Author: Kamil Minkner
Institution: Uniwersytet Opolski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 7-27
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.01
PDF: apsp/55/apsp5501.pdf

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu są teoriopolityczne rozważania na temat posthumanizmu. Jest to podejście, które zrywa z humanistycznym dogmatem, że człowiek jest bytem najważniejszym w rzeczywistości. Zamiast tego posthumanizm dowartościowuje byty pozaludzkie (naturalne, sztuczne, rzeczy), z którymi ludzie wchodzą w rozmaite interakcje. Autor uznał, że problematyka posthumanistyczna może być rozpatrywana w perspektywie biopolityki, która zajmuje się relacjami między polityką a życiem. Jednakże w odróżnieniu od wcześniejszych ujęć wiążących biopolitykę z kontrolą populacji posthumanizm stawia na szali żywotność gatunkową. W artykule przedstawiono konsekwencje takiego myślenia dla problemu polityczności. Autor odniósł to pojęcie przede wszystkim do fundamentalnych uwarunkowań konstytuowania się społeczeństwa jako pewnej całości, a szczególnie granic rozmaitych struktur i tożsamości. W przypadku posthumanizmu chodzi o przemyślenie granic człowieczeństwa oraz napięć między tym, co biologiczne, społeczne i technologiczne. To możliwość przepracowania na nowo problemu opresji i kontroli (np. kwestia szowinizmu gatunkowego) oraz emancypacji (np. cyberfeminizm). Ostatecznie sam posthumanizm stał się ruchem ideowym o politycznym znaczeniu, czego wyrazem jest aktywność transhumanistów domagających się przezwyciężania ograniczeń biologicznych człowieka poprzez innowacje technologiczne.

transhumanism posthumanism the political biopolityka posthumanizm polityczność transhumanizm biopolitics

Kontynuuj czytanie

Author: Artur Malantowicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 28-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.02
PDF: apsp/55/apsp5502.pdf

Streszczenie:

Klasyczne teorie stosunków międzynarodowych cechuje redukcjonizm w procesie wyjaśniania relacji między środowiskiem wewnętrznym państwa a jego otoczeniem międzynarodowym. Jest to szczególnie zauważalne, gdy teorie te aplikowane są do wyjaśniania rzeczywistości pozaeuropejskiej. W odpowiedzi na powyższe wątpliwości teoretyczne artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji genezy, podstawowych założeń teoretycznych oraz kierunków badań w międzynarodowej socjologii historycznej. W dalszej kolejności autor prezentuje możliwe kierunki jej aplikacji do badania procesów i zjawisk zachodzących w obrębie tzw. globalnego Południa, na przykładzie regionu bliskowschodniego. Artykuł konkluduje stwierdzeniem, że koncept analityczny socjologii historycznej, ukazujący stosunki międzynarodowe jako trójkąt wzajemnie powiązanych i zanurzonych w kontekście historycznym elementów – państwa, społeczeństwa i wymiaru międzynarodowego – jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia powiązań dyscypliny stosunków międzynarodowych z innymi dziedzinami nauki.

Middle East theory of international relations world sociology international historical sociology Bliski Wschód teoria stosunków międzynarodowych socjologia światowa międzynarodowa socjologia historyczna

Kontynuuj czytanie

Author: Tomasz Matras
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 51-62
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.03
PDF: apsp/55/apsp5503.pdf

Streszczenie:

W polskim dyskursie naukowym pojęcie polityki sportowej jest bardzo rzadko stosowane. Brak jednej obligatoryjnej definicji jest przede wszystkim konsekwencją nie do końca określonego charakteru zaangażowania się państwa w obszar sportu. Z kolei w Wielkiej Brytanii, państwach skandynawskich, Kanadzie i Niemczech bardzo mocno eksponuje się jej odrębny charakter, nie neguje się jej pojęcia, umiejscowienia ani przydatności społecznej. Określa się ją tam jako jeden z elementów polityki społecznej. Prowadzone są nawet dyskusje dotyczące włączenia polityki sportowej do zdefiniowanych kategorii polityk publicznych. W związku z tym głównym celem artykułu jest wprowadzenia do polskiego dyskursu naukowego pojęcia polityki sportowej, przedstawienia jej cech oraz problemów definicyjnych.

