Dependence Path in the Process of Achieving Transitional Justice on the Post-Soviet Area. Comparative Studies on the Transition in Estonia, Georgia, and Poland

Author: Joanna Piechowiak-Lamparska
Institution: Nicolaus Copernicus University
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 164-176
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.10
PDF: apsp/44/apsp4410.pdf

The aim of this article is to present the dependence path and the number of factors which influenced its shape in the process of achieving transitional justice on the post-Soviet area. In comparative studies carried out in Estonia, Georgia and Poland, it has been demonstrated that there were a number of factors that diversified the process of transformation from the authoritarian to democratic system. The need to settle accounts with the Soviet authoritarian regime was diverse and depended on historical and geopolitical conditions, as well as on the political system which was adopted by individual states after the dissolution of the Soviet Union. It has been observed that in Georgia the process of achieving transitional justice was not initiated but replaced, after consolidating the democratic system, by the process of achieving historical justice; however, in Estonia and in Poland, the problem of settling accounts with the outgoing authoritarian regime constituted one of the key issues of the transformation.

Ścieżka zależności w procesie osiągania sprawiedliwości okresu przejściowego na obszarze poradzieckim. Badania komparatystyczne okresu tranzycji systemowej w Estonii, Gruzji i Polsce

Celem artykułu jest ukazanie ścieżki zależności oraz szeregu czynników ją kształtujących w procesie osiągania sprawiedliwości okresu przejściowego na obszarze poradzieckim. W badaniach komparatystycznych przeprowadzonych w Estonii, Gruzji oraz Polsce wykazano wiele czynników różnicujących przebieg transformacji z systemu autorytarnego do demokratycznego. Potrzeba przeprowadzenia rozliczenia sowieckiego reżimu autorytarnego była zróżnicowana i zależała między innymi od uwarunkowań historycznych, geopolitycznych oraz od systemu politycznego, który został przez poszczególne państwa zaadaptowany po rozpadzie ZSRR. Stwierdzono, iż w Gruzji nie zainicjowano procesu osiągania sprawiedliwości tranzycyjnej, niejako zastępując ją po skonsolidowaniu systemu demokratycznego formą procesu osiągania sprawiedliwości historycznej. Natomiast zarówno w Estonii, jak i w Polsce problem rozliczenia ustępującego reżimu autorytarnego był jedną z kluczowych kwestii okresu transformacji ustrojowej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bernhard M. (1996). Civil society after the first transition: dilemmas of post-communist democratization in Poland and beyond. “Communist and Post-Communist Studies” 29(3).
 • Bukalska P., Sadowski R. & Eberhardt A. (2009). Lustracja w krajach Europy Środkowej i państwach bałtyckich. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Campbell D.F.J., Pölzlbauer P., Barth T.D. & Pölzlbauer G. (2013). Democracy Improvement Ranking 2013 (Scores). Vienna: Democracy Ranking.
 • Czarnota A. (2009). Transitional Justice, the post-communist post-police state and the losers and winners. An overview of the problem. “Silesian Journal of Legal Studies” 1(1).
 • Czarnota A. (2014). Prawo okresu przejściowego. [online] http://publica.pl/teksty/prawo-okresu-przejsciowego-rozmowa-z-adamem-czarnota-45068.html [accessed: 25.06.2014].
 • David R. (2000). Path dependence, its critics and the quest for “historical economics”. [in:] Evolution and Path Dependence in Economics Ideas. Past and Present. P. Garrouste & S. Ioannides (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • David R. (2011). Lustration and Transitional Justice. Philadelphia: Pennsylvania University Press.
 • De Brito A.B., Enríquez C.G., & Aguilar P. (eds.). (2001). The Politics of Memory and Democratization: Transitional Justice in Democratizing Societies. Oxford: Oxford University Press.
 • Forest B. & Johnson J. (2011). Monumental politics: regime type and public memory in post-communist states. “Post-Soviet Affairs” 27(3).
