Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/58/apsp58toc.pdf

Streszczenie:

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Publikacja “Athenaeum Polskie Studia Politologiczne” w języku angielskim i udostępnienie wersji cyfrowej w wolnym dostępie to zadania finansowane w ramach umowy 525/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

spis treści table of contents

Author: Rafał Łętocha
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.01
PDF: apsp/58/apsp5801.pdf

Streszczenie:

W Europie obserwujemy zjawisko renesansu nacjonalizmu. Zauważalny jest wyraźnie wzrost znaczenia partii odwołujących się do kategorii narodu i interesu narodowego. Niektórzy mówią wręcz o trzeciej fali nacjonalizmu po okresie nacjonalizmu demokratycznego z lat 1789–1870 i niedemokratycznego z okresu od 1886 do 1945 r., wówczas nastąpić miałby czas nacjonalizmu europejskiego. Rzeczywiście partie i ugrupowania nacjonalistyczne w poszczególnych krajach europejskich odnalazły wiele łączących je problemów, pewne uniwersalne treści wspólne im wszystkim, których chcą bronić, bądź je propagować. W związku z tym mamy do czynienia z próbami tworzenia sieci transnarodowych, walczących o wspólne cele, przeciwstawiających się zjawiskom migracji, islamizacji czy federacyjnemu modelowi integracji europejskiej.

Pan-European nationalism nacjonalizm paneuropejski tożsamość europejska nacjonalizm nationalism Unia Europejska European Union European identity

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Śliwa
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 20-40
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.02
PDF: apsp/58/apsp5802.pdf

Streszczenie:

Znaczący udział w tworzeniu międzynarodowego ruchu syjonistycznego i jego doktryny politycznej miały polskie środowiska żydowskie z terenu Galicji i Królestwa Polskiego. Reprezentatywną dla nich postacią był Alfred Nossig (1864–1943), literat, artysta, myśliciel, polityk, wywodzący się z lwowskiej inteligencji asymilatorskiej. W obliczu nasilających się procesów narodowotwórczych, rozbudzenia aspiracji narodowych Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej i postępów ruchu syjonistycznego ogłosił on w 1887 roku rozprawę pt. Próba rozwiązania kwestii żydowskiej, będącą przedrukiem cyklu artykułów z poprzedniego roku, zamieszczonych w lwowskim „Przeglądzie Społecznym”. Przedstawił w niej projekt odbudowy państwa żydowskiego w Palestynie przez osadników z Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiący założenia doktrynalne tworzącego się nowego ruchu żydowskiego. Jednakże w wyniku różnych uwarunkowań podstawą doktrynalną międzynarodowego ruchu syjonistycznego nie stało się jego opracowanie, lecz dzieło Teodora Herzla Państwo żydowskie.

Jewish state Zionist ideas Zionist movement political doctrine państwo żydowskie idee syjonistyczne ruch syjonistyczny doktryna polityczna

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Dominiak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 41-59
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.03
PDF: apsp/58/apsp5803.pdf

Streszczenie:

Artykuł podejmuje problem założeń libertariańskiej teorii sprawiedliwości w zakresie teorii praw podmiotowych. Tekst stawia tezę, iż libertarianizm presuponuje Teorię Woli w analizie uprawnień. Argumentacja stawianej tezy przebiega na sześciu płaszczyznach: (1) libertariańskiego pojęcia praw własności prywatnej; (2) identyfikowanej przez libertarianizm funkcji praw własności prywatnej; (3) libertariańskiego uzasadnienia praw własności prywatnej; (4) wąskiego charakteru libertariańskiej teorii politycznej; (5) libertariańskich zasad sprawiedliwej dystrybucji praw własności prywatnej; (6) libertariańskiego modelu ładu politycznego. Artykuł wskazuje, iż poza tym, że Teoria Woli dostarcza analitycznego wyjaśnienia libertariańskiej teorii sprawiedliwości na wszystkich tych płaszczyznach, jej konkurentka, czyli Teoria Interesu, nie jest w stanie wygenerować takiej artykulacji bez szeregu arbitralnych założeń ad hoc i dlatego pozostaje niekompatybilna z libertarianizmem.

Interest Theory Will Theory ownership rights libertarianism Hohfeld Teoria Interesu Teoria Woli prawa własności prawa podmiotowe libertarianizm

Kontynuuj czytanie

Author: Paweł Bielawski
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 60-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.04
PDF: apsp/58/apsp5804.pdf

Streszczenie:

Tematem artykułu jest koncepcja archeofuturyzmu Guillaume’a Faye’a. W opinii Faye’a Europa znajduje się w obecnie w kryzysie, który doprowadzi do upadku obecnego systemu społeczno-politycznego. Uważa on, że sposobem na jego przezwyciężenie jest archeofuturyzm. W tekście omówione zostały pojęcia: konwergencji katastrof, witalistycznego konstruktywizmu i archeofuturyzmu. Podsumowując – przedstawiony został stan obecny europejskiego systemu politycznego (w perspektywie G. Faye’a) i metoda na jego rewolucyjną zmianę.

futurism archaism new right archeofuturism GRECE futuryzm archaizm nowa prawica archeofuturyzm

Kontynuuj czytanie

Author: Bartłomiej Michalak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 75-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.05
PDF: apsp/58/apsp5805.pdf

Streszczenie:

11 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzającą wiele zmian do Kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczyły administracji wyborczej, komisji wyborczych oraz praw wyborczych. Artykuł analizuje szczegółowe konsekwencje polityczne najważniejszych z tych reform. Autor dowodzi, że część z tych zmian, w szczególności dotyczących struktury Państwowej Komisji Wyborczej i administracji wyborczej jako takiej, może doprowadzić do kryzysu organizacyjnego i politycznego podczas wyborów samorządowych w 2018 r. Nie oznacza to jednak, że zmiany w obszarze prawa wyborczego nie są konieczne. Modyfikacje są potrzebą, ale wcześniej powinny być bardzo dokładnie przemyślane. System wyborczy jest bowiem jednym z najbardziej podanych na manipulacje instrumentów politycznych. Tymczasem uczciwa rywalizacja partyjna wymaga, aby reguły wyborcze nie były zmieniane zbyt pochopnie i często, zwłaszcza bezpośrednio przed wyborami.

electoral administration wybory samorządowe administracja wyborcza kodeks wyborczy prawo wyborcze local government elections electoral code electoral law

Kontynuuj czytanie

Author: Agnieszka Turska-Kawa
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 100-113
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.06
PDF: apsp/58/apsp5806.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest weryfikacja czynników decydujących o specyfice chwiejności wyborczej na poziomie samorządowym. Polityka lokalna kieruje się innymi prawami, odmiennymi kanałami dociera do wyborców, inaczej ich aktywizuje. W większej mierze dostępne są jej mechanizmy bliższe obywatelom, dotykające bezpośrednio ich codziennego życia. Artykuł podejmuje analizę uwarunkowań, które odgrywają istotną rolę w generowaniu modeli zachowań wyborczych na poziomie lokalnym. Przedstawiona refleksja obejmuje czynniki wynikające z drugorzędności wyborów samorządowych, szczególne motywacje wyborcze obywateli, tematy kampanijne oraz specyfikę tworzenia komitetów i generowania kandydatów niezwiązanych z partiami politycznymi. Refleksję poprzedza przedstawienie głównych zagadnień teoretycznych związanych z chwiejnością wyborczą.

voter’s behavior local elections electoral volatility zachowania wyborcze chwiejność wyborcza wybory samorządowe

Kontynuuj czytanie

Author: Waldemar Wojtasik
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 114-127
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.07
PDF: apsp/58/apsp5807.pdf

Streszczenie:

Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego. Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego. Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

information asymmetry vertical accountability political corruption wybory lokalne asymetria informacyjna rozliczalność wertykalna korupcja polityczna local elections system wyborczy electoral system

Kontynuuj czytanie

Author: Magdalena Wrzalik
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 128-138
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.08
PDF: apsp/58/apsp5808.pdf

Streszczenie:

Przedmiotem analizy w artykule jest uchwalona przez Sejm RP 11 stycznia 2018 r. zmiana dotycząca kwestii ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dwóch kadencji, wprowadzona w Kodeksie wyborczym. Celem artykułu jest odniesienie się do przywoływanych różnych racji przemawiających za, jak i przeciwko m.in. takiemu rozwiązaniu, głównie natury czysto prawnej.

limiting the term of the office the mayor limitowanie kadencji wójt samorząd burmistrz Londynu local government

Kontynuuj czytanie

Author: Robert Radek
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 139-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.09
PDF: apsp/58/apsp5809.pdf

Streszczenie:

Local governence jako mechanizm współrządzenia w samorządzie terytorialnym może stać się skutecznym narzędziem wspierającym efektywność i jakość procesów decyzyjnych. Za jego jedną z form może być uznany budżet obywatelski (partycypacyjny), który od kilku lat jest wdrażany w Polsce. Celem artykułu jest przeanalizowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Katowice pod kątem wpływu, jaki ma on na podnoszenie efektywności zarządzania gminą. Czy dzięki jego zastosowaniu rozwija się świadomość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. W artykule przedstawiono oprócz danych ogólnodostępnych wyniki badań własnych autora, przeprowadzanych w jednej z dzielnic miasta.

municipality participatory budget Katowice budżet partycypacyjny local governance samorząd gmina local government

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.