definicje polityka cechy sport public institutions Policy instytucje publiczne definition features

Kontynuuj czytanie

Author: Bartłomiej Michalak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Jarosław Flis
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 65-88
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.04
PDF: apsp/55/apsp5504.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia możliwe konsekwencje polityczne zastosowania mieszanego systemu wyborczego w wyborach do Sejmu RP. Zmiennymi zależnymi są: podział mandatów pomiędzy partie przy tej samej liczbie zdobywanych głosów, odchylenie wyników wyborczych od proporcjonalności oraz stopień koncentracji systemu partyjnego. Zmienną niezależną konkretne – występujące na świecie i opisane w literaturze przedmiotu – typy systemów mieszanych. Testowi poddane zostały cztery warianty mieszanej ordynacji wyborczej, reprezentujące cztery podstawowe typy takich ordynacji. Symulacje przeprowadzono w oparciu o wyniki wyborów 2011 i 2015 roku oraz hipotetyczne wyniki dla wyborów 2019 roku. Poziom dysproporcjonalności systemu wyborczego oraz koncentracji systemu partyjnego został skonfrontowany z pomiarami tych parametrów wśród państw wykorzystujących tego systemy mieszane. Przedstawione wyniki pokazują, że ordynacje mieszane mogą dać całe spektrum ewentualnych zmian, w zależności od ich konkretnego typu.

disproportionality election in Poland mixed electoral system efektywna liczba partii parlamentarnych dysproporcjonalność wyborów wybory w Polsce mieszane systemy wyborcze effective number of parliamentary parties

Kontynuuj czytanie

Author: Marcin Najbar
Institution: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 89–107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.05
PDF: apsp/55/apsp5505.pdf

Streszczenie:

Badanie determinant frekwencji wyborczej stanowi ważny obszar zainteresowań teorii wyboru publicznego. Celem artykułu jest ocena wpływu ordynacji wyborczej i polaryzacji sceny politycznej na frekwencję wyborczą. Przedstawione badanie empiryczne obejmuje wybory do parlamentów krajowych w 51 państwach w latach 1961 – 2014. W oparciu o dane pochodzące z projektu EMP zmierzona została polaryzacja sceny politycznej. Modele regresji dla wszystkich państw oraz dla Europy Zachodniej wykazały, że system wyborczy ma wpływ na poziom frekwencji wyborczej. W obu przypadkach systemy większościowe charakteryzują się niższą frekwencją niż systemy proporcjonalne. Mocny test zawierający efekty stałe dla krajów nie wykazał wpływu polaryzacji sceny politycznej na wielkość frekwencji. Brak związku przyczynowego pomiędzy polaryzacją a frekwencją może wynikać z istnienia wielu mechanizmów współzależności tych zmiennych, które zostały opisane w teoretycznej części artykułu.

polaryzacja frekwencja wyborcza teoria wyboru publicznego polarization public choice theory ordynacja wyborcza Voter turnout electoral system

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Sobolewska-Myślik
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Author: Beata Kosowska-Gąstoł
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 108–129
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.06
PDF: apsp/55/apsp5506.pdf

Streszczenie:

Przekształcenia struktur społecznych oraz zmiany w zakresie komunikacji politycznej spowodowały, że od lat 90. XX wieku zaczęły się upowszechniać w Europie partie nowego typu, które nie dają się opisać za pomocą stosowanych do tej pory tradycyjnych modeli. W literaturze pojawiło się wiele koncepcji obrazujących zachodzące zmiany. Do najbardziej znanych należą „partie-firmy” oraz „partie przedsiębiorców”. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, że z przedstawionych przez różnych autorów propozycji wyłania się nowy model partii, który postulujemy określić mianem „partii politycznych przedsiębiorców”. Cechą tego typu ugrupowań jest centralna rola lidera w tworzeniu i funkcjonowaniu partii oraz odwoływanie się w ich sposobie działania do mechanizmów znanych z rynku ekonomicznego.