 • Gogishvili T., Gogodze J. & Tsakadze A. (1996). The Transition in Georgia: From collapse to optimism (No. 96/11). UNICEF Innocenti Research Centre.
 • Greener I. (2005). The potential of path dependence in political studies. “Politics” 25(1).
 • Hay C. & Wincott D. (1998). Structure, Agency and Historical Institutionalism. “Political Studies” 46.
 • Hay C. (2002). Political Analysis: A Critical Introduction. New York: Palgrave Macmillan.
 • Hayner P.B. (2010). Unspeakable truths: transitional justice and the challenge of truth commissions. New York: Routledge.
 • International Center for Transitional Justice, What is Transitional Justice?, [online] http://ictj.org/about/transitional-justice [accessed: 30.05.2014].
 • Jones S.F. (2013). Georgia: a political history since independence. New York: IB Tauris.
 • Kącka K. (2014). New symbols: the role of power in the creation of the symbolic space during transition: the example of Poland. [in:] The construction of national narratives and politics of memory in the Central and Eastern European region after 1989. E. Aleksandravičius (eds.). Vilnius: Vytauto Didžiojo Universitetas.
 • Kroker D.A. (1998). Truth commissions, transitional justice and civil society. “Filozofski godišnjak” 11.
 • Kuglarz P. & Sułek H. (eds.). (2001). Od totalitaryzmu do demokracji: pomiędzy „grubą kreską” a dekomunizacją: doświadczenia Polski i Niemiec. Kraków: OMP.
 • Marszałek-Kawa J., Piechowiak-Lamparska J., Ratke-Majewska A., Wawrzyński P. (eds.). (2013). Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes. Collection of Legal Acts. Vol. 1. Estonia, Georgia, Poland. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
 • McAdams A.J. (1997). Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies. London: University of Notre Dame Press.
 • Melchior I., & Visser O. (2011). Voicing past and present uncertainties: The relocation of a Soviet World War II memorial and the politics of memory in Estonia. “Focaal” 59.
 • Mole R. (2012). The Baltic States from the Soviet Union to the European Union: Identity, Discourse and Power in the Post-Communist Transition of Estonia, Latvia and Lithuania. London – New York: Routledge.
 • Nijakowski L.M. (2008). Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Prokop M., & Galewska I. (2013). The Amendment of Ukrainian Electoral Law and the Principle of Alternation in Power (Parliamentary Election in 2012). “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 40.
 • Shatirishvili Z. (2013). National narratives and new politics of memory in Georgia. [in:] Crisis in the Caucasus: Russia, Georgia and the West. P.B. Rich (eds.). New York: Routledge.
 • Skąpska G. (2007). Prawo w społeczeństwie w obliczu kryzysu. “Studia Socjologiczne” 2(185).
 • Smith D. (2013). Estonia: independence and European integration. New York: Routledge.
 • Snarski T. (2010). Sprawiedliwość transformacyjna, filozofia prawa i rozliczanie przeszłości przez demokratyczne państwo prawa. “Pamięć i Sprawiedliwość” 2(16).
 • Stańczyk J. (1997). Zmiany systemowe w postsocjalistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. „Studia Europejskie/Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego” 3.
 • Steinmo S. (2008). Historical Institutionalism. [in:] Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective, D. della Porta & M. Keating (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tamm M. (2013). In search of lost time: memory politics in Estonia, 1991 – 2011. “Nationalities Papers” 41(4).
 • Tatum J.D. (2009). Democratic transition in Georgia: Post-Rose Revolution internal pressures on leadership. “Caucasian Review of International Affairs” 3(2).
 • Teitel R.G. (2000). Transitional justice. Oxford University Press: New York.
 • Torbakov I. (2011). History, Memory and National Identity. “Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization” 19(3).

obszar poradziecki sprawiedliwość okresu przejściowego ścieżka zależności polityka historyczna transformacja ustrojowa Estonia Gruzja Polska transitional justice dependence path the politics of memory transition Georgia Poland

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart