Author: The Editors
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/49/apsp49toc.pdf

Streszczenie:

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Author: Marek Pająk
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 7–21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.01
PDF: apsp/49/apsp4901.pdf

Streszczenie:

Artykuł analizuje podejście Leo Straussa do filozofii politycznej rozumianej jako powrót do naturalnego i zdroworozsądkowego pojmowania spraw politycznych. Koncentruje się na takich Straussowskich kategoriach jak życie polityczne, filozofia i natura. Strauss zwraca uwagę na trudności związane z naukowym rozumieniem „tego, co polityczne” i problemy dotyczące relacji nauki i etyki. Filozofia polityczna jest próbą ponownego odkrycia naturalnej i zdroworozsądkowej perspektywy życia politycznego. Niniejszy tekst jest zarysem Straussowskiej diagnozy.

filozofia polityczna życie polityczne natura Leo Strauss political philosophy political life nature

Kontynuuj czytanie

Author: Hubert Staśkiewicz
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 22–41
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.02
PDF: apsp/49/apsp4902.pdf

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest minarchistycznym i anarchokapitalistycznym ideom państwa. Prezentuję w nim stanowiska takich libertariańskich myślicieli, jak James M. Buchanan, Robert Nozick oraz David Friedman. Tylko ten ostatni jest poplecznikiem zorganizowania społeczeństwa bez potrzeby istnienia władz politycznych i odrzuca nawet tak podstawowe zadania państwa, jak zapewnienie funkcjonowania policji, wojska i wymiaru sprawiedliwości.

minarchizm anarchokapitalizm James M. Buchanan Robert Nozick David Friedman minarchism anarcho-capitalism

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Dominiak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 42–64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.03
PDF: apsp/49/apsp4903.pdf

Streszczenie:

Przedmiotem badań podejmowanym w tekście jest jedna z głównych podstaw teoretycznych libertarianizmu: zasada autowłasności. Problemem badawczym artykułu jest pytanie: Czy zasada autowłasności jest aksjomatem? Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest metoda disputatio. Na podstawie przeprowadzonych badań w tekście proponowana jest teza afirmatywna: zasada autowłasności ma status logiczny aksjomatu. Artykuł prezentuje wypracowaną siatkę pojęciową rozróżniającą samoposiadanie, auto własność i uzasadnienie autowłasności oraz rozwija linię argumentacyjną wskazującą, że choć prima facie to samoposiadanie, a nie autowłasność jest aksjomatem, to ponieważ samoposiadanie z konieczności implikuje autowłasność, to także autowłasność musi mieć status logiczny aksjomatu.

libertarianizm libertarianism autowłasność samoposiadanie aksjomat etyka argumentacji uprawnienia naturalne prawo naturalne self-ownership selfpossession axiom argumentation ethics natural rights natural law

Kontynuuj czytanie

Author: Iwona Hofman
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 67–77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.04
PDF: apsp/49/apsp4904.pdf

Streszczenie:

Próba rekonstrukcji modelu Nowego Dziennikarstwa wynika z obserwacji symptomów kryzysu dziennikarstwa jako zawodu i misji (odpowiedzialność społeczna). Na podstawie wypowiedzi dziennikarzy i teoretyków można bowiem ustalić hierarchię wartości dziennikarstwa poważnego, na które jest coraz większe zapotrzebowanie społeczne. Nowe Dziennikarstwo jest najczęściej opisywane jako dziennikarstwo świadome, uwzględniające spektrum potrzeb i poglądów odbiorców, zaangażowane, niezależne, funkcjonujące w sferze publicznej, wiarygodne, pełniące rolę edukacyjną. Należy podkreślić, że cechy te odnoszą się przede wszystkim do publicystyki. W artykule uwzględniono stanowiska badawcze m.in. S. Michalczyka, B. Hennessy’ego, P. Manciniego, S. Russa-Mohla, S. Bratkowskiego, R. Kapuścińskiego.

poważne dziennikarstwo profesjonalizm kryzys mediów wartości serious journalism professionalism crisis of media

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Quirin
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 78–96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.05
PDF: apsp/49/apsp4905.pdf

Streszczenie:

Artykuł stanowi krytyczny przegląd podejść teoretycznych do fenomenu brandingu narodowego. Rozważania otwiera omówienie idei przewodniej oraz podstawowych założeń, na których opiera się branding narodowy, wraz z próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny jego aktualnej popularności. Następnie są prezentowane dominujące podejścia teoretyczne oraz omawiane najważniejsze definicje. Celem nadrzędnym poniższego artykułu jest sprawdzenie, czy można mówić o jednej, spójnej, powszechnie akceptowanej koncepcji brandingu narodowego. Autorka artykułu konkluduje, że raczej mamy do czynienia z wieloma odmiennymi koncepcjami, które łączą wspólne elementy.

branding narodowy reputacja kraju wizerunek kraju marka narodowa nation branding country reputation country image nation brand

Kontynuuj czytanie

Author: Krystian Daniel
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 97–109
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.06
PDF: apsp/49/apsp4906.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza wykorzystania skandalizacji jako specyficznego sposobu kształtowania wizerunku oraz przyciągania uwagi widowni. W tym kontekście autor zdefiniował pojęcie skandalizacji oraz określił przesłanki uzasadniające wykorzystanie takich mechanizmów w polityce. Analizując kariery wybranych polskich polityków, scharakteryzował wizerunek skandalisty oraz określił rolę takich osób na scenie politycznej. Ponadto wyróżnił i opisał cztery rodzaje skandalizacji: dyskredytacyjną, prowokacyjną, bulwersującą, celebrycką. Odnosząc się do tej typologii, sprecyzował kilka ogólnych wyznaczników wykorzystania mechanizmów skandalizacji do autopromocji i kształtowania wizerunku.

political image skandalizacja wizerunek polityczny marketing polityczny political marketing scandalization

Kontynuuj czytanie

Author: Krzysztof Trzciński
Institution: Polska Akademia Nauk
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 113–137
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.07
PDF: apsp/49/apsp4907.pdf

Streszczenie:

Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, istniejącego w: Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r., oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu wszystkich trzech kazusów, wskazane zostaną szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostaną również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem przedmiotowej instytucji. Pozwolą one wstępnie ocenić, czy uprawnione jest stwierdzenie, że jej zastosowanie wpływa na obniżenie znaczenia konfliktowych zachowań w relacjach między grupami etnicznymi i na budowanie międzyetnicznej akomodacji w wymienionych państwach.

wybory prezydenckie wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów państwo wieloetniczne konflikt etniczny vote distribution requirement Presidential Elections multi-ethnic state Ethnic Conflict

Kontynuuj czytanie

Author: Krzysztof Koźbiał
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 138–153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.08
PDF: apsp/49/apsp4908.pdf

Streszczenie:

Zarówno w wyborach do Bundestagu, jak i parlamentów krajów związkowych, frekwencja na wschodzie Niemiec jest niższa niż na zachodzie. Jest to jedna z pochodnych innego rozwoju tej części państwa (obszar byłej NRD), a zarazem dowód na „niedokończone zjednoczenie”. W artykule porównano frekwencję wyborczą w obu częściach RFN, próbując nakreślić przyczyny rozbieżności.
Mimo upływu lat różnice w poziomie frekwencji są widoczne. Należy to wiązać z innym wzorem zachowań politycznych na obszarze byłej NRD, innym postrzeganiem roli państwa w demokracji, demograficznymi następstwami zjednoczenia, jak i wyższym poziomem bezrobocia. Z kolei rozbieżności nie są zauważalne w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co należy tłumaczyć mniejszym zainteresowaniem wyborców dla tego rodzaju elekcji.

Niemcy była NRD frekwencja wyborcza nowe kraje związkowe demokracja Germany former GDR Voter turnout new federal states of Germany democracy

Kontynuuj czytanie

Author: Magdalena Andrzejewska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 154–163
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.09
PDF: apsp/49/apsp4909.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbywały się w dniach 22 – 25.05.2014 r. W wyborach tych ponad 100 mandatów zdobyli eurosceptycy, przeciwnicy idei wspólnotowych. Pomimo że euroentuzjaści wciąż stanowią większość, konsekwencje ostatnich wyborów nie pozostaną bez echa. Niniejszy artykuł wskazuje na przyczyny takiego rozłożenia mandatów oraz skutki wyborów dokonanych przez obywateli poszczególnych państw Unii Europejskiej.

wybory Parlament Europejski eurosceptycy euroentuzjaści wyniki wyborów

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.