństwa narodowego, tj. NATO i UE. Redukowanie polskiej polityki do anachronicznych fantazji o wspólnocie środkowoeuropejskiej może powodować obniżenie znaczenie Polski w strukturach euroatlantyckich. Członkostwo w instytucjach świata zachodniego, polegające m.in. na współpracy z Niemcami, stanowiło do tej pory o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, choć obecnie nie przystaje ono do historycznej koncepcji tzw. „polityki piastowskiej”, głównie z uwagi na obserwowany proces dezintegracji wspólnoty europejskiej.

polityka jagiellońska Europa Środkowo-Wschodnia wspólnota europejska Jagiellonian policy Central and Eastern Europe European community

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.