Kontynuuj czytanie

Author: Radosław Marzęcki
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 130-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.07
PDF: apsp/55/apsp5507.pdf

Streszczenie:

W niniejszym artykule autor przedstawia problem kryzysu legitymizacyjnego współczesnej demokracji. Dane empiryczne wskazują, że obywatele wielu skonsolidowanych demokracji stają się dzisiaj coraz bardziej nieufni (cyniczni) wobec wartości, jaką jest demokratyczny system polityczny. Okazuje się, że problem ten dotyczy dzisiaj młodszych pokoleń obywateli. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jak młodzi ludzie (studenci) postrzegają i oceniają system polityczny w Polsce, także stara się przedstawić szerszy społeczny kontekst legitymizacji demokracji. Dlatego też analizuje związek pomiędzy preferowanym modelem władzy a poglądami na skali przekonań autorytarnych/demokratycznych.

crisis of democracy kryzys demokracji studenci autorytaryzm demokracja legitimacy legitymizacja młodzież students authoritarianism democracy

Kontynuuj czytanie

Author: Radosław Bania
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 151-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.08
PDF: apsp/55/apsp5508.pdf

Streszczenie:

Począwszy od połowy XVIII wieku Imperium Brytyjskie było zaangażowane w budowanie silnej pozycji mocarstwowej w obszarze Zatoki Perskiej. Obszar ten był traktowany jako istotny dla zabezpieczenia morskich szlaków komunikacyjnych pomiędzy metropolią a Indiami Brytyjskimi. W XIX wieku Wielka Brytania zdołała w oparciu o tzw. traktaty na wyłączność uzależnić od siebie arabskie szejkanaty Zatoki, obejmując je nieformalnym protektoratem. Rola Zatoki Perskiej dla Imperium Brytyjskiego wzrosła w przededniu wybuchu I wojny światowej, z uwagi na znaczenie znajdujących się tam zasobów ropy naftowej dla Royal Navy. Zakończenie I wojny światowej i objęcie przez Wielką Brytanię pozycji dominującego mocarstwa na Bliskim Wschodzie wymusiło konieczność opracowania nowych zasad polityki imperialnej wobec tego obszaru. Wypracowanie zasad tej polityki zostało zakończone pod koniec lat 20. XX wieku. Przyjęte wtedy rozwiązania określały podstawy brytyjskiej polityki wobec subregionu Zatoki do końca lat 40. XX wieku.

Imperial Policy Persian Gulf British Empire polityka imperialna Zatoka Perska Imperium Brytyjskie

Kontynuuj czytanie

Author: Konrad Banaś
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 165–180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.09
PDF: apsp/55/apsp5509.pdf

Streszczenie:

Czad był areną wojny domowej już od 1965 r. Początkowo rebelianckie ugrupowania zrzeszone w Froncie Wyzwolenia Narodowego Czadu (FROLINAT) dążyły do obalenia urzędującego prezydenta François Tombalbaye. Sytuacja jednak nie uległa zmianie, kiedy to został on obalony w 1975 r. Różnice zapatrywań poszczególnych liderów rebeliantów oraz ingerencja Francji, USA, Libii czy państw ościennych spowodowała eskalację działań wojennych.
W latach 80. Czad stał się obszarem starcia wpływów francuskich oraz libijskich. Państwa te wspierały na wszelki możliwy sposób polityków im uległych. Dawna metropolia dążyła do zachowania przy władzy Hissèna Habré, z kolei Libia wspierała Goukouniego Oueddei. Rywalizacja ta doprowadziła do tzw. wojny toyot, która była ostatnią fazą konfliktu czadyjskiego. Działania te, choć nieistotne z punktu widzenia Warszawy, były śledzone z uwagą przez polskich dyplomatów. Zaskakująca jest ich duża wiedza oraz trafność spostrzeżeń i uwag, jakie czynili. Z licznych pism nadsyłanych do Warszawy wyłania się szczegółowy obraz wojny toyot oraz skomplikowanych stosunków, jakie miały na nią wpływ.

dyplomacja Polski 1945 – 1989 wojna toyot wojna czadyjsko-libijska wojna domowa w Czadzie Libia Czad Chad Libya civil war in Chad Chadian-Libyan war Toyota War Polish diplomacy in 1945 – 1989

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.