Obecność rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Naddniestrza w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane aspekty

Author: Agnieszka Miarka
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 72-86
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.05
PDF: apsp/66/apsp6605.pdf

Celem artykułu jest charakterystyka stanowisk: Federacji Rosyjskiej, Mołdawii i nieuznawanej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej wobec obecności rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Naddniestrza oraz motywacja działań podjętych w tej kwestii. W pierwszej części pracy skoncentrowano wysiłki na przedstawieniu genezy powstania państwa nieuznawanego w granicach Mołdawii i znaczenia dla tego procesu formacji rosyjskich. Następnie zaprezentowano podejście zainteresowanych stron do problemu alokacji sił rosyjskich w Naddniestrzu. Ponadto uwzględniono głos szeroko pojętej społeczności międzynarodowej (rezolucja ZO ONZ). Zaakcentowano również uwzględnienie tego zagadnienia w nowej strategii obrony Mołdawii (2018). Za priorytet uznano wydarzenia zaistniałe w drugiej dekadzie XXI w.

THE PRESENCE OF RUSSIAN FORCES IN THE TRANSNISTRIAN AREA IN THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY: SELECTED ASPECTS

The aim of the article is to characterize the positions of: the Russian Federation, Moldova and the unrecognized Transnistrian Republic of Moldova against the presence of Russian armed forces in the Transnistrian area and the motivation of actions taken in this matter. In the first part of the work, efforts were concentrated on presenting the origins of the creation of a state not recognized in the borders of Moldova and the significance of this process of Russian formation. Next, there was presented the approach of interested parties to the problem of allocating Russian forces in Transnistria. In addition, the voice of the broadly understood international community (UN GA resolution) had been taken into account. The inclusion of this issue in the new defense strategy of Moldova (2018) was also emphasized. Events in the second decade of the 21st century were considered the priority.

BIBLIOGRAFIA:

armed forces security Transnistria Russia Naddniestrze obszar poradziecki Siły zbrojne bezpieczeństwo Rosja

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart