Author: The Editors
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/53/apsp50toc.pdf

Streszczenie:

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Author: Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Institution: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 7–28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.01
PDF: apsp/50/apsp5001.pdf

Streszczenie:

W marcu 2014 roku Unia Europejska zdecydowała się nałożyć sankcje na Rosję w związku ze znacznym zaangażowaniem w konflikcie we wschodniej Ukrainie, przyłączeniem Krymu oraz zestrzeleniem samolotu malezyjskich linii lotniczych. Sankcje skierowane były wobec określonych osób fizycznych i prawnych i obejmowały: ograniczenia dyplomatyczne, zamrożenie aktywów i kont bankowych oraz zakazy o charakterze ekonomicznym i finansowym.
Sankcje wywarły istotny wpływ na sytuację polityczną oraz społeczno-gospodarczą w Rosji. Rosja, która znalazła się w izolacji politycznej, zmuszona została poszukiwać nowych partnerów. Osłabienie jej pozycji na Zachodzie spowodowało wzrost aktywności w Azji i na Dalekim Wschodzie. Rosja wzmacnia także współpracę z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, osłabiając tym samym jedność unijną.
Analiza sytuacji wewnętrznej Rosji po wprowadzeniu sankcji nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie o przyszłość wysokiego poziomu popularności Władimira Putina. Istnieje jednak szansa, że wprowadzone sankcje przyczynią się do zmiany polityki Putina wobec Ukrainy oraz w dłuższej perspektywie wpłyną na proces demokratyzacji.

Putin’s popularity popularność Putina sankcje Rosja polityka zagraniczna sanctions foreign policy Russia

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Antczak-Barzan
Institution: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 29–45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.02
PDF: apsp/50/apsp5002.pdf

Streszczenie:

Artykuł ma na celu ukazanie przyczyn konfliktu na Ukrainie w odniesieniu do struktur zachodnich – Unii Europejskiej oraz NATO i ich reakcji na wydarzenia, jakie miały i mają miejsce w tym kraju, a także oczekiwań społeczności międzynarodowej i samej Ukrainy względem tych graczy. Artykuł uwypukla także specyficzne cechy konfliktu, które wskazują na jego hybrydowy charakter, wyjaśniając jednocześnie przyczyny i możliwe skutki.

NATO Unia Europejska Ukraina wojna konflikt European Union Ukraine war conflict

Kontynuuj czytanie

Author: Antonina Kozyrska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 46–63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.03
PDF: apsp/50/apsp5003.pdf

Streszczenie:

Artykuł prezentuje stanowisko Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego) wobec Euromajdanu na Ukrainie na przełomie 2013/2014 r. Kościół ten zajął pozycję neutralną, w odróżnieniu od niektórych innych związków wyznaniowych, zwłaszcza tak zwanych Kościołów narodowych, które poparły protestujących. Jego oficjalne stanowisko wyrażało się w apelach do zachowania pokoju, porządku społecznego, integralności terytorialnej i jedności narodu, potępienia przemocy, nawoływania stron konfliktu do rozpoczęcia i kontynuacji dialogu. W artykule szczegółowo przeanalizowano przyczyny i skutki stanowiska Cerkwi.

Euromaidan Euromajdan kryzys polityczny na Ukrainie 2013 – 2014 Ukraińska Cerkiew Prawosławna (Patriarchatu Moskiewskiego) związki wyznaniowe w procesach politycznych religia i polityka the political crisis in Ukraine 2013 – 2014 the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate religious groups in the political process religion and politics

Kontynuuj czytanie

Author: Jarosław Affek
Institution: Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 64–86
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.04
PDF: apsp/50/apsp5004.pdf

Streszczenie:

W artykule przedstawione zostały Strategiczne Siły Jądrowe Federacji Rosyjskiej (SSJ FR), ich rola w rosyjskiej doktrynie obronnej oraz zasadnicze wyposażenie i uzbrojenie. Celem artykułu jest dokonanie oceny potencjału bojowego SSJ, a także próba wywiedzenia stąd przyszłych możliwości oraz roli, jaką SSJ mają do odegrania w doktrynie obronnej Federacji Rosyjskiej w zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych. Autor przedstawił na tle historycznym aktualny stan i potencjał rosyjskich SSJ. W artykule opisane zostały wszystkie trzy komponenty SSJ Rosji, czyli Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia, strategiczne atomowe okręty podwodne – nosiciele rakiet balistycznych oraz Lotnictwo Dalekiego Zasięgu wraz z ich zasadniczymi systemami uzbrojenia. Scharakteryzowane zostały zasadnicze kategorie i typy środków przenoszenia strategicznej broni nuklearnej oraz wskazana ich prawdopodobna przyszłość. W tym kontekście podjęta została próba przedstawienia przedsięwzięć podejmowanych przez rosyjskie władze, mających na celu modernizację dotychczas posiadanych oraz wdrażanie nowo opracowywanych systemów uzbrojenia strategicznego.

Rosja bezpieczeństwo narodowe broń jądrowa odstraszanie nuklearne national security Russia nuclear weapon nuclear deterrent

Kontynuuj czytanie

Author: Rafał Willa
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 89–106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.05
PDF: apsp/50/apsp5005.pdf

Streszczenie:

Bezpieczeństwo jest dziś słowem-kluczem. Bez jego zagwarantowania nie może być mowy o rozwoju społeczno-gospodarczym państw czy organizacji. Bez niego żaden podmiot nie będzie w stanie sprostać pojawiającym się co chwilę wyzwaniom. I choć świat ulega dynamicznym przeobrażeniom, to jednak wciąż w cenie jest posiadanie realnej siły i zdolności odstraszania potencjalnych nieprzyjaciół. Poprawne lub nawet świetne kontakty gospodarcze nie zastąpią więc sił zbrojnych, silnych przemysłów obronnych czy paktów militarnych. Dlatego państwa Starego Kontynentu, wszystkie bez wyjątku, zdać muszą sobie wreszcie sprawę, że trwające od lat redukowanie wydatków wojskowych i wykorzystywanie USA jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa musi się zakończyć. Czas, by Europa wzięła większą odpowiedzialność za siebie i świat. A potencjał ku temu jest wystarczający.

bezpieczeństwo zdolności obronne przemysł obronny wydatki na obronność Europa security military capabilities military industry defence expenditures Europe

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 107–122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.06
PDF: apsp/50/apsp5006.pdf

Streszczenie:

Rola Norwegii dla Unii Europejskiej znacznie wzrosła na początku XXI wieku. Po okresie, kiedy kraj postrzegany był jako relatywnie marginalny outsider w zintegrowanej Europie, teraz jest bezpośrednio związany ze wszystkimi procesami zachodzącymi w Brukseli z powodu udziału w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Potencjał Norwegii w oczach państw członkowskich Unii Europejskiej kształtowany jest przez pryzmat jej potencjału energetycznego. Norwegia stała się wiodącym eksporterem gazu do UE, z powodzeniem konkurującym z Federacją Rosyjską. Ten status zależeć będzie w dużym stopniu od polityki Norwegii na Dalekiej Północy – regionie o coraz wyraźniejszym znaczeniu strategicznym. Artykuł ma na celu omówienie głównych ról odgrywanych przez Norwegię w kontekście celów i polityk UE, głównie w dziedzinie energii. Przybliża również strategię Norwegii wobec Dalekiej Północy, perspektywy wydobycia w tym regionie ropy i gazu oraz regionalną współpracę z Rosją.

Norwegia Daleka Północ Unia Europejska polityka energetyczna Norway High North European Union energy policy

Kontynuuj czytanie

Author: Marta S. Stempień
Institution: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 123–133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.07
PDF: apsp/50/apsp5007.pdf

Streszczenie:

Społeczność międzynarodowa jest nieustannie zmuszana do konfrontacji z zagrożeniem ze strony islamskiego terroryzmu w różnych częściach świata, w tym w wielu częściach Afryki, jak np. w Nigerii, gdzie dżihadystowskie powstanie Boko Haram przekształciło się w konflikt regionalny. W przeszłości grupa była powszechnie określana jako sekta religijna, obecnie uznaje się ją za organizację terrorystyczną. Pomimo różnic w metodach działania jest porównywana do Al-Kaidy, Państwa Islamskiego i Talibów. Od marca 2015 roku należy do sieci prowincji Państwa Islamskiego, w związku ze złożeniem przysięgi wierności kalifowi Abu Bakrowi Al-Baghdadiemu. Niniejsza publikacja ma na celu przeanalizowanie fenomenu Boko Haram oraz połączenia jej ze zjawiskiem tworzenia samozwańczych kalifatów. Artykuł uwzględnia nigeryjską tożsamość religijną, etniczną i regionalną, aby wskazać oddziaływanie Boko Haram na bezpieczeństwo międzynarodowe.

bezpieczeństwo międzynarodowe Boko Haram kalifat Nigeria islamski terroryzm international security caliphate Islamic terrorism

Kontynuuj czytanie

Author: Bartłomiej H. Toszek
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 134–148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.08
PDF: apsp/50/apsp5008.pdf

Streszczenie:

Czynnikiem determinującym charakter stosunków brytyjsko-kosowskich jest ogromna dysproporcja potencjałów obu państw we wszystkich możliwych sferach. Nieposiadające pełnego uznania międzynarodowego, słabe pod względem ekonomicznym Kosowo nie może stanowić partnera dla Wielkiej Brytanii, dysponującej niekwestionowaną pozycją na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i militarnej. Nie znajduje się ono również w centrum zainteresowań brytyjskich, a wzajemne kontakty zostały nawiązane niejako przy okazji wypełniania przez Brytyjczyków „moralnego zobowiązania”, a nie na podstawie racjonalnych przesłanek. W tym kontekście obowiązująca formuła relacji opiera się na założeniu brytyjskiego paternalizmu, który wyraża się oddziaływaniem na kierunki aktywności politycznej oraz rozwój gospodarczy i społeczny Kosowa, a także występowaniem w obronie interesów Kosowa przed społecznością międzynarodową (w szczególności na forum Unii Europejskiej i NATO). Natomiast mieszkańcy Kosowa poprzez korzystanie z udzielanej przez Brytyjczyków na bieżąco pomocy wojskowej, politycznej i finansowej oraz udostępnienie know- -how zaciągnęli wobec Wielkiej Brytanii dług wdzięczności, którego spłata jest tym trudniejsza, że ani jej termin, ani warunki nie mają wymiaru formalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku wejścia Kosowa do Unii Europejskiej i NATO istnieje spora szansa, że kosowscy politycy będą głosowali w tych organizacjach w sposób odpowiadający życzeniom brytyjskim. Dalekosiężna polityka Wielkiej Brytanii zmierzająca do pozyskania przyszłego sojusznika wewnątrz struktur europejskich wydaje się zatem przynosić pożądane efekty, służąc równocześnie stabilizacji i rozwojowi tej części Bałkanów Zachodnich.

stosunki międzynarodowe Wielka Brytania integracja europejska była Jugosławia Kosowo international relations European integration the United Kingdom Former Yugoslavia Kosovo

Kontynuuj czytanie

Author: Maciej Milczanowski
Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 149–157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.09
PDF: apsp/50/apsp5009.pdf

Streszczenie:

Od 1979 roku reżim irański jest w zasadniczym konfl ikcie ze światem Zachodu, a szczególnie z USA i Wielką Brytanią oraz Izraelem. W tak długim okresie dochodziło do okresowych zmian, z którymi administracja USA wiązała pewne nadzieje. Niemniej jednak, mimo chwilowych okresów pozornej odwilży w stosunkach dwustronnych, za każdym razem następował powrót do tradycyjnej wrogości między Islamską Republiką Iranu a USA. Jednocześnie społeczeństwo irańskie jest narażone na nieustanne represje ze strony władz. Zachodzi więc zasadnicze pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle Zachód, a przede wszystkim USA jako mocarstwo globalne, o największym potencjale militarno-operacyjnym pozwalającym na oddziaływanie w każdym rejonie świata, powinny reagować na sytuację i wydarzenia w Iranie.
Celem artykułu jest poddanie analizie charakteru oraz sposobów działania najważniejszych irańskich grup opozycyjnych, a także ich znaczenia dla programu politycznego USA zawartego w tzw. doktrynie Obamy (2009). Analiza najważniejszych grup opozycyjnych pozwoli na określenie stopnia możliwej ich współpracy z USA, jak i ich potencjału do sprawowania władzy w Iranie w sposób jak najbardziej demokratyczny.

Iran USA opozycja polityka międzynarodowa konflikt międzynarodowy opposition international policy international conflicts

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.